Єре­ван: де­мон­стран­ти обі­ця­ють сто­я­ти до кін­ця

Однак вір­мен­ська вла­да не має на­мі­ру йти на по­сту­пки

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Акти­ві­сти в цен­трі Єре­ва­ну ого­ло­си­ли про на­мір про­дов­жу­ва­ти пі­кет ці­ло­до­бо­во, по­ки не бу­де ви­ко­на­на їх го­лов­на ви­мо­га — про ска­су­ва­н­ня під­ви­ще­н­ня пла­ти на еле­ктро­енер­гію. На­стрій в уча­сни­ків пі­ке­ту, які за­ли­ша­ю­ться на про­спе­кті Ба­гра­мя­на в цен­трі Єре­ва­на, під­не­се­ний. У той же час, по­ві­дом­ля­є­ться, що ма­со­ві про­те­сти у Вір­ме­нії охо­плю­ють все біль­ше на­се­ле­них пун­ктів. Окрім Єре­ва­на, лю­ди ви­йшли на ву­ли­ці в Гюм­рі, Ва­на­дзо­рі, Ашта­ра­ці та Або­вя­ні. У са­мій сто­ли­ці ма­ні­фе­стан­ти зво­дять ба­ри­ка­ди. Тим ча­сом мі­ністр енер­ге­ти­ки кра­ї­ни Ер­ванд За­ха­рян за­явив, що вла­да не має на­мі­ру йти на по­сту­пки. Він по­яснив, що ме­ха­ні­змів, які би до­зво­ли­ли ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня вла­ди на під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на еле­ктри­ку, не існує. « Якщо прийня­те рі­ше­н­ня, ска­жі­мо, і бу­де анульовано, хо­ча я не вва­жаю це мо­жли­вим, це озна­чає, що по­вин­ні з’яви­ти­ся ко­шти на те, щоб­ком­пен­су­ва­ти ці зби­тки, які бу­ли за цей пе­рі­од. А та­ких ко­штів у вла­ди сьо­го­дні не­має», — за­явив він.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.