Рі­зно­го­лос­ся екс­пер­тів

Про кра­діж­ку істо­рії Ки­їв­ської Ру­сі, вда­чу вій­сько­вих ге­не­ра­лів і зав­зя­т­тя ти­ло­вих лю­стра­то­рів

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

пов» про на­ра­ду у мі­ні­стра обо­ро­ни СРСР мар­ша­ла Гре­чка пе­ред втор­гне­н­ням до Че­хо­сло­вач­чи­ни:

«Як зав­жди ви­рі­знив­ся ко­ман­ду­вач по­ві­тря­но-де­сан­тних військ ге­не­рал-пол­ков­ник Ва­силь Мар­ге­лов.

— То­ва­ри­шу мі­ні­стре, ви­па­лив він, — усі сім ди­ві­зій го­то­ві роз­не­сти на шма­тки будь-яко­го про­тив­ни­ка!

— Спо­кій­но, ге­не­ра­ле, — за­ува­жив Гре­чко.

Ко­ли на­ра­да за­кін­чи­ла­ся, го­лов­ний де­сан­тник Мар­ге­лов зу­пи­нив у две­рях ко­ман­ду­ва­ча 38-ар­мії ге­не­ра­ла Ма­йо­ро­ва. — Ну що, зро­зу­мів, Са­ша? — Так то­чно, Ва­си­лю Пи­ли­по­ви­чу. — А що зро­зу­мів? — Ді­я­ти тре­ба рі­шу­че й твер­до управ­ля­ти вій­ська­ми.

— Є...ть тре­ба й прі­зви­ща не за­пи­ту­ва­ти — ось що тре­ба! — ве­се­ло ска­зав ко­ман­ду­вач де­сан­тних військ. Ге­не­рал Ма­йо­ров остов­пів». Не див­ля­чись на те, що че­хи й сло­ва­ки не чи­ни-

Тре­ба ви­зна­ти, що СБУ за всіх спра­ве­дли­вих до неї пре­тен­зій, ви­гля­дає яв­но кра­ще, ніж МВС і ГПУ.

Нар­деп Се­мен Се­мен­чен­ко по­ді­лив­ся гір­ки­ми роз­ча­ру­ва­н­ня­ми в ді­яль­но­сті ни­ні­шньої вла­ди: ні­яких ре­форм не­має, як і ні­якої бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Зго­ден з ком­ба­том. Усі гу­чні фра­зи По­ро­шен­ка про ге­ро­ї­чні звер­ше­н­ня в сти­лі ба­тька еко­но­мі­чно­го ди­ва в Сін­га­пу­рі Лі Ку­ан Ю за­ли­ши­ли­ся пу­сто­по­ро­жні­ми фра­за­ми. Де­да­лі оче­ви­дні­ше, що ми сьо­го­дні ма­є­мо лі­бе­ра­лі­зо­ва­ний ре­жим Яну­ко­ви­ча на чо­лі з По­ро­шен­ком. Змі­ни­ли­ся облич­чя при вла­ді, са­ма си­сте­ма, яка ось уже двад­цять ро­ків тер­зає Укра­ї­ну, за­ли­ши­ла­ся не­змін­ною: все­вла­д­дя олі­гар­хів і бю­ро­кра­тії й то­таль­не до­бре ор­га­ні­зо­ва­не роз­кра­да­н­ня кра­ї­ни. І аб­со­лю­тний пра­во­вий іму­ні­тет для ви­со­ко­по­став­ле­них зло­ді­їв. Іде­а­ли Май­да­ну зра­дже­ні й про­да­ні. Ни­ні­шні во­жді ма­ють по­ка­я­ти­ся й ви­зна­ти се­бе обман­щи­ка­ми укра­їн­сько­го на­ро­ду. ду) під­во­дить схиль­ність ви­клю­чно до фор­маль­них об­ста­вин за пев­ної бай­ду­жо­сті до су­ті явищ.

Шу­стер за­про­по­ну­вав про­го­ло­су­ва­ти: 87% лю­дей у сту­дії ви­сло­ви­ли­ся за те, що На­ли­вай­чен­ка звіль­ни­ли за йо­го зви­ну­ва­че­н­ня про­ку­ра­ту­ри в ко­ру­пції. Тре­ба го­ту­ва­ти­ся Са­а­ка­шві­лі, він теж різ­ко ви­сло­вив­ся про ві­тчи­зня­них про­ку­ро­рів.

Сен­са­цій­не по­ві­дом­ле­н­ня зро­бив го­лов­ний вій­сько­вий про­ку­рор Ма­ті­ос. Ні­би­то кіль­ка бій­ців ба­таль­йо­ну «Тор­на­до» за­сто­со­ву­ва­ли тор­ту­ри до за­три­ма­них. По­тер­пі­лі на­пи­са­ли скар­ги. Ма­ті­ос з див­ною для про­ку­ро­ра до­вір­ли­ві­стю сприйняв ці скар­ги. Він ска­зав, що не ві­рить, що по­тер­пі­лі мо­гли все ни­ми ви­кла­де­не ви­га­да­ти. Ну, по­дії 2014—2015 рр. по­ка­за­ли, що не­має та­кої мер­зен­но­сті, на яку не пі­шли б во­ро­ги Укра­ї­ни.

Хо­ті­ло­ся б ві­ри­ти, що у Ма­ті­о­са є сер­йо­зні­ші до­ка­зи, ніж осо­би­ста пе­ре­ко­на­ність. А як­би у нас був суд, яко­му мо­жна бу­ло б до­ві­ря­ти, я міг би ска­за­ти: суд роз­бе­ре­ться...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.