На чи­йо­му бо­ці МВФ?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Екс­перт: Про­по­зи­ція Фон­ду що­до по­вер­не­н­ня Укра­ї­ною бор­гу Ро­сії вже до кін­ця ро­ку, грає... нам на ру­ку

Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд за­про­по­ну­вав Ки­є­ву ви­зна­ти три­мі­льяр­дний борг пе­ред Ро­сі­єю дер­жав­ним, а не при­ва­тним. Про це по­ві­до­ми­ли укра­їн­ські ЗМІ, по­си­ла­ю­чись на Bloomberg. Якщо Ки­їв прийме та­ке рі­ше­н­ня, то за­бор­го­ва­ність пе­ред Ро­сі­єю бу­де ви­клю­че­на зі спи­ску за­по­зи­чень, які під­ля­га­ють ре­стру­кту­ри­за­ції. Від­так уже до гру­дня цьо­го ро­ку Укра­ї­на по­вин­на бу­де по­вер­ну­ти три мі­льяр­ди до­ла­рів, під які на­при­кін­ці 2013 ро­ку уряд Яну­ко­ви­ча-Аза­ро­ва ви­пу­стив єв­ро­бон­ди.

Згі­дно з про­це­ду­рою, ста­тус цих єв­ро­облі­га­цій ще має за­твер­ди­ти ви­ко­на­вча ра­да МВФ. Тим ча­сом ві­тчи­зня­ний уряд роз­гля­дає кре­дит Крем­ля, як будь-які ін­ші укра­їн­ські єв­ро­облі­га­ції, які по­вин­ні бу­ти вклю­че­ні в пе­ре­го­во­ри про ре­стру­кту­ри­за­цію. Втім, ро­сій­ська сто­ро­на не має на­мі­ру йти на ре­стру­кту­ри­за­цію і вва­жає цей борг су­ве­рен­ним.

До сло­ва, в по­не­ді­лок уряд уже ви­пла­тив 75 міль­йо­нів до­ла­рів за ци­ми па­пе­ра­ми.

«МВФ грає на на­шо­му бо­ці. І ця за­ява — одна зі спроб вне­сти ви­зна­че­ність у схе­му ро­сій­сько­го уря­ду й ви­зна­чи­ти кон­кре­тно, хто є вла­сни­ком цих єв­ро­облі­га­цій», — го­во­рить го­лов­ний фі­нан­со­вий ана­лі­тик рей­тин­го­во­го агент­ства « Ек­спер­тРей­тинг » Ві­та­лій ШАПРАН. Як по­яснив екс­перт «Дню», як- що Ро­сія ви­знає, що цей борг Укра­ї­ни є су­ве­рен­ним, то ми мо­же­мо по­да­ти на РФ до су­ду за ане­ксію в Кри­му та по­дії на схо­ді кра­ї­ни. Тих до­ка­зів, які вже зі­бра­ні, пе­ре­ко­нує він, — ціл­ком до­сить, аби при­зу­пи­ни­ти ви­пла­ти за єв­ро­бон­да­ми й від­кла­сти до за­вер­ше­н­ня су­до­во­го про­це­су.

До то­го ж, на­га­дує за­яву мі­ні­стра фі­нан­сів Ві­та­лій Шапран, ви­кли­кає пі­до­зру і са­ма уго­да, укла­де­на мен­ше, ніж за два мі­сця до вте­чі Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. « Три мі­льяр­ди облі­га­цій чо­мусь збе­рі­га­ю­ться в трьох де­по­зи­та­рі­ях. Якщо ви по­ва­жна фінансова ін­сти­ту­ція, на­при­клад Фонд до­бро­бу­ту РФ, то на­ві­що вам від­кри­ва­ти ра­хун­ки в трьох де­по­зи­та­рі­ях та при цьо­му спла­чу­ва­ти ко­мі­сію за опе­ра­ції з цих ра­хун­ків і пла­ти­ти за їх об­слу­го­ву­ва­н­ня? Є об­ґрун­то­ва­на пі­до­зра, що один із вла­сни­ків або де­кіль­ка не є дер­жа­вою » , — го­во­рить екс­перт і до­дає, що са­мі ж пред­став­ни­ки ро­сій­ської вла­ди не мо­жуть об­ґрун­то­ва­но по­ясни­ти своє рі­ше­н­ня так роз­по­ді­ли­ти кре­ди­тні ко­шти для Укра­ї­ни.

У ра­зі ж, якщо Ро­сія не ви­знає за со­бою су­ве­рен­но­сті бор­гу, до­дає екс­перт, по­трі­бно бу­де зу­стрі­ча­ти­ся з при­ва­тни­ми вла­сни­ка­ми і до­мов­ля­ти­ся про ре­стру­кту­ри­за­цію, як це ро­бить сьо­го­дні та ж са­ма Гре­ція.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.