На­вчи­тись ке­ру­ва­ти змі­на­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Ди­ре­ктор МІМ-Ки­їв Іри­на Тихомирова — про те, як бі­зне­со­сві­та в Укра­ї­ні мо­же до­по­мог­ти­ке­ру­ва­ти­дер­жа­вою

Про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку укра­їн­ці спо­сте­рі­га­ли за про­це­сом пе­ре­ка­дру­ва­н­ня чи­нов­ни­цької си­сте­ми, ко­ли на ви­со­кі по­са­ди в уря­ді «га­ло­пом» при­зна­ча­ли­ся іно­зем­ці, або ж ко­ли від­бу­ва­ли­ся до­во­лі не­о­чі­ку­ва­ні від­став­ки, та­кі як Оле­ксан­дра Бо­ро­ви­ка та Пав­ла Ше­ре­ме­ти.

І сьо­го­дні кра­ї­на, як ні­ко­ли, по­тре­бує які­сних та ро­зум­них рі­шень, а на­сам­пе­ред — від­по­від­аль­них осо­би­сто­стей, які зда­тні це за­без­пе­чи­ти, як і в еко­но­мі­ці, так і в по­лі­ти­ці. Де та­ких взя­ти? На­вчи­ти. Сьо­го­дні цим за­йма­є­ться чи­ма­ло осві­тніх уста­нов, зокре­ма — бі­знес-шко­ли, де на­вча­ють бу­ти не про­сто бі­зне­сов­цем, а, зокре­ма, управ­ля­ти змі­на­ми та бра­ти від­по­від­аль­ність за прийня­ті рі­ше­н­ня.

Се­ред та­ких на­вчаль­них за­кла­дів — Між­на­ро­дний ін­сти­тут ме­не­джмен­ту. До сло­ва, не­що­дав­но МІМКи­їв отри­мав най­ви­щу акре­ди­та­цію від Асо­ці­а­ції ма­гі­стрів ді­ло­во­го адмі­ні­стру­ва­н­ня — Association of MBA’s (АМВА). До то­го ж, з кві­тня цьо­го ро­ку в ін­сти­ту­ті стар­ту­ва­ла окре­ма осві­тня про­гра­ма MBA in Public Administration ( про­гра­ма «Generation.UA»), за якою на­вча­ють ро­зу­мі­ти і бі­знес, і спе­ци­фі­ку управ­лі­н­ня дер­жа­вою.

Про остан­ні тенденції на рин­ку бі­знес-осві­ти та, зокре­ма, про но­ві ка­дри в ста­рій си­сте­мі «День» по­спіл­ку­вав­ся із пре­зи­ден­том Між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту ме­не­джмен­ту Іри­ною ТИХОМИРОВОЮ.

— Як по­зна­чи­ли­ся змі­ни, зокре­ма в укра­їн­ській еко­но­мі­ці, на по­пи­ті укра­їн­ців на про­гра­ми бі­зне­со­сві­ти?

— Без­пе­ре­чно, по­дії остан­ніх ро­ків вель­ми впли­ва­ють і на бі­зне­со­сві­ту в Укра­ї­ні. На­при­клад, у нас бу­ло ба­га­то сту­ден­тів із Дон­ба­су та Кри­му, за­раз же по­пит з цих ре­гіо­нів сут­тє­во зни­зив­ся. Во­дно­час слу­ха­чі МІМ-Ки­їв, які по­ча­ли на­вча­ти­ся до цих по­дій, на­ма­га­ю­ться пе­ре­фор­ма­ту­ва­ти свій бі­знес, не за­ли­ша­ю­чи сво­го на­вча­н­ня.

Але, з дру­го­го бо­ку, ро­зу­мі­н­ня то­го, що по­трі­бні зна­н­ня і що в та­кий скла­дний час не ви­ста­чає но­вих ідей та під­хо­дів, при­су­тнє. Сьо­го­дні ми всі фор­му­є­мо май­бу­тнє. То­му по­пит не змен­шу­є­ться, а нав­па­ки — зро­стає.

Оскіль­ки це — бі­знес-освіта — в ній усі про­гра­ми за­зна­ють змін від­по­від­но до по­то­чно­го мо­мен­ту. То­му МІМ-Ки­їв, на­при­клад, від­крив но­ву між­на­ро­дну про­гра­му з американською Adizes Graduate School (США). Ця бі­знес-шко­ла впер­ше не про­сто за­про­по­ну­ва­ла свій мо­дуль, а спіль­но з на­ми ство­ри­ла про­гра­му на­вча­н­ня — PMD «Управ­лі­н­ня змі­на­ми». Яка є спіль­ним про­е­ктом бі­знес-шко­ли МІМ-Ки­їв та Adizes Graduate School. Го­лов­ною від­мін­ні­стю про­гра­ми є ком­пле­ксний під­хід до управ­лі­н­ня ком­па­ні­єю на осно­ві ме­то­до­ло­гії ві­до­мо­го гу­ру су­ча­сно­го ме­не­джмен­ту Іцха­ка Аді­зе­са.

Ми пра­цю­є­мо в гло­баль­но­му сві­ті, то­му по­стій­но під­твер­джу­є­мо, що пра­цю­є­мо на рів­ні сві­то­вих стан­дар­тів.

— Не­що­дав­но МІМ-Ки­їв отри­мав най­ви­щу акре­ди­та­цію Association of MBA’s (АМВА). Що це озна­чає для бі­знес-шко­ли?

— Ця акре­ди­та­ція під­твер­джує, що ви­пу­скник МІМ-Ки­їв має ди­плом ма­гі­стра бі­знес адмі­ні­стру­ва­н­ня, який від­по­від­ає сві­то­вим стан­дар­там асо­ці­а­ції АМВА. Це зна­чно під­ви­щує йо­го зна­чи­мість.

Та­кож те­пер МІМ-Ки­їв — єди­на бі­знес-шко­ла в Укра­ї­ні, яка має дві акре­ди­та­ції. Пер­шу — International Quality Accreditation асо­ці­а­ції CEEMAN — ми отри­ма­ли ще 2004 ро­ку, во­на акре­ди­тує бі­зне­с­шко­лу в ці­ло­му. Дру­га — Association of MBA’s (АМВА) — бри­тан­ська й акре­ди­тує ви­клю­чно про­гра­ми МВA.

То­му те­пер ми ма­є­мо й акре­ди­то­ва­ну в ці­ло­му шко­лу, як за­кла­ду бі­знес-осві­ти й акре­ди­то­ва­ні всі про­гра­ми МВА в МІМ-Ки­їв.

— Чи скла­дно вза­га­лі отри­ма­ти та­ку акре­ди­та­цію для на­вчаль­но­го за­кла­ду в Укра­ї­ні?

— Цю акре­ди­та­цію скла­дно отри­ма­ти на­вчаль­но­му за­кла­ду в бу­дья­кій кра­ї­ні. У се­ре­дньо­му, цей про­цес три­ває до ро­ку. Ми роз­по­ча­ли про­цес акре­ди­та­ції у ве­ре­сні 2014 ро­ку, за­вер­ши­ли в трав­ні 2015 ро­ку, а не­що­дав­но отри­ма­ли всі до­ку­мен­ти, які її за­свід­чу­ють. Вза­га­лі у сві­ті та­ких на­вчаль­них за­кла­дів близь­ко 200.

Сам про­цес від­бу­ва­є­ться за прин­ци­пом на­ко­пи­че­н­ня. Спо­ча­тку бі­знес-шко­ла над­си­лає ду­же ко­ро­тку ін­фор­ма­цію про свою ді­яль­ність. Якщо фор­маль­ні озна­ки від­по­від­а­ють усім ви­мо­гам, її про­сять на­да­ти біль­ше ін­фор­ма­ції — про істо­рію, стру­кту­ру, про­гра­ми та ви­кла­да­чів. Пі­сля про­хо­дже­н­ня цих ета­пів при­їжджає де­ле­га­ція, в нас во­на бу­ла вже в гру­дні 2014 ро­ку. По­тім бу­ла при­зна­че­на скайп-кон­фе­рен­ція на два дні, ко­ли ко­мі­сія спілкувалася із на­ши­ми ви­пу­скни­ка­ми, сту­ден­та­ми та ви­кла­да­ча­ми. У кві­тні 2015 ро­ку до нас зно­ву з пе­ре­вір­кою при­їха­ли чо­ти­ри лю­ди­ни — про­фе­со­ри з Ве­ли­ко­бри­та­нії та Поль­щі. Але цьо­го ра­зу во­ни са­мо­стій­но спіл­ку­ва­ли­ся з ви­кла­да­ча­ми, сту­ден­та­ми, ви­пу­скни­ка­ми, пар­тне­ра­ми та ме­не­джмен­том МІМКи­їв, уже без на­ших ре­ко­мен­да­цій. Пі­зні­ше во­ни скла­ли звіт, який був пред­став­ле­ний на роз­гляд в асо­ці­а­ції АМВА.

Умо­ви акре­ди­та­ції — одна­ко­ві для всіх — скла­дні і ви­ма­га­ють чи­ма­лих зу­силь. Во­дно­час цей про­цес — вель­ми корисний для са­мої шко­ли, адже до­зво­ляє їй оці­ни­ти свою ро­бо­ту.

Утім, до на­шої ро­бо­ти пра­кти­чно не бу­ло за­ува­жень. Ко­ли ми отри­му­ва­ли сер­ти­фі­кат про акре­ди­та­цію, де­ка­ни із за­кор­дон­них бі­знес-шкіл ди­ву­ва­ли­ся, що в Укра­ї­ні бі­зне­с­шко­ла мо­же пра­цю­ва­ти на та­ко­му рів­ні. До сло­ва, в ли­пні 2015 ро­ку вже за­пла­но­ва­ні ві­зи­ти до МІМ-Ки­їв кіль­кох де­ка­нів єв­ро­пей­ських бі­знес-шкіл, які хо­чуть по­ди­ви­ти­ся, як у нас по­бу­до­ва­но про­цес на­вча­н­ня, і пла­ну­ють роз­по­ча­ти пар­тнер­ство з бі­знес-шко­лою МІМ-Ки­їв. Це ду­же хо­ро­ший для нас до­свід та но­ві пе­ре­ва­ги для на­ших ви­пу­скни­ків.

— Чи є се­ред сьо­го­дні­шніх чи­нов­ни­ків ви­со­ко­го ран­гу ви­пу­скни­ки МІМ-Ки­їв? Скіль­ки їх? Де?

—Є, і чи­ма­ло. П’ять ви­пу­скни­ків пра­цю­ють пар­ла­мен­та­ря­ми, та­кож є МІМів­ці, які пра­цю­ють в уря­ді, зокре­ма, на рів­ні за­сту­пни­ків мі­ні­стрів. Сьо­го­дні во­ни від­мо­ви­ли­ся від пре­сти­жної ро­бо­ти з ви­со­ки­ми за­ро­бі­тка­ми в бі­зне­сі і пра­цю­ють на дер­жа­ву, то­му що вва­жа­ють, це пра­виль­но і що во­ни мо­жуть до­по­мог­ти.

— Утім, за остан­ній час ста­ло­ся кіль­ка ін­ци­ден­тів, пов’яза­них із до­во­лі гу­чни­ми від­став­ка­ми — Са­ша Бо­ро­вик та Пав­ло Ше­ре­ме­та. Усі во­ни — ви­пу­скни­ки пре­сти­жних бі­знес-шкіл. А про що роз­по­від­а­ють ва­ші ви­пу­скни­ки?

— Ду­маю, мо­жна впев­не­но го­во­ри­ти про те, що си­сте­ма транс­фор­му­є­ться. Пра­цю­ва­ти скла­дно зав­жди. Ні бі­зне­сом, ні по­лі­ти­чною ді­яль­ні­стю за­йма­ти­ся, не сти­ка­ю­чись із тру­дно­ща­ми, — не­мо­жли­во.

Але я ба­чу за­гро­зу не в то­му, що ста­ра си­сте­ма опи­ра­є­ться, — на­тиск, по­лі­ти­чна во­ля та зу­си­л­ля ла­ма­ють її. Зна­чно біль­ша за­гро­за в то­му, що в си­сте­му при­хо­дить мо­лодь і стає її гвин­ти­ка­ми. Не мо­жна го­во­ри­ти про те, що ме­ха­нізм змі­нив­ся, ко­ли за­мість ста­ро­го гвин­ти­ка по­ста­ви­ли но­вий, але та­кий са­мий. Ва­жли­во, щоб но­ві по­лі­ти­ки при­хо­ди­ли з від­по­від­ни­ми зна­н­ня­ми і мо­гли від­по­від­а­ти на по­тре­би ча­су.

Са­ме то­му в кві­тні 2015 ро­ку ми від­кри­ли про­гра­му MBA in Public Administration (Про­гра­ма «Generation. UA » ) , яка має під­го­ту­ва­ти лю­дей, які зна­ють, з одно­го бо­ку бі­знес, а з ін­шо­го — як управ­ля­ти дер­жа­вою.

— Які пер­ші вра­же­н­ня від сту­ден­тів ці­єї про­гра­ми?

— Во­ни — над­зви­чай­но актив­ні. До нас на­ді­йшло по­над 700 за­явок, ми ві­ді­бра­ли 35 осіб. Але ду­же ва­жли­во їм зро­зу­мі­ти, і ми все для цьо­го ро­би­мо, що їхні пе­ре­мо­ги — ще по­пе­ре­ду.

Ра­зом із тим, во­ни смі­ли­ві, хо­чуть пра­цю­ва­ти в ін­шій, кра­щій Укра­ї­ні, ду­же хо­чуть ро­зу­мі­ти бі­знес, від яко­го в кра­ї­ні ба­га­то чо­го за­ле­жить. Адже са­ме че­рез не­по­ро­зу­мі­н­ня між вла­дою та бі­зне­сом, не­має ефе­ктив­них ре­форм та роз­ви­тку еко­но­мі­ки.

Са­ме для під­три­ма­н­ня актив­но­го діа­ло­гу МІМ-Ки­їв про­во­дить се­рію зу­стрі­чей «Вла­да і бі­знес», у рам­ках яких, спіль­но­та ви­пу­скни­ків та слу­ха­чів бі­знес-шко­ли зу­стрі­ча­є­ться з по­лі­ти­ка­ми, мі­ні­стра­ми, гро­мад­ськи­ми ді­я­ча­ми то­що.

ІРИ­НА ТИХОМИРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.