До­по­мог­ти та під­три­ма­ти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

У Су­мах ство­ри­ли ін­фор­ма­цій­ний центр для уча­сни­ків АТО та їхніх ро­дин

Ін­фор­ма­цій­ний центр «Укроп», ме­тою яко­го є ком­пле­ксна під­трим­ка вій­сько­во­слу­жбов­ців, які за­раз пе­ре­бу­ва­ють в зо­ні про­ве­де­н­ня АТО або вже де­мо­бі­лі­зо­ва­ні, роз­по­чав свою ро­бо­ту в Су­мах. За­по­ча­тку­вав йо­го гро­мад­ський фонд «Су­ми» у спів­пра­ці з низ­кою гро­мад­ських та во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій.

«Де­мо­бі­лі­зо­ва­ні вій­сько­во­слу­жбов­ці по­вер­та­ю­ться до­до­му з АТО з ці­лою ку­пою про­блем,— за­зна­чає пред­став­ник ГФ «Су­ми» Ва­дим Ду­бо­дє­лов.— Ме­ди­чних, пси­хо­ло­гі­чних, со­ці­аль­них. Ми ста­ви­мо со­бі за ме­ту їм до­по­мог­ти».

В «Укроп-цен­трі», при­мі­ще­н­ням для яко­го, орг­те­хні­кою та ін­ши­ми ре­сур­са­ми до­по­міг обла­сний центр зайня­то­сті, пра­цю­ють во­лон­те­ри, у то­му чи­слі, де­мо­бі­лі­зо­ва­ні вій­сько­во­слу­жбов­ці. На­ра­зі во­ни до­по­ма­га­ти­муть ці­льо­вій ау­ди­то­рії з юри­ди­чним су­про­во­дом та пси­хо­ло­гі­чною під­трим­кою. Та й про­сто, при­йшов­ши сю­ди як до сол­дат­сько­го клу­бу, ко­ли­шній вій­сько­во­слу­жбо­вець змо­же про­сто по­спіл­ку­ва­ти­ся за ча­шкою чаю з ти­ми, хто йо­го зро­зу­міє,— хто, як і він, був на фронті.

«По­ки ми на пе­ре­до­вій, до­ти й по­трі­бні дер­жа­ві,— го­во­рить де­мо­бі­лі­зо­ва­ний бо­єць Сум­сько­го ре­актив­но­го ар­ти­ле­рист­сько­го пол­ку, во­лон­тер Во­ло­ди­мир Че­пік.— А ко­ли хло­пці по­вер­та­ю­ться з фрон­ту до­до­му— дер­жа­ва про них ні­би за­бу­ває. Де­кла­ру­є­ться ви­ді­ле­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок уча­сни­кам АТО, піль­ги для них. Але на пра­кти­ці ви­ни­кає ма­са бю­ро­кра­ти­чних пе­ре­пон на­віть для то­го, щоб отри­ма­ти ста­тус уча­сни­ка бо­йо­вих дій. З піль­га­ми— це вже ін­ший, не менш за­тра­тний що­до ча­су і зу­силь етап: стіль­ки ін­стан­цій тре­ба об­хо­ди­ти».

Над­зви­чай­но важ­ко це для хло­пців з сіль­ської мі­сце­во­сті, яким для оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів до­во­ди­ться їзди­ти до обла­сно­го цен­тру. Та й ли­ше оди­ни­ці з них ма­ють бо­дай якесь по­ня­т­тя про нор­ма­тив­ні акти, не­об­хі­дні для оформ­ле­н­ня їхньо­го ста­ту­су як тих, хто во­ю­вав. То­му во­лон­те­ри «Укро­пцен­тру» до­кла­да­ти­муть зу­силь для юри­ди­чно­го су­про­во­ду та пси­хо­ло­гі­чної під­трим­ки ко­ли­шніх во­ї­нів та їхніх ро­дин. На­ра­зі за­кли­ка­ють до спів­пра­ці фа­хів­ців, які мо­жуть до­по­мог­ти у цих пи­та­н­нях. А ще ма­ють на­дію на те, що у подаль­шо­му змо­жуть зор­га­ні­зу­ва­ти щось на зра­зок цен­тру для на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг— щоб де­мо­бі­лі­зо­ва­ний не хо­див по всіх ка­бі­не­та­хін­стан­ці­ях за­для то­го, щоб офор­ми­ти на­ле­жні за за­ко­ном піль­ги і до­во­ди­ти свою участь у бо­йо­вих ді­ях. На­скіль­ки це ва­жли­во та акту­аль­но, мо­жна су­ди­ти вже з то­го, що сум­ським во­лон­те­рам та бо­йо­вим по­бра­ти­мам до­ве­ло­ся у су­ді(!) до­во­ди­ти: за­ги­блий у бо­ях за До­не­цький ае­ро­порт 18-рі­чний «кі­борг» до­бро­во­лець Сер­гій Та­ба­ла дій­сно був уча­сни­ком бо­йо­вих дій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.