Тран­зит ро­сій­сько­го га­зу ско­ро­чу­є­ться

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Тран­зит ро­сій­сько­го га­зу че­рез Укра­ї­ну 2015 ро­ку змен­ши­ться на 17,7% (на 11 мі­льяр­дів ку­бі­чних ме­трів) по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком, про­гно­зує го­ло­ва ПАТ «Укр­транс­газ» Ігор Про­ко­пів. «Був тран­зит 62 мі­льяр­ди ку­бі­чних ме­трів, а цьо­го ро­ку бу­де 51 мі­льяр­дів ку­бі­чних ме­трів», — ска­зав він. За сло­ва­ми очіль­ни­ка ком­па­нії, за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня тран­зи­ту, а та­кож ком­пле­ксу за­хо­дів що­до еко­но­мії і опти­мі­за­ції ро­біт, ком­па­нія пла­нує ви­ко­ри­ста­н­ня га­зу на ви­ро­бни­цтво і те­хно­ло­гі­чні по­тре­би в 2015 до 1,3-1,4 мі­льяр­да ку­бі­чних ме­трів про­ти 1,85 мі­льяр­да кубометрів 2014 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.