У Фран­ції за­мо­ро­зи­ли міль­йо­ни єв­ро че­рез спра­ву Ма­гніт­сько­го

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Вла­да Фран­ції під час роз­слі­ду­ва­н­ня ша­храй­ської схе­ми, ймо­вір­но, роз­кри­тої ро­сій­ським юри­стом Сер­гі­єм Ма­гніт­ським, за­мо­ро­зи­ли бан­ків­ські ра­хун­ки на міль­йо­ни єв­ро. Окрім то­го, за да­ни­ми ін­форм­а­ген­цій, за пі­до­зрою в при­че­тно­сті до ша­храй­ської схе­ми за­три­ма­но жін­ку, яка має ро­сій­ське та фран­цузь­ке гро­ма­дян­ство. Кон­кре­тні бан­ки та іме­на вла­сни­ків ра­хун­ків не на­зи­ва­ють. Роз­слі­ду­ва­н­ня у Фран­ції роз­по­ча­ло­ся пі­сля скар­ги, по­да­ної фон­дом Hermitage Capital. Фонд, як ствер­джу­є­ться, пред­ста­вив до­ка­зи то­го, що го­тів­ко­ві ко­шти на су­му 230 млн до­ла­рів, ви­ве­де­ні до Фран­ції і Лю­ксем­бур­га, є ча­сти­ною до­хо­дів від ша­храй­ства, ви­яв­ле­но­го Ма­гніт­ським. На­га­да­є­мо, ау­ди­тор фон­ду Hermitage Capital Сер­гій Ма­гніт­ський, який по­мер у мо­сков­сько­му СІЗО 2009 ро­ку, роз­крив ша­храй­ські схе­ми, за до­по­мо­гою яких у ро­сій­ської дер­жа­ви бу­ло вкра­де­но по­над 230 млн до­ла­рів.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.