Ку­пуй своє!

В су­бо­ту у Ки­є­ві — фе­сти­валь укра­їн­ських ви­ро­бни­ків. Шу­кай­те стенд га­зе­ти «День» по­руч із вхо­дом до скве­ру на вул. Са­гай­да­чно­го

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Ци­ми ви­хі­дни­ми 27 і 28 черв­ня на Кон­тра­кто­вій пло­щі фе­сти­валь «В по­шу­ках Made in Ukraine » уже вче­твер­те за­кли­ка­ти­ме ки­ян ку­пу­ва­ти укра­їн­ське. Го­стей че­ка­ти­муть 180 най­рі­зно­ма­ні­тні­ших ви­ро­бни­ків — від одя­гу, взу­т­тя, книг та handmade-ви­ро­бів до ме­блів, про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня та по­су­ду. « Дов­го­жи­те­лі » фе­сти­ва­лю Бу­ди­нок мо­ди RITO, MustHave, ате­льє Kachorovska, май­стри де­ко­ру Wannabe вже вко­тре до­во­ди­ти­муть, що ці­ни укра­їн­ських брен­дів на­ба­га­то «при­ві­тні­ші», аніж за­ру­бі­жні.

На стен­ді га­зе­ти « День » , який роз­та­шу­є­ться по­руч з вхо­дом до скве­ру на вул. Са­гай­да­чно­го, всі охо­чі ма­ти­муть змо­гу при­дба­ти книж­ки з Бі­бліо­те­ки ви­да­н­ня, зокре­ма й но­вин­ку — збір­ку « Укра­ї­на Incognita. ТОП-25». Та­кож до ува­ги від­ві­ду­ва­чів — остан­ній ви­пуск « Мар­шру­ту № 1. Аксі­о­ма- Фер­ма». Крім то­го, одра­зу на мі­сці мо­жна бу­де офор­ми­ти ре­да­кцій­ну пе­ред­пла­ту на га­зе­ту й пе­ре- да­ти книж­ки для бій­ців на пе­ре­до­вій та бі­бліо­тек схо­ду.

Ор­га­ні­за­то­ри ви­рі­ши­ли вра­зи­ти рі­зно­ма­ні­тні­стю асор­ти­мен­ту не ли­ше укра­їн­ських мо­дни­ків, а й справ­жніх гур­ма­нів та по­ці­но­ву­ва­чів ко­ри­сної їжі. На них че­ка­ти­муть здо­ро­ва ку­хня від ве­ган- ка­фе « Віль­на кар­ма » , м’ ясні бур­ге­ри від бі­стро «Еда. Как есть», мо­ре­про­ду­кти від «Одес­ские шту­чки». Пор­тал WOMO зро­бив усе, щоб ді­ти та­кож не су­му­ва­ли на фе­сти­ва­лі. Для них під­го­ту­ва­ли на­си­че­ну роз­ва­жаль­ну й во­дно­час роз­ви­ва­ю­чу про­гра­му: ігри, май­стер­кла­си, чи­та­н­ня, пі­сні та тан­ці.

В су­бо­ту в рам­ках фе­сти­ва­лю ви­дав­ни­цтво «Смо­ло­скип» і кор­по­ра­ція Meridian Czernowitz про­во­ди­ти­муть « Ве­чір по­е­ти­чних чи­тань » . Спе­ці­аль­но пі­ді­бра­ну про­гра­му з вла­сних тво­рів го­стям пред­став­лять: Олег Коцарев, Юлія Ста­хів­ська, Бог­дан- Олег Го­роб­чук, Ел­ла Єв­ту­шен­ко, Оле­на Герасим’ юк, Ар­се­ній Та­ра­сов, Лесь Подерв’ ян­ський, Іре­на Кар­па, Іри­на Ці­лик та Мі­дна. По­ча­ток за­хо­ду о 20.00 по­руч з пам’ятни­ком Ско­во­ро­ді.

Вхід на всі за­хо­ди фе­сти­ва­лю віль­ний.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.