Рі­зно­го­лос­ся екс­пер­тів

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Про кра­діж­ку істо­рії Ки­їв­ської Ру­сі, вда­чу вій­сько­вих ге­не­ра­лів і зав­зя­т­тя ти­ло­вих лю­стра­то­рів

На те­ле­ка­на­лі, який скром­но на­зи­ває се­бе ЦК — цен­траль­ний те­ле­ка­нал — у про­гра­мі «Укра­їн­ський клуб» ви­сту­пав мо­дний ни­ні ана­лі­тик Оле­ксій Аре­сто­вич. Спо­ча­тку пан Аре­сто­вич тор­кнув­ся чер­го­вої мо­сков­ської но­ва­ції — на­мі­ру вста­но­ви­ти в ро­сій­ській сто­ли­ці пам’ятник ки­їв­сько­му кня­зе­ві Во­ло­ди­ми­ру, який, чим осо­бли­во пи­ша­ю­ться іні­ці­а­то­ри, має бу­ти на три ме­три ви­щим за пам’ятник у Ки­є­ві. Осо­би, які на­по­ле­гли­во за­пе­ре­чу­ють роль зна­ко­во-сим­во­лі­чної сфе­ри в по­лі­ти­чно­му жит­ті, як зав­жди єхи­дно по­смі­хну­ться й ма­хнуть ру­кою, мов­ляв, дур­ни­ці. Ні. І я зго­ден з Оле­ксі­єм Аре­сто­ви­чем, який оці­нив ва­жли­вість ці­єї акції. На­ві­що ра­птом Мо­скві зна­до­бив­ся пам’ятник дав­ньо­укра­їн­сько­му мо­нар­хо­ві, який не мав сто­сун­ку до вла­сне ро­сій­ської дер- жав­но­сті, жив у ті ча­си, ко­ли ні­якої Мо­скви не бу­ло? Наш про­тив­ник ні­чо­го не ро­бить про­сто так. Князь Во­ло­ди­мир у сто­ли­ці РФ — це сим­вол, це пре­тен­зії на всю те­ри­то­рію Укра­ї­ни, на все на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни, на всю укра­їн­ську істо­рію. Зро­зумі­ло, що від­ста­лій про­він­ції Ки­їв­ської ім­пе­рії, що не ма­ла вла­сно­го яскра­во­го ро­до­во­ду, тре­ба тво­ри­ти свій істо­ри­чний міф. За сто­лі­т­тя існу­ва­н­ня Ро­сій­ської ім­пе­рії йо­го ви­га­да­ли, але ни­ні міф під­ри­ва­є­ться існу­ва­н­ням не­за­ле­жної укра­їн­ської дер­жа­ви. Дій­сно, як по­ясни­ти ро­сій­сько­му шко­ля­ру, чо­му істо­рія йо­го кра­ї­ни по­чи­на­є­ться за кор­до­ном, на Дні­прі в Укра­ї­ні? Без опа­ну­ва­н­ня Укра­ї­ни ро­сій­ський істо­ри­чний міф по­стій­но пе­ре­бу­ває під за­гро­зою. Бо­роть­ба за істо­рію ті­сно пов’яза­на з бо­роть­бою за те­ри­то­рії, за по­лі­ти­чне й еко­но­мі­чне до­мі­ну­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.