Оде­ський кі­но­фест – рік шо­стий

Den (Ukrainian) - - Культура - Сві­тла­на АГРЕСТ-КОРОТКОВА

В основ­но­му кон­кур­сі — 12 кар­тин

Ко­ли на за­крит­ті то­рі­шньо­го ОМКФ бу­ло тра­ди­цій­но ого­ло­ше­но да­ти на­сту­пно­го фе­сти­ва­лю, ба­га­то хто ли­ше ске­пти­чно по­смі­хав­ся. Цьо­му бу­ло ба­га­то при­чин, го­лов­ні з яких — вій­на, на­ки­ну­та кра­ї­ні оска­же­ні­ло во­йов­ни­чим су­сі­дом, і зни­кне­н­ня (за не­по­трі­бні­стю) по­лі­ти­чно­го ком­по­нен­та, тоб­то, пі­а­ру лю­дям, що ти­хо пі­шли з вла­ди. Але ко­ман­да фе­сти­ва­лю, що за­зна­ла змін, але на чо­лі зі сво­їм без­змін­ним пре­зи­ден­том Ві­кто­рі­єю Ті­гі­пко, за­ку­сив­ши гу­бу, твер­до ви­рі­ши­ла від­сто­ю­ва­ти пра­во Пор­то Фран­ко на те­ри­то­рію кі­но.

6-й ОМКФ від­бу­де­ться в Оде­сі з 10 по 18 лип ня, при ваб лю ю чи гля­да­чів і уча­сни­ків ці­ка­ви­ми кі­но­по­ді­я­ми. З 530 філь­мів з 75 кра­їн до конкурсної про­гра­ми обра­но 12. І гео­гра­фія їх вель­ми ши­ро­ка. Дві ук ра їнсь кі кар ти ни візь муть участь одно­ча­сно в на­ціо­наль­но­му і між на род но му кон кур сах. А всьо го в на ці о наль но му кон кур сі за яв ле но 6 пов но мет раж них і 18 ко­ро­тко­ме­тра­жних кар­тин.

Жу рі між на род но го кон кур су очо­лить па­ні — Жанн Ла­брюн, ре­жи­сер, сце­на­рист, про­дю­сер, при­зер Кан­сько­го фе­сти­ва­лю. А жу­рі на ці о наль но го кон кур су очо лить ві до мий ро сійсь кий ре жи сер Оле­ксій Фе­дор­чен­ко.

Ці­ка­ву тен­ден­цію від­зна­чи­ла пре зи дент ОМКФ Вік то рія ТІ - ГІПКО:

— 30% з усіх по да них на ОМКФ за­явок бу­ло від ре­жи­се­рів­жі­нок. У ре­зуль та­ті 4 з 12 філь­мів основ­но­го кон­кур­су ство­ре­но жін­ка­ми. Це ду­же ви­со­кий по­ка­зник ген дер ної рів нос ті, якої так бра - кує ве ли ким між на род ним фо ру - мам. Біль ше то го, ав то ри 10 з 24 філь­мів на­ціо­наль но­го кон­кур­су — жін­ки.

Про всі най­ці­ка­ві­ші по­дії фе­сти­ва­лю і йо­го го­стей ми роз­по­від­а­ти­ме­мо в на­ших ре­пор­та­жах, а на­ра­зі я по­про­си­ла про­ко­мен­ту ва­ти ідео ло гіч ні, фі нан со ві і кі но тен - ден ції фес ти валь них про грам, кі - но знав ця, про грам но го кон суль - тан та, за слу ги яко го у скла дан ні фес ти валь них про грам без пе реч - ні, Оле­ксан­дра ШПІЛЮКА.

— Що до фі нан со во­го бо ку пи - тан ня, то спо сте рі га єть ся де яка «вто­ма» кі­но­сві­ту від укра­їн­ських проб лем. Якщо то рік, нам охо че йшли на зу ст річ, зни жу ю чи вар - тість фес ти валь них кі но по ка зів, то цьо­го ро­ку з нас пи­та­ли «за пов­ною про­гра­мою». Це, на ща­стя, не за­ва­ди­ло нам звер­ста­ти, на мій по­гляд, вель­ми які­сну про­гра­му, що скла да єть ся з кра щих філь мів­при зе рів про від них сві то вих фес - ти­ва­лів, — від «Зе­ні­ту» хор­ват­сько­го ре­жи­се­ра Да­лі­бо­ра Ма­та­ні­ча, на го род же но го при зом жу рі про - гра ми « Особ ли вий по гляд » 68 Кансь ко го фес ти ва лю, до но во - го філь му Олек сія Фе дор чен ка «Ян­го­ли ре­во­лю­ції», який щой­но от ри мав приз за ре жи су ру « Кі но - тав ра- 2015 » . Особ ли во ті шить при сут ність від ра зу в двох кон - кур сах — між на род но му і на ці о - наль но му, — двох ук ра їнсь ких філь­мів. Це — «Пі­сня пі­сень» Єви Най ман, за мо ти ва ми од ной мен - но го опо ві дан ня Що лом- Алей хе - ма, яко го та кож пред с тав ле но в офі цій но му кон кур сі 50- го фес ти - ва лю в Кар ло вих Ва рах; і сві то ва прем’ єра но вої ро бо ти Ана то лія Ма теш ка, три ле ра « По лон » , з Во­ло ди ми ром Го рянсь ким у го - лов ній ро лі.

На тра­ди­цій­ніх вже для на­шо­го фес ти ва лю По тьо м кінсь ких схо­дах ви­сту­пить по­че­сний гість, все світ ньо ві до мий ком по зи тор Майкл Най ман зі сво їм гур том Michael Nyman Band, пред­ста­вив­ши ав­тор­ське му­зи­чне оформ­лен - ня до філь­му Дзи­ги Вер­то­ва «Лю­ди­на з кі­но­апа­ра­том».

Аль­ма­нах з 98 від­ре­став­ро­ва­них філь­мів Луї Люм’єра бу­де по­ка­за­но впер­ше пі­сля Кан­ської прем’єри. Цю про­гра­му пре­зен­тує Тьєр­рі Фре­мо, ди­ре­ктор Кан­сько­го МКФ і Ін­сти­ту­ту Люм’єр.

Ми сер­йо­зно по­бо­ю­ва­ли­ся, що у зв’ яз ку з від сут ніс тю дер ж - фі­нан­су­ва­н­ня на­ціо­наль­но­го кі­но, не змо же мо на пов ни ти ук ра їнсь - ку про­гра­му філь­ма­ми, які ми че­ка­ли, але ви­ро­бни­цтво їх зу­пи­ни­ло ся із за зна че них ви ще при чин. Гір ко жар ту ва ли, що за мість про­гра ми « work& progress » до ве - де­ться пред с тав ля ти « work& no progress » . Про те ця си ту а ція слу­гу ва ла сти мул- ре ак ці­єю для не­за­ле­жних про­дю­се­рів і ін­ве­сто­рів. Ре­зуль­тат мо­жна бу­де по­ба­чи­ти на фе­сти­валь­но­му екра­ні. Осо­бли во хо четь ся ви різ ни ти ав то рів ко рот ко мет ра жок, ма­ло­бю­джет - нос ті про ек тів яких спри­яє їх і ви­на­хі­дли­вість, і де­мо­кра­ти­чність те­хні­чної ре­во­лю­ції у сфе­рі кі­но.

Осо­бли­во хо­че­ться на­го­ло­си­ти на про­гра­мі для ді­тей і їх ба­тьків, яку спіль­но пред­став­ля­ють ОМКФ і фе­сти­валь ми­сте­цтва кі­но для ді­тей і під­лі­тків «Чіл­дрен Кі­но­фест». Тут і пе­ре­мо­жець 2-го «Чіл­дрен Кі­но­фе­сту», фільм Ро­бер­та Дюр­ра­на «Фе­лікс», і ре­тро­спе­кти­ва ро­біт Ба­сте­ра Кі­то­на, при­свя­че­на йо­го 120-річ­чю, кра­щі укра­їн­ські муль­тфіль­ми від «Укра­ні­ма­фільм». На­ре­шті, по­каз пов­но­ме­тра­жно­го Бра­зиль­сько­го муль­тфіль­му «Хло­пчик і світ» Але Абреу, що отри­мав го­лов­ні при­зи го­лов­но­го ані­ма­фе­сти­ва­лю в Ан­сі 2014 р. Усі по­ка­зи ди­тя­чо­го кі­но — без­ко­штов­ні. І це ду­же ва­жли­во — відволікти під­ро­ста­ю­чо­го по­тен­цій­но­го гля­да­ча від те­ле­ві­зо­ра і комп’юте­ра, спря­му­вав­ши йо­го по­гля­ди і збу­див­ши ці­ка­вість і лю­бов до ве­ли­ко­го кі­но­е­кра­ну, на­бу­ти зви­чку — хо­ди­ти в кі­но.

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-СЛУ­ЖБОЮ ОДЕ­СЬКО­ГО КІ­НО­ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ

ША­НУ­ВАЛЬ­НИ­КАМ ТВОР­ЧО­СТІ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ГО­РЯН­СЬКО­ГО БУ­ДЕ ВАЖ­КО УПІ­ЗНА­ТИ ПО­ПУ­ЛЯР­НО­ГО АР­ТИ­СТА, ЯКИЙ ЗІ­ГРАВ ГО­ЛОВ­НУ РОЛЬ ХІ­МІ­КА-КА­ТА У ФІЛЬ­МІ «ПО­ЛОН»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.