Час, пам’ять та істо­рія

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ек­спо­зи­ція має на­зву «Ме­та­нойя», і озна­йо­ми­ти­ся з нею мо­жна у львів­сько­му Па­ла­ці ми­стецтв. Пар­тне­ри про­е­кту — Ін­сти­тут про­блем су­ча­сно­го ми­сте­цтва НАМ Укра­ї­ни, Те­ре­щен­ків­ський фонд та гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Ар­ткульт фун­да­ція».

Ві­ктор Сидоренко — на­ро­дний ху­до­жник Укра­ї­ни, дій­сний член і ві­це-пре­зи­дент Ака­де­мії ми­стецтв Укра­ї­ни. 2001-го за­сну­вав і очо­лив Ін­сти­тут про­блем су­ча­сно­го ми­сте­цтва Ака­де­мії ми­стецтв Укра­ї­ни. Пе­да­гог, ав­тор об’єктів і фо­то­ком­по­зи­цій, та­кож — на­у­ко­вих і пу­блі­ци­сти­чних праць. Шлях ху­до­жни­ка від ре­а­лі­зму до не­о­а­ван­гар­ди­зму — це, в пер­шу чер­гу, да­ни­на пов­ній сво­бо­ді твор­чо­сті остан­ньо­го по­ко­лі­н­ня, що ви­ро­сло і пра­цю­ва­ло при то­та­лі­тар­но­му ре­жи­мі. Цен­траль­ні ідеї йо­го про­е­ктів — час, пам’ять та істо­рія.

Про­ект «Ме­та­нойя» — це на­тяк на те, що за ме жа ми ratio суб’єкт пе­ре­стає бу­ти са­мо­до­ста­тнім зі сво­ї­ми уяв­ле­н­ня­ми про се­бе са­мо­го і про нав­ко­ли­шній світ, ко­ли до­ма­га­н­ня йо­го ро­зу­му обме­жує щось, що ви­хо­дить за ме­жі йо­го пі­зна­н­ня. І стає аж до та­ктиль­но­сті від­чу­тно, що пі­зна­н­ня — не єди­ний спо­сіб вза­є­мо­дії з дій­сні­стю. «У куль­тур­но­му кон­текс­ті про­ект-ме­та­на­ра­тив «Ме­та­нойя» окре­слює кон­ту­ри ті­єї но­ви­зни, яка до­лає за­ско­ру­злі гро­мад­ські та куль­тур­ні схе­ма­ти­зми, інер­тність ми­ну­лих па­ра­дигм, — вва­жа­ють ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту. — Тим са­мим йо­го мо­жна роз­гля­да­ти як один з пре­це­ден­тів по­до­ла­н­ня си­ту­а­ції по­стмо­дер­ну й акту­а­лі­за­ції до­сить ва­жли­во­го пи­та­н­ня про те, де ми опи­ня­є­мо­ся вна­слі­док цьо­го по­до­ла­н­ня...»

Ви­став­ка Ві­кто­ра Си­до­рен­ка « Ме та но йя » бу де роз гор ну та у львівсь ко му Па ла ці мис тецтв до 31 ли­пня.

ФО­ТО ПАВ­ЛА ПА­ЛА­МАР­ЧУ­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.