Ам­стер­дам іні­ці­ює між­на­ро­дний три­бу­нал у спра­ві про ка­та­стро­фу МH17

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ні­дер­лан­ди ви­сту­па­ють за ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу для су­до­во­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня тих, хто пі­до­зрю­є­ться в при­че­тно­сті до ка­та­стро­фи ма­ла­зій­сько­го Boeing на Дон­ба­сі в ли­пні 2014 ро­ку. Про це по­ві­дом­ляє Reuters із по­си­ла­н­ням на свої дже­ре­ла у ви­со­ко­по­став­ле­них уря­до­вих ко­лах. За сло­ва­ми дже­ре­ла, в Ні­дер­лан­дах усві­дом­лю­ють, що шан си на успі­шне роз слі ду ван ня не ве ли кі, але спо­ді ва ють ся на ство­ре­н­ня ін­стан­ції на кшталт Між­на­ро­дно­го су­ду ООН, щоб чи­ни­ти тиск на Ро­сію, чия роль у цьо­му про­це­сі є ви­рі­шаль­ною. Ство­ре­ний три­бу­нал по­ви­нен бу­де ді­я­ти за під­трим­ки Ра­ди без­пе­ки ООН пі­сля то­го, як бу­де за­вер­ше­но між­на­ро­дне роз­слі­ду­ва­н­ня при­чин ка­та­стро­фи лі­та­ка і бу­дуть на­зва­ні іме на пі­до­зрю­ва­них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.