Кіль­кість авіа­мар­шру­тів ско­ро­тять

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­на авіа­цій­на слу­жба Укра­ї­ни (Державіаслужба) про­ана­лі­зу­ва­ла і опри­лю­дни­ла кіль­кість не­ви­ко­ри­сто­ву­ва­них авіа­пе­ре­ві­зни­ка­ми при­зна­чень на мар­шру­ти, за яки­ми во­на на­ді­сла­ла ли­сти що­до мо­жли­во­сті їх ану­лю­ва­н­ня. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням на веб-сай­ті Дер­жа­віа­слу­жби, зга­да­ні ли­сти бу­ло на­ді­сла­но по­над де­ся­ти укра­їн­ським авіа­пе­ре­ві­зни­кам. На­га­да­є­мо, що з 5 черв­ня на­бра­ли чин­но­сті авіа­цій­ні пра­ви­ла «По­ря­док на­да­н­ня і ану­лю­ва­н­ня прав на екс­плу­а­та­цію по­ві­тря­них лі­ній», згі­дно з яким під­ста­вою для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про ану­лю­ва­н­ня прав авіа­пе­ре­ві­зни­ка на екс­плу­а­та­цію та­кої по­ві­тря­ної лі­нії є не­здій­сне­н­ня авіа­пе­ре­ві­зни­ком екс­плу­а­та­ції по­ві­тря­ної лі­нії, на яку на­да­но пра­во, про­тя­гом 12 мі­ся­ців чи при­пи­не­н­ня екс­плу­а­та­ції по­ві­тря­ної лі­нії на 12 мі­ся­ців, і при­пи­не­н­ня дії чи ану­лю­ва­н­ня сер­ти­фі­ка­ту екс­плу­а­тан­та чи ану­лю­ва­н­ня лі­цен­зії. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, Державіаслужба по­ві­до­ми­ла укра­їн­ських авіа­пе­ре­ві­зни­ків про мо­жли­вість ану­лю­ва­н­ня ви­да­них їм при­зна­чень на авіа­мар­шру­ти з огля­ду на не­ви­ко­на­н­ня по­льо­тів. За сло­ва­ми очіль­ни­ка Дер­жа­віа­слу­жби Де­ни­са Ан­то­ню­ка, авіа­пе­ре­ві­зни­ки по­вин­ні бу­дуть по­ясни­ти від­су­тність по­льо­тів згі­дно з ра­ні­ше ви­да­ним при­зна­че­н­ням, іна­кше остан­ні бу­де анульовано.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.