На честь Iва­на Пав­ла II

У Льво­ві про­ве­дуть спіль­ну мо­ли­тву й освя­тять хрест

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

26 черв­ня на львів­сько­му іпо­дро­мі до 14-ї рі­чни­ці ві­зи­ту св. Іва­на Пав­ла ІІ до Укра­ї­ни від­бу­де­ться мо­ли­тва під від­нов­ле­ним хре­стом, який був над пап­ським вів­та­рем. У спіль­ній мо­ли­тві (у двох обря­дах — Ри­мо­ка­то­ли­цької цер­кви та Укра­їн­ської гре­ко-ка­то­ли­цької цер­кви) бу­де освя­че­но від­нов­ле­ний хрест. «Про­мов­ля­ти­ме до нас сам свя­тий Іван Пав­ло: по­слу­ха­є­мо за­пис йо­го сло­ва, яке ска­зав на слу­жбах на то­му мі­сці 2001 ро­ку», — роз­по­від­ає на­сто­я­тель ри­мо-ка­то­ли­цької па­ра­фії св. Іва­на Пав­ла ІІ у Льво­ві о. Гри­го­рій Дра­ус.

На­га­да­є­мо, що ві­зит Іва­на Пав­ла II від­був­ся 23—27 черв­ня 2001 ро­ку і був 94-м між­на­ро­дним ві­зи­том Па­пи Іва­на Пав­ла ІІ, ме­та яко­го — під­трим­ка ка­то­ли­ків у їхній ві­рі та до­по­мо­га в на­ла­го­джен­ні дру­жніх від­но­син між кон­фе­сі­я­ми в Укра­ї­ні. Па­па від­ві­дав Ки­їв та Львів.

Під час ві­зи­ту Па­па ви­го­ло­сив 11 про­по­від­ей і про­мов, які ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся ви­ня­тко­вою ви­ва­же­ні­стю та до­бро­зи­чли­ві­стю. Про­по­віді бу­ли ви­го­ло­ше­ні укра­їн­ською мо­вою.

«Тіль­ки два дні пе­ре­бу­вав Свя­тій­ший Отець у Льво­ві, а во­ни за­кар­бу­ва­ли­ся у на­шій пам’яті на все жи­т­тя! По­над міль­йон ві­ру­ю­чих, 500 хо­ри­стів ра­зом із Па­пою Рим­ським від­слу­жи­ли Бо­же­ствен­ну Лі­тур­гію, — пи­ше на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» спів­ав­тор аль­бо­му «Ві­зит бла­го­да­ті» фо­то­май­стер Лю­бо­мир Кри­са. — На­ша твор­ча гру­па фо­то­ми­тців (Лю­бо­мир Кри­са, Ігор Сен­каль­ський і Бог­дан Са­ла­гай) крок за кро­ком фі­ксу­ва­ла пе­ре­бу­ва­н­ня Свя­тій­шо­го Отця у Льво­ві, і як на­слі­док ве­ли­чно­го ві­зи­ту ста­ло ви­да­н­ня фо­то­аль­бо­му «Ві­зит бла­го­да­ті» з текс­том вла­ди­ки Йосифа Мі­ля­на. Гор­та­ю­чи сто­рін­ки фо­то­аль­бо­му, пе­ре­но­си­шся у той не­за­бу­тній час оду­хо­тво­ре­но­сті та бла­го­да­ті...»

ФО­ТО УНІАН

ЛЬВІВ. ВІ­ЗИТ ІВА­НА ПАВ­ЛА II ВІД­БУВ­СЯ 23—27 ЧЕРВ­НЯ 2001 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.