В Іспа­нії на­би­рає чин­но­сті «за­кон-кляп»

Den (Ukrainian) - - Па­но­ра­ма Дня -

В Іспа­нії 1 ли­пня на­би­рає чин­но­сті но­вий За­кон про гро­мад­ську без­пе­ку, який вже про­зва­ли «за­кон-кляп». Він сер­йо­зно обме­жує в кра­ї­ні сво­бо­ду сло­ва, мо­жли­во­сті про­ве­де­н­ня де­мон­стра­цій та акцій про­те­сту, а та­кож пра­ва на при­ту­лок для ім­мі­гран­тів. На дум­ку чи­слен­них кри­ти­ків за­ко­ну, йо­го фор­му­лю­ва­н­ня ду­же роз­плив­ча­сті, що мо­же обер­ну­ти­ся чи­слен­ни­ми зло­вжи­ва­н­ня­ми при йо­го за­сто­су­ван­ні, по­ві­дом­ляє Euronews. Акти­ві­сти ствер­джу­ють, що уряд на­ма­га­є­ться за­по­біг­ти но­вим про­те­стам в умо­вах еко­но­мі­чної кри­зи, що по­ро­ди­ла силь­ний рух про­тив­ни­ків за­хо­дів жорс­ткої еко­но­мії. Він став зна­чною по­лі­ти­чною си­лою. Це про­я­ви­ло­ся під час ви­бо­рів ме­ра, що від­бу­ли­ся в трав­ні в та­ких ве­ли­ких мі­стах, як Ма­дрид, Бар­се­ло­на і Ва­лен­сія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.