За­мість при­зів – ко­шти бій­цям

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

На Тер­но­піль­щи­ні про­йшов тур­нір «У ко­за­цтві си­ла-2015»

П’ять ти­сяч ві­сім­де­сят п’ять гри­вень зі­бра­ли для во­ї­нів АТО під час тур­ні­ру «У ко­за­цтві си­ла-2015», що від­був­ся на Тер­но­піль­щи­ні. Спор­тив­ний за­хід про­йшов у мі­сті Хо­рос­тків під га­слом «Си­ла укра­їн­ців, їх ду­хов­на єд­ність— запорука на­шої пе­ре­мо­ги».

Пе­ред по­ча­тком тур­ні­ру хви­ли­ною мов­ча­н­ня вша­ну­ва­ли пам’ять за­ги­блих во­ї­нів з Тер­но­піль­щи­ни— Ві­кто­ра Сте­фа­но­ви­ча та Ан­дрія Ти­мо­щу­ка, яких по­хо­ва­ли ми­ну­ло­го ти­жня. При­су­тні та­кож по­мо­ли­ли­ся за усіх, хто пе­ре­бу­ває у зо­ні АТО і за­хи­щає те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни.

Ор­га­ні­за­то­ри тур­ні­ру за­про­си­ли 8 ко­манд, а та­кож ко­ман­ду бій­ців 44-ї вій­сько­вої ча­сти­ни. Як за­зна­чає ор­га­ні­за­тор тур­ні­ру «У ко­за­цтві си­ла-2015» Ва­силь Шевчук, у про­гра­мі за­хо­ду бу­ли скла­дні зав­да­н­ня, зокре­ма під­ні­ма­н­ня ко­ло­ди ва­гою 75 кг, пе­ре­ки­да­н­ня ко­ле­са ва­гою 240 кг, під­ні­ма­н­ня ка­ме­нів на стій­ки ва­гою від 65 кг, пе­ре­не­се­н­ня мі­шків з пі­ском ва­гою 65, 75, 85 та 95 кг, пе­ре­не­се­н­ня двох ко­лод по 76 кг, пе­ре­тя­гу­ва­н­ня ка­на­ту та арм­ре­слінг. Пе­ре­мо­гу здо­бу­ла ко­ман­да з Хо­рос­тко­ва «Бай­ка­нур».

У рам­ках тур­ні­ру мі­сце­ві во­лон­те­ри вла­шту­ва­ли бла­го­дій­ний яр­ма­рок з ме­тою збо­ру ко­штів для бій­ців з Хо­рос­тко­ва, які пе­ре­бу­ва­ють в зо­ні АТО та го­ту­ю­ться до від­прав­ки до лав ЗСУ. Окрім цьо­го, ор­га­ні­за­то­ру яр­мар­ку Лю­бо­ві Іва­ні­сік Ва­силь Шевчук пе­ре­дав гро­ші, на які ма­ли бу­ти за­ку­пле­ні при­зи для уча­сни­ків спор­тив­но­го за­хо­ду. Від­так при­зо­вий фонд тур­ні­ру «У ко­за­цтві си­ла-2015» бу­де ви­ко­ри­ста­ний на по­тре­би во­ї­нів АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.