«День» – най­кра­щий мій спів­ро­змов­ник

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

І га­зе­та «День» до­кла­дає ба­га­то зу­силь, щоб та­ких укра­їн­ців ста­ва­ло біль­ше.

Що ж до ро­лі «Дня» в жит­ті на­шо­го су­спіль­ства, то це не моя суб’єктив­на дум­ка. Це — об’єктив­на ре­аль­ність. І той, хто си­сте­ма­ти­чно чи­тає га­зе­ту, не мо­же не ба­чи­ти цьо­го. «День» — мій най­кра­щий спів­ро­змов­ник!

Ду­же за­сму­чує те, що в час, ко­ли три­ває вій­на на схо­ді, чи­ма­ла ча­сти­на на­шо­го на­се­ле­н­ня не від­чу­ває цьо­го. Ні­би ні­чо­го й не від­бу­ва­є­ться. Є ба­га­то лю­дей, які ви­прав­до­ву­ють агре­со­ра, ар­гу­мен­ту­ю­чи це тим, що не бу­ло б Май­да­ну — не бу­ло б вій­ни. Це пси­хо­ло­гія ні­кчем­но­го « сов­ка » , ін­фі­ко­ва­но­го па­тер­на­лі­змом. Та­кі на­строї та мір­ку­ва­н­ня і в та­єм­них, і від­вер­тих во­ро­гів Укра­ї­ни — п’ятої ко­ло­ни. Раб­ська пси­хо­ло­гія ге­не­ру­ва­ла­ся про­тя­гом сто­літь, осо­бли­во в ра­дян­ський пе­рі­од, тож по­збу­тись її швид­ко, ма­буть, не вда­сться. По­трі­бен час.

Про­шу пе­ре­сла­ти ме­ні на­кла­дною пла­тою «Бро­не­бій­ну пу­блі­ци­сти­ку», «Під­рив­ну лі­те­ра­ту­ру» і, якщо мо­жна, му­зи­ку Бе­тхо­ве­на. Бу­ду Вам ду­же вдя­чний. З гли­бо­кою по­ша­ною, ваш ба­га­то­рі­чний чи­тач

P. S. Якщо опу­блі­ку­є­те мо­го ли­ста, про­шу не вка­зу­ва­ти мо­го прі­зви­ща, щоб не на­шко­ди­ти си­но­ві.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.