СБУ: що озна­ча­ють но­ві при­зна­че­н­ня?

Екс­перт: «Не­про­зо­рість ка­дро­вих при­зна­чень Пре­зи­ден­та по­ро­джує ре­зо­нан­сні обго­во­ре­н­ня, які, на тлі за­гро­зи­де­ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції, не­без­пе­чні»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Пі­сля звіль­не­н­ня з по­са­ди го­ло­ви СБУ Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка, у Слу­жбі без­пе­ки від­бу­ла­ся низ­ка клю­чо­вих при­зна­чень. Са­ма від­став­ка На­ли­вай­чен­ка по­ро­ди­ла ба­га­то за­пи­тань що­до ви­прав­да­но­сті цьо­го кро­ку Пре­зи­ден­та. Дня­ми, пі­сля при­зна­че­н­ня на по­са­ду тим­ча­со­вим ви­ко­ну­ва­чем обов’яз­ків го­ло­ви СБУ Ва­си­ля Гри­ца­ка, Пре­зи­дент та­кож при­зна­чив двох за­сту­пни­ків го­ло­ви Слу­жби без­пе­ки і на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня СБУ.

Від­по­від­ні ука­зи від 23 черв­ня опри­лю­дне­но на сай­ті гла­ви дер­жа­ви. А са­ме за­сту­пни­ка­ми при­зна­че­но Ві­та­лія Малікова (та­кож при­зна­че­ний го­ло­вою Ан­ти­те­ро­ри­сти­чно­го цен­тру при СБУ) і Оле­га Фро­ло­ва. На­чаль­ни­ком Го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня СБУ став Гри­го­рій Оста­фій­чук. Окрім то­го, Пре­зи­дент звіль­нив на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни в Рів­нен­ській обла­сті Ва­ле­рія Ме­чка­ла.

Як ві­до­мо, пі­сля від­став­ки Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка, По­ро­шен­ко звіль­нив з по­сад пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви СБУ Юрія Ар­тю­хо­ва, за­сту­пни­ків го­ло­ви СБУ Ві­та­лія Ци­ган­ка і Ві­кто­ра Ягу­на і на­чаль­ни­ка го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня СБУ Ва­си­ля Вов­ка. Пар­ла­мент дії Пре­зи­ден­та по­кір­но схва­лив, про­го­ло­су­вав­ши за звіль­не­н­ня На­ли­вай­чен­ка, по­пе­ре­дньо про­де­мон­стру­вав­ши май­стер-клас із «до­го­вор­ня­ків».

Жур­на­ліст і бло­гер Ле­о­нід Швець так оха­ра­кте­ри­зу­вав ці при­зна­че­н­ня: «Го­ло­ва Ан­ти­те­ро­ри­сти­чно­го цен­тру при СБУ: « мо­ряк, мент, де­пу­тат, бан­кір». У ме­ре­жі ін­тер­нет з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція про те, що но­вий на­чаль­ник Ан­ти­те­ро­ри­сти­чно­го цен­тру Ві­та­лій Ма­лі­ков — ге­не­рал- ма­йор мі­лі­ції, зять ко­ли­шньо­го мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ми­ко­ли Бі­ло­ко­ня і очо­лю­вав за цьо­го мі­ні­стра мі­лі­цію Се­ва­сто­по­ля. Ши­ря­ться чу­тки про те, що са­ме Ма­лі­ков сво­го ча­су ор­га­ні­зо­ву­вав мі­лі­цей­ське сте­же­н­ня за кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти Ві­кто­ром Ющен­ком.

На­ше дже­ре­ло в СБУ бу­ло стри­ма­ні­шим що­до оці­нок но­вих по­ста­тей: « Я цих хло­пців знаю, це про­фе­сіо­на­ли, а на­фан­та­зу­ва­ти мо­жна будь- що. Не вар­то ви­би­ра­ти як кри­те­рій оцін­ки те, де лю­ди­на на­ро­ди­ла­ся і де слу­жи­ла».

Так чи іна­кше, а те­ма ка­дро­вих при­зна­чень Пре­зи­ден­та за­ли­шає пи­та­н­ня їх об­ґрун­то­ва­но­сті. За про­фе­сій­ни­ми яко­стя­ми чи за прин­ци­пом ло­яль­но­сті до се­бе ста­вить на ключові мі­сця в си­ло­во­му бло­ці Пе­тро По­ро­шен­ко? У да­но­му ра­зі ва­жли­вим та­кож є ще один го­стрий мо­мент. До­свід Яну­ко­ви­ча під­ка­зує, що си­ло­ві стру­кту­ри — це одна з основ­них ці­лей, по яких б’ є Ро­сія, по­сту­по­во вво­дя­чи « свої » ка­дри. Пре­зи­ден­та- вті­ка­ча то­ді бу­кваль­но «об­са­ди­ли» лю­дьми Крем­ля. Без­умов­но, го­во­ри­ти про та­кий роз­ви­ток сце­на­рію на­ра­зі за­ра­но, але та­ка не­без­пе­ка існує.

Дми­тро ТИМ­ЧУК, на­ро­дний де­пу­тат, фра­кція «На­ро­дний фронт»:

— Я при­зна­че­них лю­дей осо­би­сто не знаю і з ни­ми не пра­цю­вав. Що­до при­су­тно­сті в біо­гра­фії мі­ста Се­ва­сто­по­ля як мі­сця ро­бо­ти, то слід ро- зу­мі­ти, чим лю­ди­на за­йма­ла­ся. З 2008-го ро­ку ми пра­цю­ва­ли у фор­ма­ті цен­тру вій­сько­во­по­лі­ти­чних до­слі­джень з СБУ ду­же щіль­но, і слід ска­за­ти, що кон­тр­ро­звід­ка там пра­цю­ва­ла ду­же до­бре. Ін­ше пи­та­н­ня, що за ча­сів Ющен­ка не бу­ло по­лі­ти­чної во­лі в са­мо­му Ки­є­ві для то­го, щоб ви­но­си­ти на пу­блі­ку пев­ні дії з бо­ку Ро­сії, зокре­ма що­до Чор­но­мор­сько­го фло­ту. Я зна­йо­мий з ве­ли­ким по­то­ком ін­фор­ма­ції що­до ро­бо­ти, яку здій­сню­ва­ло СБУ, то мо­жна ска­за­ти, що там бу­ли ціл­ком аде­ква­тні ке­рів­ни­ки стру­ктур­них під­роз­ді­лів, які ді­я­ли до­сить про­фе­сіо­наль­но. Без­умов­но, бу­ли й са­бо­та­жни­ки. То­му, ба­зу­ю­чись на та­ких фа­ктах біо­гра­фії, я б не бу­ду­вав при­пу­щень, що це якісь «за­про­дан­ці». Хо­ча, зви­чай­но, якщо у лю­ди­ни є слі­ди в біо­гра­фії на кшталт пе­ре­бу­ва­н­ня на те­ри­то­рії РФ, то по­трі­бно чі­тко ро­зі­бра­ти­ся, чим во­на за­йма­ла­ся і які зав­да­н­ня ви­ко­ну­ва­ла.

Що­до ка­дро­вих при­зна­чень за­га­лом у си­ло­вих стру­кту­рах, то ми ба­чи­мо від­су­тність ло­гі­ки. На мою осо­би­сту дум­ку, при­зна­че­н­ня ці здій­сню­ю­ться з пев­них мір­ку­вань, які не­ві­до­мі сто­рон­ньо­му спо­сте­рі­га­че­ві. То­му що якщо бра­ти до ува­ги, чим за­йма­ла­ся та чи ін­ша по­са­до­ва осо­ба ра­ні­ше і пе­ре­ки­да­н­ня її на ін­ші фрон­ти ро­бо­ти, то я не вва­жаю, щ о це зав­жди ви­прав­да­но. Ке­рів­ни­ком стру­кту­ри, зви­чай­но, мо­же ста­ва­ти лю­ди­на, яка не обі­йма­ла ра­ні­ше ці­єї по­са­ди і яка не пра­цю­ва­ла на рів­ні ке­рів­ни­цтва ті­єї ж спец­слу­жби. Го­лов­не, аби во­на бу­ла гар­ним ме­не­дже­ром, який у змо­зі ство­ри­ти свою ефе­ктив­ну ко­ман­ду. Але що­до окре­мих на­пря­мів (а рі­вень за­сту­пни­ків — це якраз окре­мі на­пря­ми), то тут по­трі­бні про­фе­сіо­на­ли. До цьо­го слід під­хо­ди­ти ду­же обе­ре­жно, тим па­че вра­хо­ву­ю­чи де- фа­кто стан вій­ни, в яку втя­гну­то на­шу дер­жа­ву.

Що­до са­мо­го т. в. о го­ло­ви СБУ Гри­ца­ка мо­жу ска­за­ти, що ми з ним пра­цю­ва­ли в зо­ні АТО, де він пе­ре­бу­вав по­стій­но, і я ска­жу, що йо­го ді­яль­ність бу­ла до­сить ефе­ктив­ною, якщо не бра­ти до ува­ги про­бле­му кон­тра­бан­ди. За ти­ми фа­кта­ми, які ми роз­слі­ду­ва­ли, ни­то­чки все одно тя­гну­ли­ся до Ки­є­ва. На Гри­ца­ка я б не ві­шав усіх со­бак. Пер­тур­ба­ції від­бу­ва­ю­ться з бе­ре­зня ми­ну­ло­го ро­ку. Бу­ває так, що лю­ди се­бе про­яв­ля­ють про­фе­сіо­наль­но, але ко­ли їх при­зна­ча­ють ви­щи­ми, то ча­сто- гу­сто тра­пля­ю­ться не­при­єм­ні ка­зу­си. До­хо­дить ін­фор­ма­ція про їхні ко­ру­пцій­ні ді­я­н­ня. То­му я за­раз не ро­бив би ви­снов­ків про­сто на під­ста­ві те­хні­чно­го вив­че­н­ня біо­гра­фій. Тре­ба да­ти час для та­ких ви­снов­ків.

Що­до мо­єї дум­ки як лю­ди­ни, на­бли­же­ної до се­кто­ра без­пе­ки, то я вва­жаю, що са­ме не­про­зо­рість ка­дро­вих при­зна­чень, не­ро­зу­мі­н­ня су­спіль­ством і екс­пер­та­ми ло­гі­ки цих при­зна­чень по­ро­джує ці спе­ку­ля­тив­ні, ре­зо­нан­сні обго­во­ре­н­ня, які аб­со­лю­тно не по­трі­бні. Тим па­че на тлі за­гро­зи де­ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в кра­ї­ні. Але це вже по­лі­ти­ка Пре­зи­ден­та. З по­зи­ції екс­пер­та я цьо­го не ро­зу­мію і не ви­прав­до­вую. Як­би суть пре­тен­зій до то­го ж та­ки На­ли­вай­чен­ка бу­ли чі­ткі й зро­зумі­лі, то це змен­ши­ло б по­лі­ти­за­цію цьо­го про­це­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.