«Де­рев’яна» енер­ге­ти­ка...

Den (Ukrainian) - - Економіка - Спіл­ку­вав­ся Пе­тро ЧЕЧЕЛЮК

...або Як ліс мо­же ста­ти аль­тер­на­ти­вою при­ро­дно­му га­зу

Укра­їн­ці про­дов­жу­ють еко­но­ми­ти на бла­ки­тно­му па­ли­ві. Згі­дно з да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки, об­ся­ги ви­ко­ри­ста­н­ня природного га­зу у трав­ні цьо­го ро­ку по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ско­ро­ти­ли­ся на 23,8%, що ста­но­вить 1,4 млн куб. м. А по­рів­ня­но із кві­тнем, укра­їн­ці спо­жи­ли природного га­зу май­же вдві­чі мен­ше — на 41,6%.

Во­дно­час ці да­ні свід­чать і про те, що все біль­ше укра­їн­ців зна­хо­дять аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла па­ли­ва. Се­ред та­ких — ви­ко­ри­ста­н­ня від­хо­дів де­ре­ви­ни. Де­таль­ні­ше про пер­спе­кти­ви «де­рев’яної» енер­ге­ти­ки та про те, якою має бу­ти спе­ці­аль­на про­гра­ма їх ви­ко­ри­ста­н­ня — ди­ре­ктор де­ре­ви­ни, які ге­не­ру­ють те­пло на осно­ві твер­до­па­лив­них ко­тлів, але про­гра­ма впро­ва­дже­н­ня біо­па­ли­ва в обла­сті по­вин­на ста­ти не кам­па­ній­ською, а си­стем­ною, ке­ро­ва­ною та ефе­ктив­ною. Тоб­то, об­сяг за­мов­лень лі­со­ва га­лузь має отри­ма­ти ще да­ле­ко до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну.

«ЧО­ТИ­РИ КУ­БО­МЕ­ТРИ ДЕ­РЕВ­НОЇ БІО­МА­СИ ЗА­МІ­НЯ­ЮТЬ 1000 КУБОМЕТРІВ ГА­ЗУ»

До­во­ди­ться на­во­ди­ти нев­ті­шні ци­фри, які «пра­цю­ють» не на ко­ристь цих про­грам: в Укра­ї­ні 1,7 — 2 млн куб. м лі­со­сі­чних від­хо­дів де­ре­ви­ни що­рі­чно спа­лю­ю­ться або згни­ва­ють на лі­со­сі­ках, 0,4 — 0,5 млн куб. м за­ли­ша­ю­ться не­ви­ко­ри­ста­ни­ми у дрі­бних де­ре­во­об­ро­бни­ків і у по­бу­ті, ко­му­наль­ній сфе­рі, мі­сько­му са­до­во-пар­ко­во­му го­спо­дар­стві то­що.

То­му про­гра­ма, на­при­клад, має пе­ред­ба­чи­ти на най­ближ­чі 10 ро­ків рі­вень ви­ко­ри­ста­н­ня де­рев­ної біо­ма­си для енер­ге­ти­чних по­треб і об­ся­ги за­мі­ще­н­ня де­ре­ви­ною пев­но­го об­ся­гу природного га­зу що­рі­чно. При цьо­му де­рев­не па­ли­во бу­де по­ста­ча­тись з двох дже­рел. Пер­ше — ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня ді­ло­вої де­ре­ви­ни і під­ви­ще­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня що­рі­чно­го її фі­зи­чно­го при­ро­сту. Дру­ге — по­ста­ча­н­ня де­ре­ви­ни з енер­ге­ти­чних план­та­цій, але це вже спра­ва бі­зне­су.

До сло­ва, са­ме де­ре­ви­на та її від­хо­ди ви­зна­но в сві­ті як одну з най­кра­щих аль­тер­на­тив при­ро­дно­му га­зу. За екві­ва­лен­тною те­пло­твор­ною зда­тні­стю 4,0 м. куб. де­рев­ної біо­ма­си за­мі­ня­ють 1000 кубометрів природного га­зу.

Що­рі­чні за­галь­ні ре­сур­си енер­ге­ти­чної де­рев­ної біо­ма­си, яка мо­же бу­ти отри­ма­на в про­це­сі лі­со­за­го­ті­вель усі­ма лі­со­ко­ри­сту­ва­ча­ми та в про­це­сі пе­ре­роб­ки за­го­тов­ле­ної де­ре­ви­ни в обла­сті, ста­нов­лять по­над 200 ти­сяч куб. м.

Во­дно­час слід звер­ну­ти ува­гу на фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми. Йо­го дже­ре­ла­ми ма­ють ста­ти ра­ціо­наль­не, ін­но­ва­цій­но­ін­ве­сти­цій­не ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, які що­рі­чно пе­ред­ба­ча­ю­ться в дер­жав­но­му бю­дже­ті для те­пло­за­без­пе­че­н­ня за­кла­дів со­ці­аль­ної сфе­ри, дер­жав­них і ко­му­наль­них уста­нов, та за ра­ху­нок при­бу­тків і ро­сту по­да­тко­вих над­хо­джень до бю­дже­тів усіх рів­нів, отри­ма­них у про­це­сі ви­ко­на­н­ня про­гра­ми.

Які шля­хи ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми? За­без­пе­че­н­ня пе­ре­роб­ки та транс­пор­ту­ва­н­ня до спо­жи­ва­чів на­яв­ної де­рев­ної біо­ма­си, яка на­ра­зі утво­рю­є­ться в про­це­сі пла­но­вих лі­со­за­го­ті­вель; ство­ре­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей із за­го тів лі, пе ре роб ці, транс пор ту ван ню до ко­тель­них де­рев­но­го біо­па­ли­ва; бу­дів ниц т во лі со вих до ріг для за бе з пе - че­н­ня транс­порт­но­го до­сту­пу до ре­сур­сів де рев ної бі о ма си; ви го тов лен ня з від­хо­дів де­ре­ви­ни та па­лив­ної трі­ски де­рев­них па­лив­них бри­ке­тів та гра­нул ( пе лет) та їх спа лю ван ня у спе ці аль - них ви­со­ко­про­ду­ктив­них ко­тлах з мо­жли­ві­стю ав­то­ма­ти­за­ції про­це­су ге­не­ра­ції те­пла. Усім цим по­ви­нен за­йма­ти­ся бі­знес на осно­ві дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства.

«ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯ ДЕ­РЕ­ВИ­НИ ЯК БІО­МА­СИ ЗА­КРІ­ПЛЕ­НЕ ЗА­КО­НОМ УЖЕ П’ЯТЬ РО­КІВ»

Існує ще кіль­ка ва­жли­вих аспе­ктів про­бле­ми, які по­вин­ні ви­рі­шу­ва­ти­ся на дер­жав­но­му рів­ні. Один з них — дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня. Ре­аль­ний старт пра­кти­чним ді­ям з роз­роб­ки дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня пи­тань енер­ге­ти­чно­го ви­ко­ри­ста­н­ня де­рев­ної біо­ма­си був да­ний ще п’ять ро­ків то­му — в сі­чні 2009 ро­ку. То­ді Держ­ком­ліс­госп Укра­ї­ни звер­нув­ся до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни з іні­ці­а­ти­вою роз­ро­би­ти та прийня­ти Дер­жав­ну про­гра­му ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сно­го по­тен­ці­а­лу біо­ма­си де­рев для за­без­пе­че­н­ня по­треб кра­ї­ни в те­пло­вій енер­гії.

Уже за два ти­жні під го­ло­ву­ва­н­ням прем’єр-мі­ні­стра бу­ла про­ве­де­на на­ра­да за уча­стю ке­рів­ни­ків цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди та На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук з пи­та­н­ня за­мі­ни спо­жи­ва­н­ня га­зу в ко­тель­нях ко­му­наль­них те­пло­енер­ге­ти­чних під­при­ємств. Її ре­зуль­та­том ста­ло рі­ше­н­ня роз­ро­би­ти Ком­пле­ксну дер­жав­ну про­гра­му пе­ре­о­бла­дна­н­ня ко­те­лень для ви­ко­ри­ста­н­ня ни­ми аль­тер­на­тив­них дже­рел па­ли­ва. Окре­мим пун­ктом про­то­ко­лу ці­єї на­ра­ди бу­ло за­фі­ксо­ва­но: «З ме­тою ство­ре­н­ня на­ле­жних умов ви­ко­ри­ста­н­ня де­рев­ної біо­ма­си в ти­жне­вий тер­мін на­да­ти про­по­зи­ції що­до сут­тє­во­го збіль­ше­н­ня гли­би­ни пе­ре­роб­ки де­ре­ви­ни, ефе­ктив­ної роз­роб­ки лі­со­сік для пов­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня від­хо­дів де­ре­во­об­роб­ки, лі­со­сі­чних від­хо­дів і дров для енер­ге­ти­чних по­треб».

9 лю­то­го 2009 ро­ку в Іва­но-Фран­ків­ську під го­ло­ву­ва­н­ням пре­зи­ден­та Укра­ї­ни бу­ло про­ве­де­но на­ра­ду з пи­тань ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії (біо­ма­си), а вже 19 лю­то­го бу­ло ви­да­не роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів № 256-р «Про пер­шо­чер­го­ві за­хо­ди що­до ско­ро­че­н­ня об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня природного га­зу на пе­рі­од до 2010 ро­ку», в яко­му по­став­ле­ні пер­шо­чер­го­ві зав­да­н­ня що­до впро­ва­дже­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії, при­зна­че­ні ви­ко­нав­ці і ви­зна­че­ні тер­мі­ни ви­ко­на­н­ня.

На­при­кін­ці трав­ня 2009 ро­ку Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла но­ву ре­да­кцію ЗУ «Про аль­тер­на­тив­ні ви­ди па­ли­ва». До­ку­мент на­дає всі не­об­хі­дні за­ко­но­дав­чі під­ста­ви та еко­но­мі­чні сти­му­ли для впро­ва­дже­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій енер­ге­ти­чно­го ви­ко­ри­ста­н­ня де­рев­ної біо­ма­си.

Та­ким чи­ном, пи­та­н­ня по­став­ле­не на дер­жав­но­му рів­ні, ви­не­се­не в ранг дер­жав­ної по­лі­ти­ки, ви­рі­ше­не за­ко­но­дав­чо і ні­би­то має під­крі­плю­ва­ти­ся фі­нан­со­во. Цих рі­шень ні­хто не ска­со­ву­вав і во­ни, як ві­до­мо, по­вин­ні ви­ко­ну­ва­тись.

«ПО­ТРІ­БНА НО­ВА ТА ЯКІ­СНА ЛІ­СО­ВА ДО­РО­ГА»

До дат ко ви ми проб ле ма ми, які стри му ють впро вад жен ня но вих тех - но ло гій енер ге тич но го ви ко ри стан ня де ре ви ни, є від сут ність роз ви не ної ме ре жі якіс них лі со вих до ріг і від - сут ність віт чиз ня но го ви роб ниц т ва спе ці а лі зо ва но го лі со за го ті вель но го і лі сот ран с пор т но го об лад нан ня для пер вин но го пе ре ве зен ня лі соп ро дук - ції. Та ке ста но ви ще при зво дить до не об хід нос ті тре лю ван ня на від ста ні до 2- 3 км, під час яко го від бу ва єть ся знач не за бруд нен ня де ре ви ни, а від - по від но, і від хо дів лі со пи лян ня. Це іс тот но по гір шує умо ви і при ваб ли - вість ви ко ри стан ня та ких за бруд не - них від хо дів для ви роб ниц т ва па лив - них гра нул. Проб ле му за бруд не ної де ре ви ни мог ло б ви рі ши ти по пе ред - нє око рю ван ня або мит тя пи ло воч ної си ро ви ни, але ці тех но ло гії до ро гі і дріб ні лі со пиль ні під при єм ст ва, яких біль шість в Укра ї ні, не мо жуть їх при дба ти.

На­при­клад, для за­без­пе­че­н­ня тран­спорт­но-те­хно­ло­гі­чно­го до­сту­пу до лі­со­вих ре­сур­сів у лі­сах Во­ли­ні, не­об­хі­дно що­рі­чно роз­бу­до­ву­ва­ти роз­га­лу­же­ну ме­ре­жу но­вих які­сних лі­со­вих до­ріг су­мар­ною про­тя­жні­стю не менш ніж 50 кі­ло­ме­трів. Окрім цьо­го, по­трі­бно впро­ва­джу­ва­ти при пла­ну­ван­ні, про­е­кту­ван­ні та бу­дів­ни­цтві лі­со­транс­порт­ної ме­ре­жі су­ча­сні ін­но­ва­цій­ні те­хно­ло­гі­чні підходи і до­ро­жньо-бу­ді­вель­ну те­хні­ку, що до­зво­ля­ють бу­ду­ва­ти лі­со­ві до­ро­ги які­сно і не­до­ро­го.

І остан­нє — що­до за­без­пе­че­н­ня під­при­ємств обла­сті з твер­до­па­лив­ни­ми ко­тла­ми те­хно­ло­гі­чною трі­скою.

Зва­жа­ю­чи на дер­жав­ну під­трим­ку ці­єї іні­ці­а­ти­ви, ВОУЛМГ на осно­ві дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства має ре­аль­ні мо­жли­во­сті ви­ко­на­ти усі за­мов­ле­н­ня спо­жи­ва­чів, але за умо­ви не сти­хій­но­го, а пла­но­во­го за­без­пе­че­н­ня за­мов­ни­ків біо­ма­сою від­по­від­но до умов і про­гра­ми лі­со­во­го ві­дом­ства обла­сті. Тоб­то цей про­цес має бу­ти не кам­па­ній­ським, а си­стем­ним, ке­ро­ва­ним і ефе­ктив­ним.

P.S.: Сьо­го­дні як мі­сце­ві, так і цен­траль­ні ор­га­ни вла­ди не по­спі­ша­ють ви­рі­шу­ва­ти ці зав­да­н­ня. Ана­ліз пра­кти­ки ре­а­лі­за­ції де­яких ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів під­штов­хує до ви­снов­ку, що ухва­ле­ний дер­жа­вою курс вно­сить сут­тє­ві спо­тво­ре­н­ня в про­цес ро­бо­ти рин­ку лі­су.

За сим во ліч ну пла ту вто рин ний лі­со­вий ре­сурс, який має енер­ге­ти­чну цін ність, без по се ред ньо пе ре да єть ся де яким пе­ре ро­бним під при ємст вам на « піль го вих » умо вах, що чут ли во впли ває на ро бо ту лі со за го ті вель ної лан­ки га­лу­зі. Це ро­бить її під­ле­глою і фак тич но під во дить до руй ну ван ня ре­гіо­наль­но­го рин­ку вто­рин­них лі­со­вих ре­сур­сів.

Йде­ться про те, що «ефе­ктив­ність» де­яких пе­ре­ро­бни­ків де­ре ви­ни ба­зу­є­ться на де­ше­во­му ре­сур­сі, «по­да­ро­ва­но­му» дер­жа­вою. При­дба­н­ня си­ро­ви­ни за ці­на­ми ниж­че рин­ко­вих роз­бе­щує бі­знес, яко­му не­має по­тре­би дба­ти про ефе­ктив­ність, еко­но­мі­чність (йде­ться про одно­го з пе­ре­ро­бни­ків де­ре­ви­ни — ТЗОВ «КРОНОСПАН УА», що у мі­сті Но­во­во­лин­ську).

Дер­жа­ва не йде на фор­му­ва­н­ня про­зо­рих умов про­да­жу лі­со­си­ро­ви­ни, за­ли­ша­ю­чи для бі­зне­су ши­ро­кі мо­жли­во­сті отри­ма­н­ня ре­сур­су за за­кри­ти­ми схе­ма­ми.

Ми ба­га­то го­во­ри­мо про те, що пе­ред за­ко­ном усі рів­ні. Бу­ло б до­бре від роз­мов пе­ре­йти до ре­аль­них справ.

ВО­ЛО­ДИ­МИР РАДІОН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.