Йенс СТОЛ­ТЕН­БЕРГ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (Nato.int)

Ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО:

Те, що зро­би­ла Ро­сія в Укра­ї­ні, — це не обо­рон­ні дії. Ане­ксу­ва­ти ча­сти­ну ін­шої кра­ї­ни — не обо­рон­ні дії. Це — акт агре­сії. З ча­сів хо­ло­дної вій­ни— це пер­ший ви­па­док, ко­ли одна кра­ї­на в Єв­ро­пі за­би­рає або за­хо­плює ча­сти­ну ін­шої... Не мо­же бу­ти сум­ні­вів, що Ро­сія не­се від­по­від­аль­ність за агре­сив­ні дії в Єв­ро­пі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.