Си­рія: бо­йо­ви­ки ІД уві­йшли до кон­тро­льо­ва­но­го кур­да­ми Ко­ба­ні

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Джи­ха­ди­сти «Іслам­ської дер­жа­ви» уві­йшли до си­рій­сько­го мі­ста Ко­ба­ні че­рез кіль­ка мі­ся­ців пі­сля то­го, як їх звід­ти ви­ті­сни­ли курд­ські си­ли. У за­пе­клих зі­ткне­н­нях бі­ля си­рій­сько-ту­ре­цько­го кор­до­ну за­ги­ну­ли де­ся­тки осіб, го­во­рять си­рій­ські акти­ві­сти. Зна­чну ча­сти­ну мі­ста як і ра­ні­ше кон­тро­лю­ють курд­ські вій­ська. Взим­ку 2014—2015 рр. мі­сто ста­ло аре­ною жор­сто­ких бо­їв, про­те до кін­ця сі­чня кур­ди ви­ті­сни­ли бо­йо­ви­ків ІД за ме­жі жи­тло­вої за­бу­до­ви. Пі­сля цьо­го джи­ха­ди­сти за­зна­ли ряд по­ра­зок від курд­ських сил. Але за­раз їм уда­ло­ся за­хо­пи­ти де­я­кі ра­йо­ни ще одно­го стра­те­гі­чно ва­жли­во­го мі­ста — Ха­се­ке — за 270 км від Ко­ба­ні. Ха­се­ке — най­біль­ше мі­сто на пів­ні­чно­му схо­ді Си­рії. В ньо­му ме­шкає близь­ко пів­міль­йо­на лю­дей. Бої за це мі­сто три­ва­ли кіль­ка мі­ся­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.