Змі­нив­ся го­ло­ва най­біль­шої дер­жав­ної га­зо­до­був­ної ком­па­нії

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Но­вим го­ло­вою прав­лі­н­ня ПАТ «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», най­біль­шої укра­їн­ської га­зо­до­був­ної ком­па­нії, Ка­бі­нет мі­ні­стрів при­зна­чив пар­тне­ра кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії McKinsey Ukraine Оле­га Про­хо­рен­ка. Йо­го кан­ди­да­ту­ру, за сло­ва­ми го­ло­ви прав­лі­н­ня НАК «На­фто­газ Укра­ї­на» Ан­дрія Ко­бо­лє­ва, бу­ло ві­ді­бра­но на кон­кур­сі. По­пе­ре­дній ке­рів­ник «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ням» Сер­гій Ко­стюк 8 черв­ня по­дав за­яву про звіль­не­н­ня за вла­сним ба­жа­н­ням з 25 черв­ня. Про­хо­рен­ко за­кін­чив Harvard University Kennedy School of Government, пра­цю­вав у низ­ці між­на­ро­дних ком­па­ній, зокре­ма, з 2007 ро­ку в McKinsey&Company, де від­по­від­ав за Схі­дну Єв­ро­пу, Цен­траль­ну Азію, Ка­спій­ський ре­гіон і Цен­траль­ний схід. Зокре­ма, до пе­ре­хо­ду в київський офіс пра­цю­вав в офі­сі в Ду­баї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.