Борг з ПДВ — близь­ко 20 мі­льяр­дів гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За­бор­го­ва­ність з від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ про­дов­жує на­ко­пи­чу­ва­ти­ся і ста­но­вить сьо­го­дні близь­ко 20 мі­льяр­дів гри­вень, по­ві­до­мив го­ло­ва Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Ро­ман На­си­ров. «Чо­му на­ко­пи­чу­є­ться? То­му що в бю­дже­ті за­кла­де­но фі­ксо­ва­ну су­му на від­шко­ду­ва­н­ня — близь­ко 58 мі­льяр­дів гри­вень. Що­мі­ся­ця у нас є пла­но­вий лі­міт, в роз­рі­зі яко­го ми мо­же­мо ро­би­ти від­шко­ду­ва­н­ня», — по­яснив він. За сло­ва­ми го­ло­ви ві­дом­ства, одно­ча­сно в ко­жно­му тре­тьо­му ви­пад­ку від­шко­ду­ва­н­ня не здій­сню­є­ться че­рез те, що ПДВ «дутий». При цьо­му На­си­ров від­ки­нув зви­ну­ва­че­н­ня, що від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ отри­му­ють під­при­єм­ства, на­бли­же­ні до вла­ди, на­го­ло­сив­ши, що під­хід до всіх одна­ко­вий. Ко­мен­ту­ю­чи те­му «май­дан­чи­ків» з пе­ре­ве­де­н­ня ко­штів у го­тів­ку, він за­явив, що їх вже не­має. «У ме­не ба­га­то зна­йо­мих, які при­хо­дять з бі­зне­су, за­пи­ту­ють: то все ж та­ки є май­дан­чи­ки чи ні? З ким пра­цю­ва­ти? Я всім ка­жу: хло­пці, біль­ше не­має. Ко­ри­стуй­те­ся на свій страх і ри­зик. Зло­ви­мо — бу­дуть про­бле­ми», — ска­зав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.