На згад­ку про жур­на­лі­ста – ге­роя АТО

У Дні­про­пе­тров­ську бу­де ву­ли­ця Оле­ксан­дра Чер­ні­ко­ва

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Дні­про­пе­тров­ський гу­бер­на­тор Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко за­про­по­ну­вав на­зва­ти одну з ву­лиць обла­сно­го цен­тру на честь жур­на­лі­ста Оле­ксан­дра Чер­ні­ко­ва, який за­ги­нув під час бо­йо­вих дій у зо­ні АТО. Від­по­від­но­го ли­ста на­ді­сла­но до Дні­про­пе­тров­ської мі­ської ра­ди. Пи­та­н­ня по­вин­ні роз­гля­ну­ти най­ближ­чим ча­сом на ко­мі­сії з пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­лиць і площ, вра­хо­ву­ю­чи дум­ку го­ро­дян. «Тра­гі­чна си­ту­а­ція на Дон­ба­сі від­кри­ває для Укра­ї­ни іме­на су­ча­сних ге­ро­їв — про­стих хло­пців, які від­да­ли своє жи­т­тя за мир і спо­кій Ба­тьків­щи­ни. Їх по­двиг гі­дний на­шої дя­ки і ша­ни. Во­ни по­вин­ні на­зав­жди за­ли­ши­ти­ся в сер­цях зем­ля­ків. На­зви ву­лиць но­си­ти­муть іме­на тих, ким пи­ша­є­ться вся кра­ї­на», — ска­зав гу­бер­на­тор.

Оле­ксандр Чер­ні­ков — дні­про­пе­тров­ський жур­на­ліст і пе­ре­кла­дач, з 2004 ро­ку пра­цю­вав на 9- му те­ле­ка­на­лі ре­пор­те­ром слу­жби ін­фор­ма­ції. 2007 ро­ку до­бро­воль­цем пі­шов у ла­ви укра­їн­ської ар­мії. Слу­жив у 25- й окре­мій по­ві­тря­но- де­сан­тній бри­га­ді ВСУ. Пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції по­вер­нув­ся в жур­на­лі­сти­ку і пра­цю­вав у про­е­кті «Гу­берн­ські хро­ні­ки». Пі­зні­ше був прес-се­кре­та­рем по­че­сно­го кон­суль­ства Ту­реч­чи­ни в Дні­про­пе­тров­ську, ве­ду­чим про­грам «Резонанс ТБ», ре­пор­те­ром The Kyiv Times. У бе­ре­зні 2014 ро­ку, ко­ли роз­по­ча­ла­ся ан­ти­те­ро­ри­сти­чна опе­ра­ція, О.Чер­ні­ков був мо­бі­лі­зо­ва­ний до Зброй­них сил Укра­ї­ни. Во­ю­вав у скла­ді рі­дної для ньо­го 25-ї по­ві­тря­но-де­сан­тної бри­га­ди. 22 сі­чня 2015 ро­ку він за­ги­нув у кро­во­про­ли­тно­му бою по­бли­зу се­ли­ща Спар­так. Оле­ксан­дру бу­ло всьо­го ли­ше 30 ро­ків. У ньо­го за­ли­ши­ли­ся дру­жи­на Іри­на і ма­лень­ка до­не­чка Оле­на. Одра­зу пі­сля по­хо­ва­н­ня дні­про­пе­тров­ські жур­на­лі­сти, дру­зі і зна­йо­мі ви­сту­пи­ли із за­кли­ком пе­ре­йме­ну­ва­ти на честь Оле­ксан­дра Чер­ні­ко­ва ву­ли­цю Гі­дро­пар­ко­ва, на якій він ви­ріс і ме­шкав із ро­ди­ною. Цю іні­ці­а­ти­ву по­чу­ли і під­три­ма­ли у Дні­про­пе­тров­ській обл­держ­адмі­ні­стра­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.