Що дасть те­а­траль­на ре­фор­ма і хто ви­жи­ве?

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

По­гляд на про­бле­му з Чер­ні­го­ва

мі по­дба­ти про ко­шти для по­їзд­ки... Участь укра­їн­ських ляль­ка­рів на між­на­ро­дних фе­сти­ва­лях за кор­до­ном за­ле­жить від то­го, хто зна­йде для них гро­ші (тут роз­мо­ви про те, що «наш те­атр був у да­ле­ких світах і гі­дно пред­став­ляв на­ше ми­сте­цтво», якщо че­сно по­кла­сти ру­ку на сер­це, ма­ли б за­кін­чу­ва­ти­ся десь так: «бо ди­ре­ктор взяв кре­дит на цю по­їзд­ку»).

Укра­їн­ський те­атр че­кає змін. А оскіль­ки «не­чи­ста мар­ми­за» ви­ла­зить усю­ди, то й ні­чо­го до­бро­го з нею з’яви­тись не мо­же. Між лю­дьми те­а­тру ши­ря­ться роз­мо­ви, що в про­е­кті За­ко­ну про ре­фор­му­ва­н­ня те­а­траль­ної спра­ви йде­ться про укру­пне­н­ня те­а­трів (об’єд­на­н­ня де­кіль­кох в один), про пе­ре­ве­де­н­ня їх на госп­ро­зра­ху­нок (са­мо­оку­пність), про кон­тра­ктну си­сте­му для пра­ців­ни­ків те­а­тру (умо­ви кон­тра­кту для всіх одна­ко­ві, але умо­ви існу­ва­н­ня укра­їн­ських те­а­трів рі­зні)... І вла­сне, які спе­ці­а­лі­сти ви­зна­ча­ти­муть йо­го ви­ко­на­н­ня? Ці й ба­га­то ін­ших «жа­хів» озна­ча­ють ли­ше одне: дер­жа­ва хо­че ски­ну­ти важ­кий тя­гар фі­нан­су­ва­н­ня на пле­чі са­мих те­а­трів. Це в умо­вах ни­ні­шньої кри­зи, під­ви­ще­н­ня цін на то­ва­ри пер­шої не­об- хі­дно­сті й під­ви­щен­ні ко­му­наль­них пла­те­жів? Гля­дач — на­род, по­ви­нен ви­бра­ти: чи ку­пу­ва­ти йо­му все не­об­хі­дне для під­три­ма­н­ня сво­го фі­зи­чно­го ста­ну (і спла­чу­ва­ти всі ко­му­наль­ні по­слу­ги, щоб не ма­ти про­блем із за­ко­ном), чи ку­пи­ти кви­ток і пі­ти до те­а­тру... Ну, то й що він зро­бить? А як то­ді бу­ти зі слав­но­зві­сни­ми твер­дже­н­ня­ми, що «бу­де те­атр, бу­де і на­ція», або «тре­ба біль­ше те­а­трів, хо­ро­ших та рі­зних». У на­ших ре­а­лі­ях во­ни ста­ють пу­сти­ми ба­ла­чка­ми. Та і як мо­же бу­ти іна­кше, ко­ли, на­при­клад, у пар­ла­мен­ті на­ші на­ро­дні обран­ці за по­то­чний рік зга­ду­ва­ли слово «куль­ту­ра» ли­ше три­чі, і то в сен­сі «куль­ту­ра по­ве­дін­ки де­пу­та­тів». А з екра­нів те­ле­ві­зо­ра про­лу­на­ло щось про «єв­ро­пей­ський до­свід»... До­по­ки ж ми бу­де­мо за­йма­ти­ся мав­пу­ва­н­ням? І тут хо­че­ться за­сте­рег­ти тих на­ших «ро­ман­ти­ків» від те­а­тру, ко­трі, на­че за­кли­на­н­ня, скрізь пов­то­рю­ють: «єв­ро­пей­ські стан­дар­ти, єв­ро­пей­ські стан­дар­ти»... І як при­клад, зга­да­ти одно­го су­сі­да, ко­трий при­ще­пив до яблу­ні у сво­є­му сад­ку ба­нан і че­кав гран­діо­зно по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту. Але ба­нан не при­ще­пив­ся, а яблу­ня всо­хла...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.