Бі­зне­со­ві про­дов­жи­ли мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд Укра­ї­ни під­три­мав про­по­зи­цію Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку про про­дов­же­н­ня мо­ра­то­рію на пе­ре­вір­ки бі­зне­су до кін­ця 2016 ро­ку і прийняв від­по­від­не рі­ше­н­ня, по­ві­до­мив мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус. «Пів­ро­ку пра­цю­ва­ти­ме­мо над тим, аби зна­йти но­ві підходи до пе­ре­ві­рок всіх кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів», — ска­зав він. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, в Укра­ї­ні з осе­ні 2014 ро­ки діє за­про­ва­дже­ний уря­дом мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ки ді­яль­но­сті всіх суб’єктів під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, окрім пе­ре­ві­рок, що про­во­дя­ться Держ­фі­нін­спе­кці­єю і Дер­жав­ною фі­скаль­ною слу­жбою (ДФС). Пе­ре­вір­ки мо­жуть здій­сню­ва­ти­ся ли­ше з до­зво­лу уря­ду чи на про­ха­н­ня са­мої ком­па­нії.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.