Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля шу­кає по­ку­пців для держ­шахт

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни ого­ло­си­ло про по­шук по­тен­цій­них по­ку­пців дер­жав­них акти­вів у ву­гле­ви­до­був­ній га­лу­зі, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба мі­ні­стер­ства. «При­ва­ти­за­ція дер­жав­них шахт, біль­шість з яких є зби­тко­ви­ми на сьо­го­дні, по­кли­ка­на за­лу­чи­ти при­ва­тні ін­ве­сти­ції для роз­ви­тку шахт зав­дя­ки фі­нан­со­вим ре­сур­сам, но­вим те­хно­ло­гі­ям ви­до­бу­тку і ке­ру­ва­н­ня», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Офі­цій­не за­про­ше­н­ня по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів до уча­сті в тен­де­рі з при­дба­н­ня акти­вів опри­лю­дне­но на сай­ті мі­ні­стер­ства ра­зом з до­від­ко­вою ін­фор­ма­ці­єю про про­по­но­ва­ні до про­да­жу акти­ви у ви­гля­ді 35 шахт. Спри­я­н­ня в по­шу­ку по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів для ву­гле­ви­до­був­них під­при­ємств здій­сню­ва­ти­муть ра­дни­ки мі­ні­стер­ства — ком­па­нії Ernst and Young і Deloitte. Ін­ве­сто­ри, що за­ці­ка­ви­ли­ся по­ку­пкою держ­шахт, по­вин­ні на­пра­ви­ти свої за­пи­ти Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля і ра­дни­кам, пі­сля чо­го їм бу­де на­да­но де­таль­ні­шу ін­фор­ма­ція про акти­ви. До пе­ре­лі­ку про­по­но­ва­них до про­да­жу шахт, зокре­ма, вхо­дять «Кра­сно­ли­ман­ська» (ви­до­бу­ток 2014 ро­ку — 930 ти­сяч тонн ря­до­во­го ву­гі­л­ля), «1-3 Но­во­гра­дів­ська» (636 ти­сяч тонн), ша­хта «ім.Ста­ха­но­ва» (547 ти­сяч тонн), «Пів­ден­но­дон­ба­сів­ська №1» (890 ти­сяч тонн), ша­хта «Ро­сія» (725 тис. тонн) та ін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.