З жур­бою ра­дість обня­ла­ся

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

У про­кат ви­йшов пов­но­ме­тра­жний ані­ма­цій­ний фільм «Дум­ка­ми на­ви­во­ріт»

Сло­во­спо­лу­че­н­ня «го­ло­си в го­ло ві » зна ють усі. Діа лог із са мим со бою як зі сто рон - ньою осо­бою — іно ді на віть вго лос — во лі­ють під три му ва ти ціл­ком аде­ква­тні лю­ди. Про су­бо­со бис тос ті все ре ди ні од ні­єї пси хі - ки люб лять по го во ри ти різ но ма - ні­тні мі­сти­ки та пси­хо­ло­ги.

Сту­дії Ді­снея і «Пі­ксар» взя­ли й ві­зу­а­лі­зу­ва­ли ці на­стіль­ки ж пов­сяк­ден­ні, на­скіль­ки і аб­стра­ктні уяв­ле­н­ня. Ідея, на якій ба­зу­є­ться пов­но­ме­тра­жна ані ма­ція «Дум­ка­ми на­ви­во­ріт» (Inside Out), про­ста: у кож ній го ло ві є щось на зра зок ко ман д но го пун к ту з пуль том управ лін ня, за яким більш- менш друж но пра цює гру па основ них емо­цій: Ра­дість, Пе­чаль, Гнів, Ві­дра­за і Страх. У ко­жної з них — не тіль ки свій ко лір і одяг, а й свій ду­же спе­ци­фі­чний ха­ра­ктер.

Біль­шу ча­сти­ну по­дій ба­чи­мо з одні­єї го­ло­ви — 11-рі­чної дів­чин­ки Рай­лі, ро­ди­на якої пе­ре­жи­ває не­лег­кі ча­си: хо­ча й пе ре­їздять до зна­ме­ни­то­го Сан-Фран­ци­ско, сум за до­мів­кою і від­да­ле­н­ня ба­тьків че­рез кло­по­ти на но­во­му мі­сці при­зво­дять до то­го, що Пе­чаль по­чи­нає пе­ре­хо­плю­ва­ти ке­ру­ва­н­ня. А по­тім во­ни з Ра­ді­стю вза­га­лі зни­ка­ють.

Ані­ма­ція — жанр, не­спра­вед - ли­во при­мен­ше­ний, по­рів­ня­но з ігро вим кі но, ад же, між ін шим, ані ма ція мо же те, на що фільм з жи­ви­ми акто­ра­ми не зда­тний: зна­йти екран­ні від­по­від­ни­ки пра­кти­чно будь-якій ре­чі чи ідеї. От як, не впа­да­ю­чи в ба­наль­но­сті, зма­лю­ва­ти вну­трі­шній кра­є­вид 11-рі­чної ди­ти­ни? У Ді­снея, «Пі­кса­ра» і найня­то­го ни­ми ре­жи­се­ра Пі­та До­кте­ра, для яко го « Дум ка ми на ви во - ріт» — дру­гий пов­ний метр, це ви­йшло до­сить пе­ре­кон­ли­во. Пси­хі­ка Рай­лі ви­яви­ла­ся на­про­чуд роз­ма­ї­тою. Там є спе­ці­аль­ні схо­ви­ща спогадів, є бе­зо­дня зі спо­га­да­ми за­бу­ти­ми, є уяв­ний друг, схо­жий на сло­на з рожевої цукро­вої ва­ти, там га­няє по­тяг ду­мок і пра­цює кон­ве- єр іде аль них бой ф рен дів, ку мед - них у сво­їй па­те­ти­чно­сті, там є пе­че ра під сві до мос ті, де жи ве най - біль ший страх ( не ска жу, який), там пра­цює кі­но­сту­дія з ви­ро­бни­цтва снів, там є ту­нель аб­стра­ктних уяв­лень, в яко­му ге­рої пе­ре­тво­рю­ю­ться в пря­мо­му сен­сі на кар­тин­ки ку­бі­стів, і там є ще ба­га­то чо­го, і всі по дії роз гор та ють ся у по тріб но му тем пі, який не ду же зби ва ють лі - ри­чні від­сту­пи і сце­ни з’ясу­ва­н­ня від но син, а фі наль ний ек скурс по го­ло­вах най­не­спо­ді­ва­ні­ших жи­вих істот — фе­є­ри­чно смі­шний. Ав­то­рам вда єть ся без ви ди мих зу силь до­сяг­ти то­го рів­ня, ко­ли фільм одна­ко­во ці­ка­вий і ді­тям, і до­ро­слим.

Мо­раль істо­рії — на­віть не на­но­во на­бу­та ро­дин­на гар­мо­нія, а те, що на­справ­ді для ду­шев­ної рів­но­ва ги по тріб ні і ра дість, і пе чаль, і вчас на від ра за, і здо ро ва злість, і де­щи­ця стра­ху. Зві­сно, теж не но­ви­на. Але до­бре й ве­се­ло роз­ка­за­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.