Уря­дов­ці ви­ру­ши­ли до США – на зу­стріч із кре­ди­то­ра­ми

Екс­перт: «Це ге­не­раль­на кон­суль­та­ція, за під­сум­ка­ми якої зна­йдуть шлях ви­рі­ше­н­ня бор­го­вої про­бле­ми Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Вчо­ра роз­по­чав­ся п’ яти­ден­ний ві­зит ко­ман­ди укра­їн­ських уря­дов­ців до Ва­шинг­то­на. Як по­ві­до­ми­ла прес­слу­жба МВФ ми­ну­ло­го ти­жня, ме­та по­їзд­ки — зу­стріч із основ­ни­ми кре­ди­то­ра­ми з уча­стю екс­пер­тів Фон­ду. Очі­ку­є­ться, що мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни На­та­лія Яре­сько ра­зом із пред­став­ни­ка­ми МВФ намагатиметься зна­йти спіль­ну мо­ву з вла­сни­ка­ми укра­їн­ських зов­ні­шніх дер­жбор­гів на за­галь­ну су­му $9 мі­льяр­дів. На­ра­зі Укра­ї­на до­ма­га­є­ться спи­са­н­ня 40% цьо­го бор­гу і про­лон­га­ції на ви­гі­дні­ших умо­вах. Але по­ки що три­мі­ся­чні пе­ре­го­во­ри не да­ли ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту. На­пе­ре­до­дні ві­зи­ту до Ва­шинг­то­на ана­лі­тик аме­ри­кан­ської ін­ве­сти­цій­ної ком­па­нії Goldman Sachs Ен­дрю Ма­те­ні за­зна­чив, що на­сту­пно­го мі­ся­ця на­ша кра­ї­на не змо­же здій­сни­ти пла­тіж за кре­ди­том ( 24 ли­пня на­стає час «Ч» із ви­пла­ти ку­по­на) й ого­ло­сить де­фолт. На­га­да­є­мо, у гру­дні Укра­ї­на має по­га­си­ти пе­ред Ро­сі­єю $3-мі­льяр­дний кре­дит.

Чи дій­сно сце­на­рій де­фол­ту має мі­сце? І чи мо­жна вва­жа­ти, що аме­ри­кан­ський во­яж укра­їн­сько­го Ка­бмі­ну по­ста­вить кра­пку в бор­го­во­му пи­та­н­ня? Про це « День » за­пи­тав пре­зи­ден­та Цен­тру рин­ко­вих ре­форм Во­ло­ди­ми­ра ЛАНОВОГО:

— Си­ту­а­ція скла­дна в ці­ло­му: на­бра­но ба­га­то кре­ди­тів під ве­ли­кі від­со­тки. Без до­по­мо­ги МВФ ми ма­ли б вза­га­лі слаб­кі, не­до­ка­зо­ві по­зи­ції. Адже кре­ди­то­ри го­то­ві по­го­ди­ти­ся на по­сту­пки у ви­пла­тах за умо­ви, що в Укра­ї­ні бу­де зро­ста­н­ня ВВП. Чим біль­шим бу­де еко­но­мі­чний про­грес, тим мен­ши­ми бу­дуть від­со­тки за об­слу­го­ву­ва­н­ня про­лон­го­ва­них бор­гів. Чо­му так? Адже в та­ко­му ра­зі кре­ди­то­ри змо­жуть про­да­ти укра­їн­ські бор­ги на рин­ку цін­них па­пе­рів і від­так отри­ма­ти свої гро­ші. Чо­го че­ка­ти від ці­єї зу­стрі­чі? На пов­не за­вер­ше­н­ня пе­ре­го­во­рів — на­вряд чи. Ско­ріш за все, зу­стріч у Ва­шинг­то­ні по­трі­бна для звір­ки по­зи­цій, для фі­наль­но­го з’ясу­ва­н­ня та ви­слу­хо­ву­ва­н­ня ар­гу­мен­тів. При цьо­му уряд, на­пев­но, хо­че ско­ри­ста­ти­ся «ко­зи­рем МВФ». Фа­хів­ці Фон­ду озву­чать свій прогноз про те, що, за їхні­ми очі­ку­ва­н­ня­ми, укра­їн­ська еко­но­мі­ка зро­ста­ти­ме. На мою дум­ку, це ге­не­раль­на кон­суль­та­ція, за під­сум­ка­ми якої зна­йдуть шлях ви­рі­ше­н­ня бор­го­вої про­бле­ми Укра­ї­ни. У чо­му на­ра­зі про­бле­ма? Укра­ї­на хо­че не про­сто спи­са­ти 40%, але отри­ма­ти й низь­кі став­ки. В ін­шо­му ра­зі кре­ди­то­рам обі­ця­ють те­хні­чний мо­ра­то­рій. Але в цій си­ту­а­ції про­сто ви­ма­га­ти спи­са­н­ня не мо­жна. Тре­ба та­кож ро­зу­мі­ти кре­ди­то­рів, які хо­чуть га­ран­тій по­вер­не­н­ня гро­шей. Я вва­жаю, що на­ша по­зи­ція ма­ла бу­ти та­кою: від­стро­чка по­га­ше­н­ня бор­гів на 20 ро­ків і вклю­че­н­ня від­со­тко­вих ста­вок у су­му бор­гу, зі змен­ше­н­ням їх із 10—15% рі­чних до 6—7%. І все це має від­бу­ва­ти­ся в кон­текс­ті про­ве­де­н­ня ре­форм. На­то­мість уряд спо­ді­ва­є­ться, що кре­ди­то­ри по­слу­ха­ють МВФ і йо­го про­гно­зи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.