«Дон­бас Опе­ри» відлуння го­ло­сів...»

Ва­силь Василенко: «Ми хо­че­мо при­вер­ну­ти ува­гу до про­блем ви­жи­ва­н­ня ар­ти­стів-пе­ре­се­лен­ців»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

26 черв­ня у На­ціо­наль­ній му­зи­чній ака­де­мії Укра­ї­ни від­бу­де­ться гала-кон­церт опер­но-сим­фо­ні­чної му­зи­ки, який іні­ці­ю­вав екс-го­лов­ний ди­ри­гент До­не­цько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту ім. А.Б. Со­лов’янен­ка «Дон­бас Опе­ра», на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни, ла­у­ре­ат Шев­чен­ків­ської пре­мії Ва­силь Василенко (на фо­то).

— Ме­то­ю­бла­го­дій­ної акції є го­стра не­об­хі­дність при­вер­ну­ти ува­гу дер­жа­ви до про­блем ви­жи­ва­н­ня ар­ти­стів-пе­ре­се­лен­ців, тих во­каль­них жу­рав­лів, які не по­вер­ну­ли­ся до сво­го роз­оре­но­го твор­чо­го «гні­зда», — під­кре­слює В. ВАСИЛЕНКО...

У кон­цер­ті ві­зьмуть участь со­лі­сти «Дон­бас Опе­ри» — Пе­тро Ла­ба­тий, Оле­на Ки­та­є­ва, Ма­ксим Іва­щук, Вла­ди­слав Ли­сак, На­та­лія Ма­твє­є­ва та Ан­на По­по­ва; а та­кож їхні ко­ле­ги з Ки­є­ва — Ігор Бор­ко, Зоя Ро­жок і Ві­кто­рія Осадчук — та Льво­ва — Сте­фан П’ятни­чко. Ви­йдуть на сце­ну сту­ден­ти НМАУ — ла- уре­а­ти між­на­ро­дних кон­кур­сів Та­рас При­ся­жнюк і Да­ни­ло Ма­тві­єн­ко; ла­у­ре­а­ти ди­тя­чих кон­кур­сів Ган­на і Со­фія Ки­сляк; хор Ки­їв­сько­го му­ні­ци­паль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту для ді­тей та юна­цтва; му­зи­кан­ти На­ціо­наль­но­го пре­зи­дент­сько­го ор­ке­стру (ди­ри­гент — В. Василенко). Ве­сти­ме ве­чір екс­прем’єр До­не­цької му­здра­ми, а ни­ні актор На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка Ан­дрій Ро­ма­ній. У про­гра­мі ви­ко­ну­ва­ти­муть ше­дев­ри укра­їн­ської та сві­то­вої кла­си­ки.

Ма­буть, сим­во­лі­чно, що бла­го­дій­ний ве­чір від­бу­де­ться на­пе­ре­до­дні Дня Кон­сти­ту­ції. В ньо­му ві­зьмуть участь со­лі­сти До­не­цько­го те­а­тру, які вже рік, як є пе­ре­се­лен­ця­ми і бу­ли зму­ше­ні ви­їха­ли з так зва­ної «ДНР»...

83-й се­зон «Дон­бас Опе­ри» увій­де в істо­рію, як час утрат. Ра­пто­во по­мер ге­не­раль­ний ди­ре­ктор В. Ря­бень­кий. Від арт­об­стрі­лів бу­ли зруй­но­ва­ні де­ко­ра­ції 14 ви­став ...

Ча­сти­на тру­пи, за­слі­пле­на ро­сій­сько­ю­про­па­ган­дою , під­три­ма­ла се­па­ра­ти­стів і ні­ку­ди не ви­їжджа­ла з мі­ста; дру­га ча­сти­на, осо­бли­во з про­укра­їн­ськи­ми по­гля­да­ми, зму­ше­на бу­ла ви­їжджа­ти хто ку­ди міг; тре­тя, аби ви­жи­ти, фа­кти­чно мі­грує по сві­ту і ви­сту­пає у рі­зних кра­ї­нах (це сто­су­є­ться пе­ре­ва­жно ар­ти­стів ба­ле­ту); а че­твер­та опи­ни­ла­ся не­мов «між не- бом і зем­лею» — не зна­йшов­ши ро­бо­ту і жи­тло, по­вер­ну­ла­ся на­зад до оку­по­ва­но­го се­па­ра­ти­ста­ми і ро­сій­ськи­ми на­йман­ця­ми До­не­цька. Сьо­го­дні фа­кти­чно істо­рія пов­то­рю­є­ться, як і під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни, ко­ли ча­сти­на тру­пи пра­цю­ва­ла у Фрон­то­вій опе­рі — FRONT-OPER Stalino, а ча­сти­на бу­ла ева­ку­йо­ва­на до Кир­ги­зії...

Ду­же шко­да, що на­ша ни­ні­шня вла­да від­сто­ро­ни­ла­ся від про­блем ми­тців-пе­ре­се­лен­ців. Ні­ко­го з до­не­цьких ар­ти­стів у штат На­ціо­наль­ної опе­ри не взя­ли! Це сто­су­є­ться і ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка «Дон­бас Опе­ри», ви­зна­но­го у сві­ті тан­ців­ни­ка Ва­ди­ма Пи­са­рє­ва, який уже біль­ше ро­ку без­ро­бі­тний, йо­го дру­жи­на (Ін­на Дорофеєва — видатна ба­ле­ри­на, пе­да­гог, одна із за­снов­ниць Пи­са­рєв­ської хо­ре­о­гра­фі­чної шко­ли) з мо­лод­шо­ю­донь­ко­ю­жи­ве і пра­цює у Хар­ко­ві... Якщо Мін­культ від­сто­ро­нив­ся від про­блем ми­тців, то Мі­ні­стер­ство осві­ти не за­ли­ши­ло на­при­зво­ля­ще пе­да­го­гів і сту­ден­тів із До­неч­чи­ни. Так, на­при­клад, у НМАУ пра­це­вла­шту­ва­ли 24 пе­да­го­га і 61 сту­ден­та з До­не­цької дер­жав­ної му­зи­чної ака­де­мії ім. С.Про­коф’єва!

Ни­ні те­а­тру, який був до вій­ни на схо­ді твор­чим лі­де­ром за кре­а­тив­ни­ми фе­сти­ва­ля­ми і по­ста­нов­ка­ми, вже не­має. Про­слав­ле­на тру­па «Дон­бас Опе­ри» роз­ко­ло­ла­ся: одні ар­ти­сти хо­дять не ли­ше з «геор­гі­їв­ськи­ми стрі­чка­ми», а й за­пи­су­ю­ться в «опол­че­н­ня», а укра­їн­ські па­трі­о­ти бу­ли зму­ше­ні по­ки­ну­ти «рі­дне гні­здо» і опи­ни­ли­ся по ін­ший бік «ба­ри­кад».

Та су­дя­чи з ко­ле­ктив­ної ано­нім­ки під на­звою«Пі­ар на кро­ві», яку роз­мі­сти­ли на сай­ті До­не­цької опе­ри, цей роз­кол не вщу­хає. На ма­е­стро Ва­си­ля Ва­си­лен­ка ба­га­то бру­ду ви­ли­ли ко­ли­шні ко­ле­ги. Їм не по­до­ба­є­ться на­віть на­зва кон­цер­ту «Дон­бас Опе­ри» відлуння го­ло­сів...». У ли­сті ко­ла­бо­ран­ти пи­шуть: «Але гні­здо не роз­оре­не, ми жи­ві, а ра­зом із на­ми ЖИ­ВЕ наш те­атр, ЖИ­ВЕ наш від­да­ний гля­дач. Ін­ша спра­ва, що за­про­ше­ні ним со­лі­сти не за­хо­ті­ли пе­ре­бу­ва­ти в на­шо­му «гні­зді», але це їхній ви­бір і пра­во, а ми об­хо­ди­мо­ся без них»...

Сьо­го­дні ті, хто ли­шив­ся у До­не­цьку, вва­жа­ють се­бе «ге­ро­я­ми», а тих, хто по­їхав — «зра­дни­ка­ми»! Зда­ва­лось би, бла­го­ро­дна акція прой­де у Ки­є­ві, а до­неч­ча­ни не за­до­во­ле­ні, бо кон­церт від­бу­де­ться, щоб під­три­ма­ти пе­ре­се­лен­ців, а не їх — ар­ти­стів, які спів­пра­цю­ють із се­па­ра­ти­ста­ми...

ФО­ТО З АР­ХІ­ВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.