Ство­рять На­ціо­наль­не агент­ство зайня­то­сті

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­не агент­ство зайня­то­сті має за­пра­цю­ва­ти до кін­ця цьо­го ро­ку, за­яв­ляє мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Пав­ло Ро­зен­ко. «Це ам­бі­тне зав­да­н­ня, але ін­шо­го шля­ху в нас не­має», — за­явив він на між­на­ро­дній на­у­ко­во-пра­кти­чній кон­фе­рен­ції «Ри­нок пра­ці в Укра­ї­ні: єв­ро­пей­ський ви­мір». Він по­ві­до­мив, що вже під­го­тов­ле­но за­ко­но­про­ект, який про­по­нує ре­фор­му­ва­ти слу­жбу зайня­то­сті Укра­ї­ни в на­ціо­наль­не агент­ство зайня­то­сті за ні­ме­цькою мо­де­л­лю. За сло­ва­ми Ро­зен­ка, це має бу­ти мо­біль­на, по­ту­жна сер­ві­сна слу­жба, що на­дає по­слу­ги гро­ма­дя­нам з по­шу­ку ро­бо­ти. Мі­ністр со­цпо­лі­ти­ки за­зна­чив, що бу­де ство­ре­но ба­зу ва­кан­сій на укра­їн­сько­му рин­ку пра­ці, а агент­ство по­вин­но спів­пра­цю­ва­ти зі сво­ї­ми пар­тне­ра­ми з не­дер­жав­ної сфе­ри, які про­по­ну­ють ана­ло­гі­чні по­слу­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.