«Як гро­ма­дя­нин За­хо­ду я по­кла­даю ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня на укра­їн­ський при­клад»

Фі­ліп де Ла­ра — про роль на­шої кра­ї­ни в істо­рії де­мо­кра­тії

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

При­кро, але се­ред єв­ро­пей­ських ін­те­ле­кту­а­лів не так ба­га­то тих, ко­му вда­ло­ся справ­ді гли­бо­ко й об’єктив­но осми­сли­ти си­ту­а­цію, в якій опи­ни­ла­ся ни­ні Укра­ї­на. Над­то ве­ли­кою ви­яви­ла­ся спо­ку­са під­ла­шту­ва­ти Єв­ро­май­дан, ане­ксію Кри­му та ро­сій­ську агре­сію на Дон­ба­сі під якісь вла­сні, вже сфор­мо­ва­ні іде­о­ло­гі­чні або гео­по­лі­ти­чні пе­ре­ко­на­н­ня. Однак є й ви­ня­тки. Один із них — фран­цузь­кий фі­ло­соф й до­слі­дник то­та­лі­тар­них ре­жи­мів Фі­ліп де Ла­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.