По­трі­бно ді­я­ти на ви­пе­ре­дже­н­ня

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ген­на­дій МА­РІН, істо­рик, пу­блі­цист, Бі­ла Цер­ква

Не­хай на­ші ре­фор­ма­то­ри «осі­дла­ють» по­ра­ди Мар­чу­ка

... Істо­рія не тер­пить тем­них плям і та­єм­ниць і роз­кри­ває нам їх у всій не­при­ва­бли­вій на­го­ті. Фа­шист­ський ре­жим Гі­тле­ра і ко­му­ні­сти­чний ре­жим Ста­лі­на розв’яза­ли вій­ну за пе­ре­діл сфер впли­ву. Цей пе­ре­діл ви­лив­ся у смер­тель­ну су­ти­чку між ни­ми і за­вер­шив­ся вже со­ю­зни­ми ар­мі­я­ми За­хо­ду та Ро­сії. Якщо ла­пі­дар­но під­ве­сти її під­сум­ки, то тре­ба зі­зна­ти­ся в то­му, що хо­ча За­хід і зла­мав хре­бет сво­є­му во­ро­го­ві — Гі­тле­ру, але, за ве­ли­ким ра­хун­ком, пло­да­ми Пе­ре­мо­ги ско­ри­став­ся Ста­лін, ім­пе­рія яко­го при­ро­сла Схі­дною Єв­ро­пою.

При­хо­ва­но світ уві­йшов у епо­ху хо­ло­дної вій­ни, яку Кремль про­грав За­хо­ду, що на­зи­ва­є­ться, в «су­ху». Май­же всі са­те­лі­ти Ро­сії по­ква­пи­ли­ся ви­рва­ти­ся з її ла­бе­тів на сво­бо­ду. Як про­дов­же­н­ня ми­ну­лої тра­ге­дії, сьо­го­дні Пу­тін го­тує но­ву на­ва­лу сво­їх орд на За­хід. Укра­ї­на є ли­ше про­мі­жним плац­дар­мом у йо­го ме­га­пла­нах. Він зна­йо­мий із те­зою Ма­кі­а­вел­лі про те, що за­ля­ка­ти су­про­тив­ни­ка — це вже по­ло­ви­на пе­ре­мо­ги над ним, і то­му по­стій­но на­сту­пає на хво­рий ядер­ний мо­золь За­хо­ду.

У ве­ли­кій по­лі­ти­ці — зав­жди ве­ли­кі став­ки, на ко­ну яких не ли­ше мі­льяр­ди, але й ці­лі кра­ї­ни. Яку фі­лі­гран­ну ди­пло­ма­тію по­вин­на про­де­мон­стру­ва­ти Укра­ї­на, щоб не ста­ти жер­твою гри ве­ли­ких дер­жав? Про це не­дав­но пе­ре­кон­ли­во ви­сло­вив­ся Па­трі­арх по­лі­ти­ку­му Єв­ген Марчук. Той, хто пра­гне до­га­ня­ти тих, що вир­ва­ли­ся впе­ред, ні­ко­ли їх не на­здо­же­не. Щоб не за­ли­ша­ти­ся ау­тсай­де­ра­ми на по­лі­ти­чній аре­ні, а бу­ти в чи­слі при­зе­рів, по­трі­бно ді­я­ти на ви­пе­ре­дже­н­ня. Та­кий під­хід про­де­мон­стру­вав Ізра­їль, який, не афі­шу­ю­чи сво­їх успі­хів, має те, що ма­ють не­ба­га­то. Для тих, хто ду­має, до­сить ска­за­но­го.

Не­хай на­ші ре­фор­ма­то­ри «осі­дла­ють» по­ра­ди Мар­чу­ка, то­ді Укра­ї­на ста­не єв­ро­пей­ською дер­жа­вою, а не по­тьом­кін­ським се­лом, ше­дев­ром бу­та­фор­ських ре­форм...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.