Єд­ність че­рез ми­сте­цтво

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Во­ло­ди­мир КУДЛАЧ, Оде­са

Оде­са ни­ні є одним із фе­сти­валь­них цен­трів Укра­ї­ни. Тіль­ки-но за­вер­шив­ся І Між­на­ро­дний фе­сти­валь кла­си­чної му­зи­ки, який від­бу­вав­ся в Оде­ській фі­лар­мо­нії, як на цьо­му ж кон­цер­тно­му май­дан­чи ку лю би те лів кла си ки зі брав уже ІІ Між­на­ро­дний му­зи­чний фе­сти­валь Black sea music fest.

Це мас­шта­бне му­зи­чне дій­ство тра­ди­цій­но від­бу­ва­є­ться на за­вер­шаль­но­му ета­пі кон­цер­тно­го се­зо­ну На­ціо­наль­но­го оде­сько­го фі­лар­мо­ній­но­го ор­ке­стру (НОФО). За­по­ча­тко­ва­но фе­сти­валь 2014 ро­ку ху­до­жнім ке­рів­ни­ком і го­лов­ним ди­ри­ген­том НОФО Хобартом Ерлом за під­трим­ки ві­до­мо­го ме­це­на­та Сер­гія Гри­не­ве­цько­го. Основ­на ідея фо­ру­му — єд­ність і мир че­рез ми­сте­цтво й куль­ту­ру. Ор­га­ні­за­то­ри пра­гнуть че­рез му­зи­ку ви­зна­чних ком­по­зи­то­рів і вір­ту­о­зне ви­ко­на­н­ня май­стрів ви­ко­нав­сько­го ми­сте­цтва об’єд­на­ти єв­ро­пей­ський куль­тур­ний про­стір в Укра­ї­ні, обрав­ши цен­тром чор­но­мор­ську пер­ли­ну — Оде­су.

Цьо­го­рі­чний фест від­кри­ла «Опе­ра-Гала» за уча­сті ві­до­мих во­ка­лі­стів: зір­ки сві­то­вої опер­ної сце­ни, ви­хо­ван­ки ОНМА ім. А. Не­ж­да­но­вої Те­тя­ни Мель­ни­чен­ко (лі­ри­чне со­пра­но), мо­ло­дої при­ми Бер­лін­ської дер­жав­ної опе­ри Хуль­кар Са­бі­ро- вої (со­пра­но); ла­у­ре­а­та ми­ну­ло­рі­чно­го кон­кур­су ім. М. Глін­ки, со­лі­ста На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни Ва­лен­ти­на Ди­тю­ка (те­нор) і со­лі­ста Оде­сько го те ат ру опе ри і ба ле ту Іго ря Царь­ко­ва (бас).

Якщо біль­шість із за­яв­ле­них ви­ко­нав­ців пов’яза­на з оде­ською сце­ною, то уро­джен­ка Узбе­ки­ста­ну Хуль­кар Са­бі­ро­ва в Оде­сі впер­ше. Арія Ца­ри­ці но­чі з опе­ри Мо­цар­та «Ча­рів­на флей­та» (яку во­на кіль­ка днів то­му ви­ко­ну­ва­ла в Бер­лі­ні у фор­те­пі­ан­но­му су­про­во­ді) із сим­фо­ні­чним ор­ке­стром Са­бі­ро­ва впер­ше ви­ко­на­ла са­ме на зга­да­но­му кон­цер­ті. У про­гра­мі пер­шо­го дня фе­сти­ва­лю до­мі­ну­ю­чою бу­ла му­зи­ка Вер­ді, що по­ясню­є­ться, перш за все, уча­стю Те­тя­ни Мель­ни­чен­ко і Ва­лен­ти­на Ди­тю­ка — спів­а­ків, у ре­пер­ту­а­рі яких тво­ри Вер­ді є клю­чо­ви­ми. Зву­ча­ли та­кож арії і увер­тю­ри із опер Рос­сі­ні, Гу­но, Ва­гне­ра, Ма­сне, Ма­ска­ньї. Гра ор­ке­стру під ору­дою Хо­бар­та Ер­ла за­во­ро­жу­ва­ла. Якщо на­ша берлінська го­стя Хуль­кар Са­бі­ро­ва за­ча­ру­ва­ла оде­си­тів сво­їм пе­ре­лив­ча­стим і пла­сти­чним го­ло­сом в ро­лі Ца­ри­ці но­чі, то Те­тя­на Мель­ни­чен­ко ста­ла справ­жньою опер­ною ца­ри цею ве­чо ра! Ви­ко нан ня Ва лен ти­ном Ди­тю­ком тво­рів Вер­ді, зокре­ма арії Аль­фре­да із опе­ри «Тра­віа­та», яви­ли оде­ській пу­блі­ці чу­до­во­го, пер­спе­ктив- но­го ар­ти­ста, чий лі­ри­ко-дра­ма­ти­чний те­нор при­ва­блює кра­си­вим тем­браль­ним за­барв­ле­н­ням. Пе­ре­кон­ли­вим був Ігор Царь­ков, який, між ін­шим, з ве­ли­ким по­чу­т­тям ви­ко­нав арію Кри­во­но­са із опе­ри Дань­ке­ви­ча «Бог­дан Хмель­ни­цький».

Фе­сти­валь про­дов­жив open air, який від­був­ся бі­ля пам’ятни­ка Дю­ку на По­тьом­кін­ських схо­дах, де НОФО ви­ко­ну­вав кла­си­чне муль­ти­на­ціо­наль­не по­пу­рі. Цьо­му дій­ству пе­ре­ду­ва­ла де­мон­стра­ція до­ку­мен­таль­но­го кі­но «Му­зи­ка ме­ні вря­ту­ва­ла жи­т­тя» («Оскар», 2014), при­свя­че­на пам’яті най­ста­рі­шої жін­ки пла­не­ти, що пе­ре­жи­ла Го­ло­кост, пі­а­ніс­тці й пе­да­го­гу, дру­жи­ні ві­до­мо­го скри­па­ля Ле­о­поль­да Зом­ме­ра — Алі­сі Херц-Зом­мер (1904—2014 рр.). Цей фільм ще не де­мон­стру­ва­ли на схі­дно­єв­ро­пей­ських те­ре­нах. Ідею кон­цер­ту під від­кри­тим не­бом впер­ше у рам­ках по­ді­бно­го фе­сту під­три­ма­ла оде­ська ме­рія.

Се­ред про­від­них уча­сни­ків цьо­го­рі­чно­го му­зи­чно­го дій­ства один із кра­щих пред­став­ни­ків сві­то­вої пі­а­ні­сти­чної шко­ли стар­шо­го по­ко­лі­н­ня і до­бре зна­ний оде­си­та­ми пі­а­ніст Бо­рис Бе­ре­зов­ський (Брюс­сель, Бель­гія). Він за­вер­шить про­гра­му фе­сти­ва­лю 26 черв­ня ви­ко­на­н­ням Кон­цер­ту для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром (1936) Ха­ча­ту­ря­на та «Ра­псо­дії в сти­лі блюз» Гер­шві­на у су­про­во­ді НОФО. Це ще одна ро­дзин­ка фе­сти­ва­лю, адже «Ра­псо­дії...» як пі­а­ніст ви­ко­ну­вав сам ком­по­зи­тор 1928 ро­ку, і са­ме її за­пис став зраз­ком, на який орі­єн­ту­вав­ся ма­е­стро Ерл (до ре­чі, цей над­зви­чай­но по­пу­ляр­ний твір НОФО ще не ви­ко­ну­вав).

Кон­церт Ха­ча­ту­ря­на за­про­по­ну­вав до­да­ти в про­гра­му Бо­рис Бе­ре­зов­ський. Вва­жа­є­ться, що це один із най­більш скла­дних і рід­ко ви­ко­ну­ва­них тво­рів по­ді­бно­го жан­ру, у яко­му слу­ха­ча за­хо­плює зма­галь­ність двох про­від­них пар­тій — фор­те­пі­ан­ної і ор­ке­стро­вої, і ро­би­ться це по-ха­ча­ту­ря­нів­ськи тем­пе­ра­мен­тно. У кон­цер­ті син­кре­ти­чно по­єд­на­ла­ся сти­лі­сти­ка і при­йо­ми пі­зніх ро­ман­ти­ків, ім­пре­сіо­ні­стів та мо­дер­ні­стів, зокре­ма Про­коф’єва, чи­ї­ми по­ра­да­ми під час на­пи­са­н­ня зга­да­но­го кон­цер­ту ко­ри­сту­вав­ся мо­ло­дий ком­по­зи­тор.

Один із фі­наль­них но­ме­рів за­клю­чно­го кон­цер­ту — твір Гер­шві­на «Аме­ри­ка­нець в Па­ри­жі», який є в основ­но­му ре­пер­ту­а­рі НОФО.

Під час кон­цер­тів у фойє фі­лар­мо­нії де­мон­стру­є­ться ху­до­жня ви­став­ка чле­нів Оде­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції НСХУ, на якій пред­став­ле­но ма­ри­ні­сти­чні тво­ри жи­во­пи­су, спів­зву­чні з те­мою фе­сти­ва­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.