«Ар­тЕфект-2015»

Den (Ukrainian) - - Культура -

шу­ка­ти­ме та­лан­ти

27 та 28 черв­ня в Іва­но-Фран­ків­ську на те­ри­то­рії пар­ку ім. Т. Шев­чен­ка та мі­сько­го озе­ра три­ва­ти­ме куль­тур­но-ми­сте­цький фе­сти­валь.

Ар­тЕфект — це куль­тур­но-ми­сте­цька пла­тфор­ма, ме­та якої ре­а­лі­зу­ва­ти мо­ло­ді та­лан­ти та об’єд­на­ти нав­ко­ло ідеї твор­чо­го роз­ви­тку в рі­дно­му мі­сті. На­ша ме­та не про­сто ство­ри­ти фе­сти­валь, а пла­тфор­му для обмі­ну до­сві­дом, зна­н­ня­ми та на­ви­ка­ми між уча­сни­ка­ми, які ма­ти­муть змо­гу са­мо­ви­ра­зи­ти­ся та ре­а­лі­зу­ва­ти­ся. Са­ме то­му ми шу­ка­є­мо про­актив­ну мо­лодь для під­ня­т­тя куль­тур­но­го рів­ня Іва­но­Фран­ків­ська, по­ві­дом­ляє ipro.kiev.ua. Ар­тЕфект — це стар­то- вий май­дан­чик для юних та­ла­но­ви­тих фо­то­гра­фів, ху­до­жни­ків, по­е­тів та му­зи­кан­тів.

Ар­тЕфект — це скар­бни­чка ідей та мрій, які вкла­да­ти­му­ться у роз­бу­до­ву куль­тур­но­го осе­ред­ку в мі­сті Іва­но-Фран­ківськ.

Ор­га­ні­за­то­ри пла­ну­ють ство­ри­ти для від­ві­ду­ва­чів се­ре­до­ви­ще, де син­те­зу­ва­ти­муть лі­те­ра­тур­ні, му­зи­чні та ху­до­жні еле­мен­ти. Ко­жен гість не тіль­ки опи­ни­ться в епі­цен­трі куль­тур­них по­дій, а й ста­не ме­шкан­цем одно­го спіль­но­го се­ре­до­ви­ща під на­звою«ми­сте­цтво». Під час свя­тку­ва­н­ня зву­ча­ти­муть му­зи­чні ім­про­ві­за­ції мо­ло­дих ви­ко­нав­ців та рок-гур­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.