«До­мов­ле­но­сті з Альян­сом ва­жли­ві, але ма­ють більш те­хні­чний ха­ра­ктер»

Про за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії Укра­ї­на — НАТО

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ігор САМОКИШ, «День»

Ро­сія ки­дає ви­клик єв­ро­а­тлан­ти­чній без­пе­ці сво­ї­ми вій­сько­ви­ми ді­я­ми, при­му­сом і за­ля­ку­ва­н­ням сво­їх су­сі­дів. Про це йде­ться у спіль­ній за­яві мі­ні­стрів обо­ро­ни кра­їн­чле­нів НАТО пі­сля дво­ден­ної зу­стрі­чі в штаб- квар­ти­рі Альян­су в Брюс­се­лі. Там по­бу­вав і гла­ва обо­рон­но­го ві­дом­ства Укра­ї­ни Сте­пан Пол­то­рак. « Під час зу­стрі­чі з на­шим укра­їн­ським ко­ле­гою, мі­ні­стром Пол­то­ра­ком, ми під­твер­ди­ли на­шу твер­ду при­хиль­ність до не­за­ле­жної, мир­ної та про­цві­та­ю­чої Укра­ї­ни, а та­кож ви­сло­ви­ли на­шу твер­ду під­трим­ку те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті в рам­ках її між­на­ро­дно-ви­зна­них кор­до­нів», — від­зна­ча­є­ться в до­ку­мен­ті.

Мі­ністр обо­ро­ни Ве­ли­кої Бри­та­нії Майкл Фел­лон був більш кон­кре­тним. Він за­явив, що Лон­дон по­дво­їть ви­тра­ти на на­вча­н­ня укра­їн­ських вій­сько­вих до $9,4 млн. «Ми вже на­вчи­ли близь­ко 650 (вій­сько­вих. — Ред.). До осе­ні по­то­чно­го ро­ку їхня кіль­кість скла­де близь­ко 1000», — від­зна­чив Фел­лон.

Пі­сля за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії Укра­ї­ни — НАТО ген­сек Альян­су Єнс Стол­тен­берг по­ві­до­мив про ство­ре­н­ня но­во­го тра­сто­во­го фон­ду, який має до­по­мог­ти укра­їн­цям з роз­мі­ну­ва­н­ням та бо­роть­бі з са­мо­ро­бни­ми ви­бу­хо­ви­ми при­стро­я­ми. Стол­тен­берг та­кож на­га­дав, що вже ство­ре­но п’ ять тра­сто­вих фон­дів. « За­раз три­ває збір ко­штів на ре­а­лі­за­цію рі­зних про­грам. Зокре­ма, це і управ­лі­н­ня, змі­цне­н­ня обо­ро­ни, ре­а­бі­лі­та­ція по­ра­не­них», — роз­по­вів він.

Ген­сек та­кож ска­зав, що Укра­ї­на з Альян­сом до­мо­ви­ли­ся про обмін ін­фор­ма­ці­єю у сфе­рі авіа­цій­ної без­пе­ки. За йо­го сло­ва­ми, ці да­ні Ки­є­ву пе­ре­да­ва­ти­муть дис­пе­тче­ри Поль­щі, Ту­реч­чи­ни та Нор­ве­гії. «Під­трим­ка по­ві­тря­ної без­пе­ки ду­же ва­жли­ва. Осо­бли­во якщо йде­ться про не­ста­біль­ний ре­гіон, де ве- ду­ться бо­йо­ві дії » , — ци­тує Стол­тен­бер­га «Ін­тер­факс-Укра­ї­на».

У свою чер­гу Сте­пан Пол­то­рак роз­ка­зав жур­на­лі­стам, що цьо­го лі­та Укра­ї­на, Поль­ща та Ли­тва на­ре­шті під­пи­шуть про­то­кол про ство­ре­н­ня спіль­ної бри­га­ди — « ли­тпо­лукр­бриг».

Во­ло­ди­мир ГОРБАЧ, по­лі­ти­чний ана­лі­тик Iн­сти­ту­ту єв­ро­а­тлан­ти­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва:

— До­мов­ле­но­сті Пол­то­ра­ка з Альян­сом під час КУН — ва­жли­ві, але ма­ють більш те­хні­чний ха­ра­ктер. НАТО від­по­від­ає на ви­кли­ки, які сто­ять пе­ред нею і не ду­має на те, що­бвід­по­від­а­ти на ті про­бле­ми, які сто­ять пе­ред Укра­ї­ною. В Альян­сі ро­зу­мі­ють, що ме­тою укра­їн­сько-ро­сій­ської вій­ни для ро­сі­ян є За­хід: йо­го обо­ро­но­зда­тність та єд- ність. Звід­си й ви­ті­кає, що НАТО ре­а­гує так, як це в йо­го ін­те­ре­сах. То­му най­ва­жли­ві­шим за­раз є рі­ше­н­ня про роз­та­шу­ва­н­ня аме­ри­кан­ських військ, те­хні­ки і ко­ман­дних пун­ктів на схі­дно­му кор­до­ні НАТО — в ше­сти дер­жа­вах — Бал­тії, Поль­щі, Румунії та Бол­га­рії. Це — ре­аль­на ре­а­кція НАТО на ро­сій­ський ви­клик, у то­му чи­слі в Укра­ї­ні. Я не ви­клю­чаю, що у ви­пад­ку форс-ма­жо­ру в Укра­ї­ні, во­ни мо­гли би втру­ти­ти­ся і сю­ди. Я не маю на увазі всту­па­ти в бій, але ці си­ли мо­гли би кон­тро­лю­ва­ти те­ри­то­рію у ви­пад­ку яки­хось над­зви­чай­них по­дій на укра­їн­сько-ро­сій­сько­му фронті. Біль­ше то­го, на­тів­ські вій­сько­ві ін­стру­кто­ри вже пра­цю­ють на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, аме­ри­кан­ські вій­сько­ві про­во­дять на­вча­н­ня. Тоб­то при­су­тність НАТО в Укра­ї­ні під ви­гля­дом на­вчань вже є. Це — най­го­лов­ні­ше у від­но­си­нах Укра­ї­ни з Альян­сом. Але зві­сно, про це ні­хто не бу­де в пов­ний го­лос ра­пор­ту­ва­ти на прес-кон­фе­рен­ці­ях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.