Се­ул ви­ді­ляє $14 млрд на бо­роть­бу з на­слід­ка­ми MERS

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Вла­да Пів­ден­ної Ко­реї ви­рі­ши­ла ви­ді­ли­ти 14 млрд до­ла­рів на сти­му­лю­ва­н­ня еко­но­мі­ки кра­ї­ни, що по­стра­жда­ла від спа­ла­ху близь­ко­схі­дно­го ре­спі­ра­тор­но­го син­дро­му (MERS), жер­тва­ми яко­го на те­ри­то­рії дер­жа­ви ста­ли вже 29 осіб. Зни­же­н­ня еко­но­мі­чної актив­но­сті ко­рей­ців ви­кли­ка­не їхнім ба­жа­н­ням уни­кну­ти гро­мад­ських про­сто­рів че­рез бо­язнь за­ра­зи­ти­ся ін­фе­кці­єю, у зв’яз­ку з чим різ­ко змен­ши­ла­ся ви­ру­чка ма­га­зи­нів, ре­сто­ра­нів і кі­но­ком­пле­ксів. Ба­га­то іно­зем­них ту­ри­стів та­кож пе­ре­ду­ма­ли їха­ти до Пів­ден­ної Ко­реї. На по­ча­тку черв­ня Се­ул знизив від­со­ток клю­чо­вої став­ки. За­галь­на кіль­кість тих, хто за­ра­зив­ся, в Пів­ден­ній Ко­реї до­ся­гла 180 осіб. Пер­ші ви­пад­ки за­хво­рю­ва­н­ня (MERS), ва­кци­ни від яко­го до­сі не­має, бу­ли за­фі­ксо­ва­ні 2011 ро­ку в Са­у­дів­ській Ара­вії. Зго­дом вче­ні ді­йшли ви­снов­ку, що на ві­рус без осо­бли­вих на­слід­ків для се­бе пе­ре­хво­рі­ли в ди­тин­стві близь­ко 30% верблюдів Ара­вій­сько­го пів­остро­ва. У Се­у­лі спа­лах ві­ру­су по­чав­ся 20 трав­ня, пі­сля то­го, як пів­ден­но­ко­рей­ський бі­зне­смен по­вер­нув­ся з близь­ко­схі­дної ді­ло­вої по­їзд­ки. За­раз Пів­ден­на Ко­рея по­сі­дає дру­ге пі­сля Са­у­дів­ської Ара­вії мі­сце за кіль­кі­стю за­ги­блих від MERS.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.