Про­те­кціо­нізм про­ти про­фе­сіо­на­лі­зму

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ву­мо­вах во­єн­ної агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, в вій­сько­во­по­лі­ти­чно­му бло­ці Укра­ї­ни від­бу­ва­ю­ться ва­жли­ві змі­ни. Во­ни тор­ка­ю­ться як си­стем­них пе­ре­тво­рень в си­ло­вих стру­кту­рах та Зброй­них си­лах Укра­ї­ни, так і ка­дро­вих при­зна­чень, які ча­сто ви­кли­ка­ють зди­ву­ва­н­ня та за­не­по­ко­є­н­ня. Остан­нє із них — ре­зо­нан­сне звіль­не­н­ня з по­са­ди го­ло­ви СБУ Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка, та при­зна­че­н­ня на цю по­са­ду тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки ке­рів­ни­ка спец­слу­жби Ва­си­ля Гри­ца­ка.

Всі ці по­дії та змі­ни по­тре­бу­ють де­таль­но­го ана­лі­зу, осми­сле­н­ня та обго­во­ре­н­ня екс­пер­та­ми та спе­ці­а­лі­сти із ве­ли­ким пра­кти­чним до­сві­дом. І для цьо­го «День» звер­нув­ся до Іго­ря Сме­шка, екс-очіль­ни­ка СБУ (2003— 2005), який обі­ймав по­са­ди на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­від­ки Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, вій­сько­во­го ата­ше в Швей­ца­рії та за­сту­пни­ка Се­кре­та­ря РНБО:

— Пі­сля лі­кві­да­ції Ко­мі­те­ту з пи­тань роз­від­ки при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни бу­ло ство­ре­но Об’єд­на­ний ко­мі­тет з пи­тань роз­ві­ду­валь­ної ді­яль­но­сті. Що вам ві­до­мо про йо­го фун­кціо­ну­ва­н­ня? Як змі­ни­лась роз­ві­ду­валь­на ді­яль­ність Укра­ї­ни?

— Лі­кві­да­ції Ко­мі­те­ту з пи­тань роз­від­ки при пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни не бу­ло, то­му що сам Ко­мі­тет так і не був утво­ре­ний. Указ Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни №760 від 7 жов­тня 2014 ро­ку був ли­ше де­кла­ра­ці­єю про на­мі­ри, що­до йо­го ство­ре­н­ня.

Упро­довж на­сту­пних трьох мі­ся­ців Пре­зи­дент так і не під­пи­сав три рі­зних ва­рі­ан­ти, під­го­тов­ле­них мною про­е­ктів йо­го Ука­зів про: склад Ко­мі­те­ту, фор­му­ва­н­ня по­стій­но ді­ю­чо­го апа­ра­ту для за­без­пе­че­н­ня йо­го ро­бо­ти, ви­зна­че­н­ня дже­рел для йо­го фі­нан­су­ва­н­ня, а та­кож про По­ло­же­н­ня про йо­го ді­яль­ність, яке по­вин­но бу­ло ви­зна­чи­ти пра­во­ві пов­но­ва­же­н­ня та зав­да­н­ня Ко­мі­те­ту.

Усі три ва­рі­ан­ти Ука­зів ба­зу­ва­ли­ся на мо­є­му по­пе­ре­дньо­му до­сві­ді та вже по­пе­ре­дньо на­пра­цьо­ва­ній нор­ма­тив­но- пра­во­вій ба­зі, під час дво­ра­зо­вої роз­бу­до­ви та ке­ру­ва­н­ня мною по­ді­бни­ми Ко­мі­те­та­ми, у 1995 — 1998 та 2004— 2005 ро­ках, ке­рів­ни­цтва во­єн­ною роз­від­кою із 1997 по 2000 ро­ки, та Слу­жбою без­пе­ки Укра­ї­ни — з 2002 по 2005 ро- ки. Будь-який із цих трьох ва­рі­ан­тів да вав мож ли вість про тя гом од - но го- двох мі ся ців роз по ча ти прак - ти­чну ро­бо­ту Ко­мі­те­ту. Але рі­ше­н­ня при­ймає Пре­зи­дент Укра­ї­ни і во­но ві­до­ме.

Про ді­яль­ність но­во­утво­ре­но­го Об’ єд на но го Ко мі те ту ме ні ні чо го не­ві­до­мо. Я не при­ймаю уча­сті в йо­го ро­бо­ті і ме­не не за­лу­ча­ли до бу­дья­ких пи­тань, пов’яза­них, як із йо­го утво­ре­н­ням, так і з йо­го ді­яль­ні­стю. Окрім цьо­го, як ві­до­мо, я звер­нув­ся до Пре зи ден та із про хан ням звіль - ни­ти ме­не з по­са­ди шта­тно­го ра­дни­ка Пре­зи­ден­та, а от­же, у яко­сті по­за штат но го рад ни ка, не маю мож - ли вос ті від слід ко ву ва ти роз ві ду - валь­ну ді­яль­ність Укра­ї­ни та да­ва­ти їй оцін­ку.

— Як ви оці­ни­те змі­ни в СБУ за остан­ній рік? Чи вда­ло­ся спец­слу­жбам роз­по­ча­ти онов­ле­н­ня та ре­фор­му­ва­н­ня пі­сля де­стру­ктив­них впли­вів ча­сів Яну­ко­ви­ча?

— Я не по­ба­чив будь-яких си­стем­них змін, а тем біль­ше онов­ле­н­ня чи ре­фор­му­ва­н­ня в СБУ за остан­ній рік. Пра­кти­ка кри­те­рій істи­ни, а не де­кла­ра­ції про на­мі­ри.

Якщо жо­дна із ре­зо­нан­сних справ про анон­со­ва­ні са­мою же СБУ мас­шта­бні ко­ру­пцій­ні зло­чи­ни і дер­жав­ну зра­ду на ви­щих ща­блях вла­ди ча­сів Яну­ко­ви­ча та роз­стріл уча­сни­ків про­те­стних акцій на Май­да­ні не до­ве­де­на до су­ду — це го­лов­на оцін­ка змін і яко­сті ро­бо­ти СБУ за остан­ній рік. Не ка­жу­чи вже про стан справ у бо­роть­бі із уже су­ча­сною ко­ру­пці­єю на ви­щих ща­блях вла­ди та фан­та­сти­чних роз­мі­рів кон­тра­бан­дою по всій кра­ї­ні.

— На­скіль­ки ефе­ктив­ною ста­ла кон­тр­ро­зві­ду­валь­на ді­яль­ність Слу­жби без­пе­ки?

— Це єди­ний на­прям в ро­бо­ті СБУ, на мою дум­ку, який мо­же за­слу­го­ву­ва­ти на по­зи­тив­ну оцін­ку. Бе­ру­чи до ува­ги стан не­ого­ло­ше­ної вій­ни і агре­сію про­ти Укра­ї­ни на схо­ді, укра­їн­ські кон­тр­ро­зві­дни­ки, в ці­ло­му, справ­ля­ю­ться із зав­да­н­ням у зо­ні бо­йо­вих дій.

Але це не по­вин­но за­спо­ко­ю­ва­ти, то­му що, на­при­клад, не до­ве­де­н­ня до су­ду та про­стий обмін на по­ло­не­них за­три­ма­ної СБУ па­ні Ку­ли­гі­ної, близь­ко­го спіль­ни­ка Стрєл­ко­ва-Гір­кі­на, а та­кож дер­жав­на зра­да та вте­ча за­кор­дон ра­зом із ро­ди­ною ка­пі­та­на СБУ Шля­пкі­на — це озна­ки си­стем­них про­блем у ке­рів­ни­цтві кон­тр­ро­зві­ду­валь­ною ді­яль­ні­стю в кра­ї­ні в ці­ло­му.

— Як ви оці­ню­є­те звіль­не­н­ня го­ло­ви СБУ Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка ми­ну­ло­го че­твер­га? Чи бу­ли для цьо­го ре­аль­ні при­чи­ни та чи не за­мі­ша­не в цьо­му ба­жа­н­ня Пре­зи­ден­та ство ри ти влас ну вер ти каль із пов ніс тю під лег лим ке рів ни ком спец­слу­жби?

— Це звіль­не­н­ня бу­ло за­про­гра­мо­ва­не, ще до йо­го при­зна­че­н­ня на цю по­са­ду. Це бу­ло дру­ге, су­то по­лі­ти­чне, а не про­фе­сій­не при­зна­че­н­ня мо­ло­до­го по­лі­ти­ка, але стар­шо­го лей­те­нан­та за­па­су На­ли­вай­чен­ка на по­са­ду, яка від­по­від­ає про­фе­сіо­наль­но­му ви­що­му офі­цер­сько­му зван­ню у цій ор­га­ні­за­ції — ге­не­ра­ла ар­мії Укра­ї­ни.

Ме­ні уже де­сять ро­ків до­во­ди­ться по­вто­рю­ва­ти, що Укра­ї­на ще не го­то­ва до су­то по­лі­ти­чних при­зна­чень на ке­рів­ні по­са­ди у си­ло­вих ор­га­нах та спец­слу­жбах Укра­ї­ни. Спо­ча­тку по­трі­бно вне­сти від­по­від­ні змі­ни у ді­ю­че за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни для за­без­пе­че­н­ня за­хи­сту кар’єр­них про­фе­сіо­на­лів в цих ор­га­нах, обме­жи­ти пра­ва по­лі­т­при­зна­чен­ців в них, а вже по­тім обе­ре­жно за­сто­со­ву­ва­ти цей принцип, при­та­ман­ний ли­ше ста­лим єв­ро­пей­ським де­мо­кра­ті­ям. Без цьо­го по­лі­ти­чний про­те­кціо­нізм і то­таль­на ко­ру­пція, оста­то­чно винищують в ній про­фе­сіо­на­лізм і по­ря­дність та до­би­ва­ють цю ор­га­ні­за­цію.

В умо­вах, ко­ли ми тіль­ки по­чи­на­є­мо бу­ду­ва­ти в Укра­ї­ні справ­жню де­мо­кра­тію і ба­га­то хто із на­ших мо­жно­влад­ців ли­ше но­сять на со­бі її єв­ро­пей­ські ша­ти із ме­тою роз­бу­до­ви під їх при­кри­т­тям справ­жньої ав­то­кра­тії, ця пра­кти­ка руй­нує не тіль­ки про­фе­сіо­на­лізм в си­ло­вих стру­кту­рах, але й Укра­ї­ну у ці­ло­му.

По­лі­ти­ки зав­жди бу­дуть пра­гну­ти до та­кої ком­бі­на­ції вла­ди, ко­ли осо­би­ста ло­яль­ність до них є най­ва­жли­ві­шою ри­сою кан­ди­да­та на по­са­ду. При­чи­на про­ста, адже го­лов­на ме­та будь-яко­го су­ча­сно­го по­лі­ти­ка — вла­да та її най­дов­ше утри­ма­н­ня у сво­їх ру­ках. При пер­шій мо­жли­во­сті, осо­бли­во при змі­ні ба­лан­су сил у по­лі­ти­чній ко­а­лі­ції при вла­ді, най­силь­ні­ша її ча­сти­на зав­жди бу­де пра­гну­ти більш ло­яль­но­го, кон­тро­льо­ва­но­го та пе­ред­ба­чу­ва­но­го вла­сно­го по­лі­ти­ка на по­ді­бних по­са­дах, аніж кво­то­ва­но­го ін­ши­ми пар­тне­ра­ми по ко­а­лі­ції.

— Вра­хо­ву­ю­чи фор­му звіль­не­н­ня На­ли­вай­чен­ка Вер­хов­ною Ра­дою, ко­ли йо­го не ви­кли­ка­ли і не на­да­ли слово, як би ви оха­ра­кте­ри­зу­ва­ли стан пар­ла­мен­та­ри­зму в кра­ї­ні?

— У нас не­має справ­жньо­го де­мо­кра­ти­чно­го пар­ла­мен­та­ри­зму в Укра­ї­ні, який є при­та­ман­ний роз­ви­ну­тим кра­ї­нам сві­ту. Вер­хов­на Ра­да кон­тро­лю­є­ться по­лі­ти­чною ко­а­лі­ці­єю, а са­ма ко­а­лі­ція — з Бан­ко­вої.

По­ки не бу­дуть вве­де­ні від­кри­ті пар­тій­ні спи­ски при ви­бо­рах де­пу­та­тів усіх рів­нів та дер­жа­ва не ві­зьме на се­бе фі­нан­су­ва­н­ня по­лі­ти­чних пар­тій, чи при­найм­ні ство­рить про­зо­рі умо­ви їх зов­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня, а та­кож не бу­де про­ве­де­на де­цен­тра­лі­за­ція вла­ди із пе­ре­да­чею ма­кси­маль­но мо­жли­вих пов­но­ва­жень на мі­сця — в Укра­ї­ні на­віть не­має об’єктив­них умов для йо­го ство­ре­н­ня.

Са­ме то­му і не ство­рен­ні від­по­від­ні ци­ві­лі­зо­ва­ні і де­мо­кра­ти­чні про­це­ду­ри в пар­ла­мен­ті при при­зна­чен­ні та при звіль­не­ні ке­рів­ни­ків у си­ло­ві стру­кту­ри. Як не ство­ре­но і умов для їх від­по­від­но­го кон­тро­лю з бо­ку пар­ла­мент­ської опо­зи­ції, як не­об­хі­дний еле­мент та­кої си­сте­ми у роз­ви­ну­тих де­мо­кра­ті­ях.

На­ші по­лі­ти­чні си­ли при вла­ді вва­жа­ють, що во­ни ві­чні, то­му і не ство­рю­ють ці де­мо­кра­ти­чні про­це­ду­ри. А, ко­ли са­мі зно­ву втра­ча­ють вла­ду, то го­ло­сно скар­жа­ться на їх від­су­тність та не­мо­жли­вість кон­тро- лю і впли­ву уже над но­ви­ми по­лі­ти­чни­ми при­зна­чен­ця­ми із про­ти­ле­жно­го та­бо­ру.

До ре чі, від по від ний кон т роль над ке­рів­ни­ка­ми си­ло­вих ор­га­нів — про­фе­сій­ни­ми вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми є ви зна че ний за ко но дав ст вом про про ход жен ня во єн ної служ би. Для вій сь ко во служ бов ців участь у по лі тич ній ді яль нос ті — це кри мі - наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня.

— Що ви мо­же­те ска­за­ти про ни­ні­шньо­го в.о. го­ло­ви СБУ Ва­си­ля Гри­ца­ка? На­скіль­ки від­по­від­ає дій­сно­сті ін­фор­ма­ція про те, що ра­ні­ше він був охо­рон­цем Пе­тра По­ро­шен­ка ще до пре­зи­дент­ства остан­ньо­го?

— У той час, ко­ли я очо­лю­вав СБУ із 2003 по 2005 ро­ки, пол­ков­ник, на той час, Ва­силь Грицак про­хо­див слу­жбу у під­роз­ді­лах за­хи­сту на­ціо­наль­ної дер­жав­но­сті. Оче­ви­дно, що без­кров­ний Май­дан 2004 ро­ку є за­слу­гою, у то­му чи­слі, і цьо­го на­пря­му ро­бо­ти СБУ тих ро­ків. Без­по­се­ре­дньо ме­ні він не під­по­ряд­ко­ву­вав­ся. Оцін­ки йо­го ді­яль­но­сті дво­ма мо­ї­ми за­сту­пни­ка­ми, що без­по­се­ре­дньо ке­ру­ва­ли то­ді йо­го опе­ра­тив­ною ді яль ніс тю, бу ли по­зи тив ни­ми. Пі - сля 2005 ро­ку я не мав мо­жли­во­сті оці­ню­ва­ти йо­го про­фе­сій­ну ді­яль­ність.

Вра­хо­ву­ю­чі, що, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, він не пе­ре­ри­вав слу­жбу в СБУ, ме­ні не зро­зумі­ло у якій яко­сті він міг би бу­ти охо­рон­цем май­бу­тньо­го Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни.

— Як ви оці­ню­є­те про­цес від­бу­до­ви укра­їн­ських Зброй­них сил та ре­фор­му­ва­н­ня ар­мії? Пре­зи­дент по­зи­тив­но го­во­рив про «во­лон­тер­ський де­сант» в МОУ, про збіль­ше­н­ня ар­мії і т.д. Про­те пред­став­ник НАТО Джеймс Ап­па­ту­рай ще 1 трав­ня за­зна­чав, що Укра­ї­ні по­трі­бно про­во­ди­ти швид­ше та біль­ше ре­форм в ЗСУ.

— На­жаль, я не ба­чу, ані жо­дних си­стем­них ре­форм, ані стра­те­гі­чно­го ба­че­н­ня їх про­ве­де­н­ня і в на­ших Зброй­них Си­лах.

Ме­ні уже до­во­ди­лось при­во­ди­ти при­клад мо­єї роз­мо­ви із одним із ко­ли­шніх ке­рів­ни­ків Пен­та­го­ну, ни­ні впли­во­вим по­лі­ти­ком і сим­па­ти­ком Укра­ї­ни в США, із яким я осо­би­сто зна­йо­мий із 1993 ро­ку, ще із ча­сів мо­єї слу­жби ата­ше з пи­тань обо­ро­ни Укра­ї­ни в США. Не­що­дав­но він за­пи­тав ме­не, із ким би він зміг зу­стрі­ти­ся у ви­що­му во­єн­но­му ке­рів­ни­цтві дер­жа­ви, хто, із ура­ху­ва­н­ням то­го фа­кту, що За­хід не зби­ра­є­ться во­ю­ва­ти за Укра­ї­ну і ві­до­мо, хто є у цей час го­лов­ною за­гро­зою для Укра­ї­ни, а та­кож ві­до­мі ком­по­нент і склад йо­го зброй­них сил, міг би по­ві­до­ми­ти йо­му про на­ше стра­те­гі­чне ба­че­н­ня, із ура­ху­ва­н­ням ці­єї кон­кре­тної за­гро­зи, яки­ми по­вин­ні бу­ти на­ші Вій­сько­во­по­ві­тря­ні, Су­хо­пу­тні, Во­єн­но-мор­ські та Спе­ці­аль­них опе­ра­цій си­ли, щоб аде­ква­тно за­без­пе­чи­ти на­шу оборону. А та­кож, про на­ше стра­те­гі­чне ба­че­н­ня їх пе­ре­озбро­є­н­ня, ком­пле­кту­ва­н­ня та ви­шко­лу, що б на­ші дру­зі на За­хо­ді зро­зумі­ли, чим мо­жна кон­кре­тно нам до­по­ма­га­ти на пер­спе­кти­ву. Пі­сля про­ве­де­н­ня від­по­від­них кон­суль­та­цій, я, на жаль, не зна­йшов від­по­віді на йо­го за­пи­та­н­ня та не зу­мів по­ра­ди­ти йо­му осо­бу для від­по­від­ної зу­стрі­чі в Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни.

Ігор СМЕ­ШКО: «Укра­ї­на ще не го­то­ва до су­то по­лі­ти­чних при­зна­чень на ке­рів­ні по­са­ди у си­ло­вих ор­га­нах та спец­слу­жбах»

ІГОР СМЕ­ШКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.