Єли­за­ве­та ІІ за­сте­ре­гла Єв­ро­пу від роз­ко­лу

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Ко­ро­ле­ва Ве­ли­кої Бри­та­нії Єли­за­ве­та II за­кли­ка­ла охо­ро­ня­ти Єв­ро­пу від роз­ко­лу як на За­хо­ді, так і на Схо­ді. Про це во­на ска­за­ла під час ві­зи­ту до Ні­меч­чи­ни, по­ві­дом­ляє Reuters. На офі­цій­но­му при­йо­мі ко­ро­ле­ва за­яви­ла, що во­на і пре­зи­дент Ні­меч­чи­ни Йо­а­хім Гаук ба­чи­ли «як гір­ші, так і кра­щі ча­си Єв­ро­пи», і до­да­ла: «Ми ма­є­мо на­по­ле­гли­во пра­цю­ва­ти, щоб­під­три­му­ва­ти до­ся­гне­н­ня пі­сля­во­єн­но­го сві­ту». «Ми зна­є­мо, що роз­ді­ле­н­ня Єв­ро­пи — не­без­пе­чне, і що ми ма­є­мо охо­ро­ня­ти від ньо­го (Єв­ро­пу. — Ред.) і на За­хо­ді, і на Схо­ді на­шо­го кон­ти­нен­ту. Це за­ли­ша­є­ться спіль­ною спра­вою», — ска­за­ла во­на. На­га­да­є­мо, Єли­за­ве­та ІІ уп’яте від­ві­дує Ні­меч­чи­ну з офі­цій­ним ві­зи­том. Упер­ше її при­їзд до Бер­лі­на від­був­ся 1965-го ро­ку.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.