Па­ки­стан: від ано­маль­ної спе­ки вже за­ги­ну­ло 700 осіб

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’єр-мі­ністр Пакистану На­ваз Ша­ріф за­кли­кав не­гай­но вжи­ти за­хо­дів пі­сля то­го, як кіль­кість за­ги­блих че­рез ано­маль­ну спе­ку на пів­дні кра­ї­ни на­бли­зи­лась до 700. Ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри про­во­ку­ють по­ши­ре­н­ня рі­зних за­хво­рю­вань. Си­ту­а­ція ускла­дню­є­ться ще й тим, що спе­ка на­ста­ла під час свя­щен­но­го мі­ся­ця Ра­ма­дан, упро­довж яко­го му­суль­ма­нам за­бо­ро­ня­є­ться їсти й пи­ти у сві­тлий час до­би. Тим ча­сом у Ка­ра­чі остан­ні­ми дня­ми тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря ся­га­ла 45 гра­ду­сів. Ме­те­о­ро­ло­ги за­пев­ня­ють, що та­ка по­го­да за­кін­чи­ться цьо­го ти­жня. Во­дно­час, за сло­ва­ми ме­ди­ків, біль­шість по­мер­лих — лю­ди стар­шо­го ві­ку. При­чи­ною їхньої смер­ті ста­ло обе­зво­дне­н­ня і со­ня­чні уда­ри.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.