На до­ро­гах – ре­фор­ми

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— Хто від­по­від­а­ти­ме за ство­ре­н­ня но­вих шля­хів та бу­дів­ни­цтво но­вих на­прям­ків? І хто фі­нан­су­ва­ти­ме їх бу­дів­ни­цтво?

— ПАТ «Укрзалізниця». За ра­ху­нок тих гро­шей, які над­хо­ди­ти­муть від ін­фра­стру­ктур­но­го та­ри­фу.

— Не­що­дав­но Укра­ї­на до­мо­ви­ла­ся з Мол­до­вою про те, що че­рез ча­сти­ну їхньої те­ри­то­рії про­хо­ди­ти­ме по­тяг, який пря­мує з Ки­є­ва до Чер­нів­ців (ра­ні­ше він пря­му­вав че­рез Львів). Хто пі­сля ре­фор­ми «Укр­за­лі­зни­ці» за­йма­ти­ме­ться та­ки­ми «про­блем­ни­ми» пи­та­н­ня­ми?

— Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри та агент­ство за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту. Мі­нін­фра­стру­кту­ри фор­мує по­лі­ти­ку, а агент­ство — впро­ва­джує її.

— Чи впли­нуть за­про­ва­дже­ні змі­ни на вар­тість па­са­жир­ських пе­ре­ве­зень?

— Тре­ба ро­зу­мі­ти, що ре­фор­ма три­ва­ти­ме де­кіль­ка ро­ків. То­му не вар­то очі­ку­ва­ти, що за день усе змі­ни­ться.

На жаль, та­ри­фи на па­са­жир­ські пе­ре­ве­зе­н­ня нам по­трі­бно бу­де збіль­ши­ти з де­кіль­кох при­чин. У нас є про­бле­ма не­до­ком­пен­са­ції піль­го­вих пе­ре­ве­зень. Ми пе­ре­во­зи­мо піль­го­ви­ків, а мі­сце­ві та дер­жав­ні ор­га­ни вла­ди нам ком­пен­су­ють ли­ше до 30% ви­трат на це. Як ми мо­же­мо фі­нан­су­ва­ти но­ві по­тя­ги чи ва­го­ни? У нас про­сто не ви­ста­чає гро­шей для то­го, щоб це ро­би­ти. Зва­жа­ю­чи на те, що вар­тість паль­но­го та ін­ших ма те рі а лів зрос ла, ми ви му ше ні бу де мо цьо­го ро­ку під­ня­ти та­ри­фи. Як бу­де да­лі, по­ба­чи­мо.

— То все ж та­ки як мі­ні­стер­ство бу­де за­без­пе­чу­ва­ти кон­ку­рен­тність на рин­ку за­лі­зни­чних пе­ре­ве­зень? Хто ви­рі­шу­ва­ти­ме, який по­тяг бу­де їха­ти — при­ва­тної ком­па­нії чи «Укр­за­лі­зни­ці», в умо­вах то­го, що оста­н­ня є во­дно­час і вла­сни­ком ме­ре­жі рей­ко­во­го по­кри­т­тя, і вла­сни­ком вла­сно­го ру­хо­мо­го скла­ду?

— Це ви­рі­шу­ва­ти­ме за­мов­ник. Якщо це ван­та­жні пе­ре­ве­зе­н­ня, він мо­же взя­ти як по­тяг «Укр­за­лі­зни­ці», так і при­ва­тний. А до­ступ до за­лі­зни­чної ін­фра­стру­кту­ри ре­гла­мен­ту­ва­ти­ме­ться спе­ці­аль­ни­ми пра­ви­ла­ми, ви­ко­на­н­ня яких контролюватиме агент­ство за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту. — А якщо па­са­жир­ські? — По­ки що ми го­во­ри­мо, що їх ви­ко­ну­ва­ти­ме «Укрзалізниця». Але все­ре­ди­ні мі­ні­стер­ства ми обго­во­рю­є­мо пи­та­н­ня, яким чи­ном за­про­ва­джу­ва­ти при­ва­тні па­са­жир­ські поїзди. Є де­кіль­ка мо­де­лей у сві­ті, які до­сить ефе­ктив­ні. Про­те скла­дно одра­зу ска­за­ти, яка кра­ще під­ді­йте до на­ших ре­а­лій. От ми й на­ма­га­є­мось ви­зна­чи­тись. Але ду­маю, що бу­дуть кон­кре­тні на­прям­ки.

— Це бу­де за­фі­ксо­ва­но уже в цьо­му за­ко­ні, чи це пи­та­н­ня бу­де ви­рі­ше­но вже по­тім?

— У цьо­му за­ко­ні бу­де про­пи­са­но мо­жли­вість та­ких пе­ре­ве­зень. Але для то­го щоб за­кон за­пра­цю­вав у пов­но­му об­ся­зі, нам по­трі­бно бу­де ухва­ли­ти чи змі­ни­ти ще близь­ко п’ят­де­ся­ти підза­кон­них актів. Ство­ри­ти но­ві, та­кі, які про­го­ло­шу­ють но­ві пра­ви­ла, і змі­ни­ти ста­рі, які кон­флі­кту­ють з на­ши­ми но­ви­ми іні­ці­а­ти­ва­ми. То­му за­кон пе­ред­ба­чає та­ку мо­жли­вість у прин­ци­пі, але в підза­кон­них актах тре­ба бу­де про пи су ва ти са мі про це ду ри, мо де лі та фор­ми.

— Чи мо­же­те на­зва­ти, хто кон­кре­тно пра­цює над за­ко­ном? Які екс­пер­ти чи ор­га­ні­за­ції за­лу­че­но?..

— Мі­ні­стер­ство, УЗ, Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ція, Аме­ри­кан­ська тор­го­ва па­ла­та, єв­ро­пей­ські екс­пер­ти...

При мі­ні­стер­стві бу­ло ство­ре­но ко­мі­сію, до якої уві­йшли пред­став­ни­ки бі­зне­су, рі­зно­го ро­ду асо­ці­а­цій, екс­пер­тні ор­га­ні­за­ції та до­но­ри. Окре­мо від­зна­чу, що нам ду­же ве­ли­ку те­хні­чну до­по­мо­гу на­да­ла Єв­ро­ко­мі­сія.

— Чи бу­де­те перш ніж вно­си­ти за­ко­но­про­ект на роз­гляд де­пу­та­тів до пар­ла­мен­ту, пред­став­ля­ти йо­го гро­мад­сько­сті, щоб во­на мо­гла про­ко­мен­ту­ва­ти йо­го і за­про­по­ну­ва­ти прав­ки?

— Уже дру­гий ти­ждень він роз­мі­ще­ний на сай­ті Мі­ні­стер­ства. Гро­мад­ськість мо­же йо­го пе­ре­гля­ну­ти і вне­сти свої про­по­зи­ції.

— Ко­ли вар­то очі­ку­ва­ти вне­се­н­ня за­ко­но­про­е­кту на роз­гляд ВРУ?

— До по­ча­тку ли­пня він бу­де на гро­мад­сько­му обго­во­рен­ні. Якщо всти­гне­мо, то вне­се­мо йо­го пе­ред ка­ні­ку­ла­ми до пар­ла­мен­ту. Якщо ні, то на по­ча­тку на­сту­пної се­сії.

«МИ ПО­ЧА­ЛИ РЕ­ФОР­МУ УКРАВ­ТО­ДО­РУ»

— Да­вай­те по­го­во­ри­мо про до­ро­ги. Чи за­до­во­ле­ні ви ста­ном до­ріг в Укра­ї­ні та ро­бо­тою Украв­то­до­ру?

— Ні. У зв’яз­ку з цим ми по­ча­ли ре­фор­му Украв­то­до­ру. Я не говорю за­раз про по­то­чний ме­не­джмент, маю на увазі ком­пле­ксну ре­фор­му. Про­бле­ми на­ко­пи­чу­ва­ли­ся ба­га­то ро­ків.

Якщо го­во­ри­ти про ав­то­шля­хи, то цьо­го ро­ку на «ям­ко­ві ре­мон­ти» нам да­ли тіль­ки близь­ко 10% від то­го, що нам на них вза­га­лі по­трі­бно. Та­ке по­ня­т­тя, як «ям­ко­ві ре­мон­ти», в усьо­му сві­ті уже ві­ді­йшло в не­бу­т­тя. Є си­стем­ний під­хід до екс­плу­а­та­ції до­ріг. У нас йо­го не бу­ло, і це — одна з при­чин то­го, чо­му ми по­ча­ли ре­фор­му до­ро­жньо­го го­спо­дар­ства. Об­сяг фі­нан­су­ва­н­ня на 2015 рік до­зво­ляє які­сно від­ре­мон­ту­ва­ти ли­ше не­зна­чну кіль­кість ав­то­мо­біль­них до­ріг. Зва­жа­ю­чи, що біль­шість ав­то­мо­біль­них до­ріг ви­ма­га­ють ава­рій­них ре­мон­тів цей, вкрай обме­же­ний об­сяг фі­нан­су­ва­н­ня, ви­му­ше­но роз­по­ді­ля­є­ться на всі ав­то­мо­біль­ні до­ро­ги. Не­об­хі­дно ро­зу­мі­ти, що біль­шість ав­то­мо­біль­них до­ріг збу­до­ва­ні 30—40 ро­ків то­му. По сво­їй кон­стру­кції во­ни вза­га­лі не роз­ра­хо­ва­ні на ті на­ван­та­же­н­ня які ви­ни­ка­ють під час ру­ху су­ча­сних транс­порт­них за­со­бів, осо­бли­во це сто­су­є­ться ве­ли­ко­ва­го­вих транс­порт­них за­со­бів. Крім то­го, по­стій­не не­до­фі­нан­су­ва­н­ня га­лу­зі при­зве­ло до кри­ти­чно­го на­ко­пи­че­н­ня кіль­ко­сті ав­то­мо­біль­них до­ріг, які вза­га­лі ка­пі­таль­но не ре­мон­ту­ва­ли­ся 20—30 ро­ків. Маю на­дію, що вже з 2016 ро­ку у нас за­пра­цює До­ро­жній фонд, і всі ко­шти з акци­зу на на­фто­про­ду­кти пі­дуть на ре­монт та об­слу­го­ву­ва­н­ня до­ріг.

Цьо­го ро­ку, це скла­ло б при­бли­зно 32 — 33 мі­льяр­ди гри­вень.

— Роз­ка­жіть де­таль­ні­ше, на що дер­жа­ва за­пла­ну­ва­ла ви­тра­ти­ти ці ко­шти?

— Цьо­го ро­ку на «ям­ко­ві ре­мон­ти» при­зна­че­но при­бли­зно 1,7 мі­льяр­да гри­вень. Во­ни роз­по­ді­ле­ні між обла­стя­ми. А вже мі­сце­ві Слу­жби ав­то­мо­біль­них до­ріг в обла­стях без­по­се­ре­дньо ви­рі­шу­ють, які шля­хи слід ре­мон­ту­ва­ти. Во­ни, на мі­сцях, кра­ще зна­ють, які до­ро­ги по­тре­бу­ють ре­мон­ту перш за все.

Ра­зом з тим не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що вна­слі­док змін до за­ко­но­дав­ства мі­сце­ві бю­дже­ти з 1 сі­чня 2015 ро­ку отри­ма­ли знач-

— Ре­фор­мо­ва­ний Украв­то­дор за­ли­ши­ться тіль­ки за­мов­ни­ком, а ви­ко­нав­цем бу­дуть при­ва­тні ком­па­нії. Во­ни ж кон­тро­лю­ва­ти­муть якість ро­біт. Це вже не за­мкну­те коло. Сьо­го­дні Украв­то­дор сам ство­рює про­ект, йо­го ре­а­лі­зує, ви­рі­шує про­бле­ми, які з’яв­ля­ю­ться. За­про­ва­див­ши ін­сти­тут не­за­ле­жно­го на­гля­ду і кон­тро­лю, ін­сти­тут ви­ко­нав­ця та за­мов­ни­ка ро­біт, ре­фор­му­вав­ши ме­то­до­ло­гію ви­ро­бни­цтва, ми хо­че­мо які­сно змі­ни­ти си­ту­а­цію. Ва­жли­вий мо­мент: ми хо­че­мо за­про­ва­ди­ти 5 — 7-рі­чні кон­тра­кти на екс­плу­а­та­цію до­ріг. Сьо­го­дні ми ма­є­мо та­кий кон­тракт ли­ше на один рік. Дов­го­стро­ко­ві кон­тра­кти до­зво­ля­ють під­ря­дни­кам ра­ціо­наль­ні­ше пла­ну­ва­ти свою ро­бо­ту, за­лу­ча­ти фі­нан­су­ва­н­ня на які­сні­шу те­хні­ку.

— Ко­ли за­вер­ши­ться ця ре­фор­ма і мо­жна бу­де по­ба­чи­ти пер­ші ре­зуль­та­ти?

— Пер­ший крок, га­даю, бу­де зро­бле­но до се­ре­ди­ни на­сту­пно­го ро­ку — це де­цен­тра­лі­за­ція. Які­сні змі­ни мо­жна бу­де по­ба­чи­ти вже за два-три ро­ки.

Мі­ністр Ан­дрій ПИ­ВО­ВАР­СЬКИЙ —

про те­хні­чний де­фолт «Укр­за­лі­зни­ці», «від­кри­те не­бо», «за­кри­ті» рі­чки та «ді­ря­ві» ав­то­шля­хи

«МИ РОЗ­ПО­ЧА­ЛИ ПЕР­ШИЙ КОН­ЦЕ­СІЙ­НИЙ ПРО­ЕКТ В УКРА­Ї­НІ»

— Чи бу­дуть за­лу­ча­ти­ся ін­ве­сти­ції в бу­дів­ни­цтво но­вих до­ріг, і під які умо­ви?

— Ми роз­по­ча­ли пер­ший кон­це­сій­ний про­ект в Укра­ї­ні: до­ро­гу Львів — Кра­ко­вець. По­ки три­ва­ла пре­мар­ке­тин­го­ва кам­па­нія про­е­кту, ми по­ба­чи­ли за­ці­кав­ле­ність з бо­ку по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів, в пер­шу чер­гу іно­зем­них — про­фе­сій­них ком­па­ній з бу­дів­ни­цтва до­ріг. На­ра­зі ми за­пу­сти­ли тен­дер­ний про­цес, який за­вер­ши­ться в се­ре­ди­ні ли­пня. Якщо ми бу­де­мо всти­га­ти за гра­фі­ком, то вже до кін­ця ро­ку під­пи­ше­мо кон­це­сій­ний до­го­вір.

— Ко­ли пла­ну­є­те за­лу­ча­ти до бу­дів­ни­цтва но­вих до­ріг ін­ших ін­ве­сто­рів, про яких ви зга­ду­ва­ли?

— Якщо в ли­пні ми по­ба­чи­мо, що кон­курс про­хо­дить успі­шно і ін­ве­сто­ри під­твер­джу­ють свою за­ці­кав­ле­ність, то за­пу­сти­мо ще при­бли­зно п’ять про­е­ктів.

«РЕ­ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЮ МІ­НІ­СТЕР­СТВА ЗА­ВЕР­ШИ­ЛИ, ЗА­РАЗ ПРА­ЦЮ­Є­МО НАД ЕЛЕ­КТРОН­НИМ ДО­КУ­МЕН­ТО­ОБІ­ГОМ, І ДО ВЕ­РЕ­СНЯ ВІН УЖЕ ЗА­ПРА­ЦЮЄ»

— На­о­ста­нок, ска­жіть, яких кон­кре­тних змін мо­жуть очі­ку­ва­ти укра­їн­ці від осо­би­сто ва­шої ро­бо­ти в Мі­ні­стер­стві, й ко­ли?

— Більш які­сні, в най­ближ­чій пер­спе­кти­ві по­тя­ги, до­ро­ги, маршрутки, та­ксі та де­шев­ші авіа­кви­тки. На це впли­нуть за­ко­но­дав­чі іні­ці­а­ти­ви, які ми за­раз «за­ки­да­є­мо» до пар­ла­мен­ту, і за­ко­но­про­е­кти, які на­ра­зі пе­ре­бу­ва­ють на пу­блі­чно­му обго­во­рен­ні.

Всі ті про­це­си, які ми за­раз за­пу­ска­є­мо, спря­мо­ва­ні на те, щоб єв­ро­пе­ї­зу­ва­ти на­ше за­ко­но­дав­ство й лі­бе­ра­лі­зу­ва­ти йо­го, зав­дя­ки чо­му пра­ви­ла гри ста­нуть чі­ткі­ши­ми. На­справ­ді, біль­шість грав­ців на рин­ку, не­за­ле­жно від ви­ду пе­ре­ве­зень, хо­че нор­маль­них і зро­зумі­лих правил гри. І ми за­раз ро­зро­бля­є­мо ці пра­ви­ла. Обго­во­рю­є­мо їх із бі­знес-спіль­но­тою — для то­го щоб пе­ре­ко­на­ти­ся, що пе­ре­ва­жна біль­шість під­три­мує на­ші іні­ці­а­ти­ви. Зви­чай­но, що бу­дуть п’ять-де­сять від­со­тків, які ка­за­ти­муть, що все по­га­но і нас «зли­ва­ють». Але ми в мі­ні­стер­стві убо­лі­ва­є­мо за нор­маль­ні пра­ви­ла гри та які­сні по­слу­ги.

У прин­ци­пі, ре­ор­га­ні­за­цію мі­ні­стер­ства за­вер­ши­ли, за­раз пра­цю­є­мо над еле­ктрон­ним до­ку­мен­то­обі­гом, і до ве­ре­сня він уже за­пра­цює. А це зна­чно спро­стить жи­т­тя і для мі­ні­стер­ства, і для тих, хто звер­та­є­ться до нас. Пра­цю­є­мо над від­кри­ти­ми да­ни­ми. Якщо ви зай­де­те на на­шу веб-сто­рін­ку, то по­ба­чи­те ба­га­то ін­фор­ма­ції, якої ра­ні­ше у від­кри­то­му доступі там не бу­ло, на­при­клад, фі­нан­со­ві пла­ни підзві­тних під­при­ємств. Ви­кла­да­є­мо ін­фор­ма­цію про те, ку­ди йдуть гро­ші. Тоб­то ми спо­від­у­є­мо принцип від­кри­то­сті і про­зо­ро­сті. Но­ва веб­сто­рін­ка ство­ре­на, щоб цьо­му спри­я­ти.

За­раз за­пу­сти­ли про­цес мо­ні­то­рин­гу ям­ко­во­го ре­мон­ту до­ріг. Ви­кла­да­є­мо на веб-сай­ті да­ні що­до пла­нів та ста­ну ви­ко­на­н­ня ям­ко­во­го ре­мон­ту в усіх обла­стях Укра­ї­ни, щоб гро­мад­ськість мо­гла кон­тро­лю­ва­ти си­ту­а­цію. Щоб лю­ди зна­ли, які до­ро­ги за­пла­но­ва­но ре­мон­ту­ва­ти, на­при­клад, цьо­го ти­жня, на що за­пла­но­ва­но ви­да­тки. То­ді ко­жен мо­же при­йти і за­пи­та­ти в облав­то­до­рі, чо­му не ро­би­ться так, як за­пла­но­ва­но.

І остан­нє: тре­ба усу­ну­ти ті шту­чні бю­ро­кра­ти­чні пе­ре­по­ни, які бу­ли ство­ре­ні ви­клю­чно для то­го, щоб бра­ти ха­ба­рі. Ми си­стем­но ви­рі­шу­є­мо ці про­бле­ми, при­би­ра­є­мо ту нор­ма­тив­но-пра­во­ву ба­зу, яка за­ва­жа­ла бі­зне­су жи­ти.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.