«Від­кри­та ніч – Дубль 18»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

У п’ятни­цю в Ки­є­ві від­кри­є­ться тра­ди­цій­ний фе­сти­валь ко­ро­тко­ме­тра­жно­го укра­їн­сько­го кі­но. У рі­зних кра­ї­нах сві­ту син­хрон­но пра­цю­ва­ти­муть по­над 50 май­дан­чи­ків

18- й кі­но­фе­сти­валь « Від­кри­та ніч » за­про­по­нує го­стям роз­ши­ре­ну про­гра­му і три­ва­ти­ме впро­довж двох днів 26 і 27 черв­ня, а та­кож у ніч на 28 черв­ня. Го­лов­ний май­дан­чик фе­сти­ва­лю — галерея «Арт-При­чал» у Ки­є­ві.

За­га­лом на кон­курс бу­ло по­да­но 250 філь­мів, з яких ві­ді­бра­ли 42. За­пла­но­ва­но кон­кур­сну та по­за­кон­кур­сну про­гра­ми. Най­шир­ше ор­га­ні­за­то­ри обі­ця­ють пред­ста­ви­ти жанр ігро­во­го кі­но, по­ка­жуть та­кож ані­ма­цію. Троє ав­то­рів за­про­по­ну­ють гля­да­чам ко­ро­тко­ме­траж­ки на умовну те­му « Моя не­за­ле­жність » . Мо­жна бу­де та­кож по­ба­чи­ти близь­ко 12 ти­зе­рів кар­тин, які за­раз пе­ре­бу­ва­ють у ста­дії ви­ро­бни­цтва. Окре­мо пе­ред­ба­че­но про­гра­му фран­цузь­ких та поль­ських ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів. Поль­ську про­гра­му бу­де пред­став­ле­но стрі­чка­ми між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю ко­ро­тко­го ме­тру в По­зна­ні Short waves festival. А ди­ре­ктор фе­сти­ва­лю Ши­мон Стем­плев­скі про­ве­де май­стер-клас на те­му «Жи­т­тя за­над­то ко­ро­тке, щоб ди­ви­ти­ся пов­но­ме­тра­жні філь­ми » . Фран­цузь­кою про­гра­мою опі­ку­є­ться Фран­цузь­кий куль­тур­ний центр.

«Ми зав­жди на­ма­га­ли­ся зі­бра­ти най­азар­тні­ших кі­но­шни­ків. Тих, хто го­то­вий від­гу­кну­ти­ся на го­стру роз­мо­ву. На­ша ме­та — не ло­каль­ний ви­бух то­го чи ін­шо­го філь­му, а від­ро­дже­н­ня укра­їн­сько­го кі­но за­га­лом», — роз­по­від­ає під час прес-кон­фе­рен­ції, що дня­ми від­бу­ла­ся у Ки­є­ві, за­снов­ник фе­сти­ва­лю Ми­хай­ло Іл­лєн­ко.

Син­хрон­но з май­дан­чи­ком у сто­ли­ці пра­цю­ва­ти­муть май­же 50 ло­ка­цій в Укра­ї­ні та за кор­до­ном ( Поль­ща, Бель­гія, Мол­до­ва, Кіпр, Ве­ли­ко­бри­та­нія, Франція, Ір­лан­дія, Ні­меч­чи­на, Ка­на­да). За кор­до­ном ор­га­ні­за­цію фе­сти­ва­лю зде­біль­шо­го взя­ли на се­бе пред­став­ни­ки ді­а­спо­ри, однак ін­те­рес до ньо­го ви­яв­ля­ють і са­мі іно­зем­ці. Всі філь­ми су­про­во­джу­ва­ти­му­ться ан­глій­ськи­ми суб­ти­тра­ми. Та­кож на «Від­кри­ту ніч» мо­жна бу­де по­тра­пи­ти в кіль­кох мі­стах зо­ни АТО. «Під­би­ра­ю­чи уча­сни­ків, ми на­ма­га­ли­ся про­ана­лі­зу­ва­ти, як той чи ін­ший фільм спри­йма­ти­муть на схо­ді Укра­ї­ни, — роз­по­від­ає Ми­хай­ло Іл­лєн­ко. — Із вла­сно­го до­сві­ду мо­жу ска­за­ти, що та­кі ре­чі там ду­же по­трі­бні. Ко­ли ми во­зи­ли в зо­ну АТОко­ле­кцію філь­мів із по­пе­ре­дніх фе­сти­ва­лів, це ста­ло справ­жньою по­ді­єю » . Зав­дя­ки ка­на­лу «1+1» з де­яких ло­ка­цій від­бу­ду­ться пря­мі вклю­че­н­ня. Для по­рів­ня­н­ня, ми­ну­ло­го ро­ку фе­сти­валь « Від­кри­та ніч» бу­ло пред­став­ле­но 23 май­дан­чи­ка­ми, а на пер­шо­му фе­сти­ва­лі їх бу­ло ли­ше три. Окрім про­фе­сій­но­го жу­рі, на всіх ло­ка­ці­ях пра­цю­ва­ти­ме та­кож жу­рі на приз гля­да­цьких сим­па­тій — від­ві­ду­ва­чі за­хо­ду за­пов­ню­ва­ти­муть спе­ці­аль­ні ан­ке­ти. Ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня ста­нуть ві­до­мі одра­зу пі­сля за­вер­ше­н­ня го­ло­су­ва­н­ня. На го­лов­но­му май­дан­чи­ку в Ки­є­ві ор­га­ні­за­то­ри обі­ця­ють збіль­ше­ну кіль­кість си­дя­чих місць, два екра­ни й по­кра­ще­ну якість зо­бра­же­н­ня та зву­ку.

До жу­рі цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю увій­дуть: го­ло­ва де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри КМДА Ді­а­на По­по­ва, актри­са Ір­ма Ві­тов­ська, ви­дав­ці Дми­тро та Ві­та­лій Ка­пра­но­ви, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «1+1 ме­діа» Оле­ксандр Тка­чен­ко, істо­рик фі­ло­со­фії Оле­ксій Па­нич, про­дю­сер про­да­кшн-сту­дії Esse Production House Ві­та­лій Ше­ре­ме­тьєв, пре­зи­дент Мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції CinemaHall Іл­ля Сві­длер та Ши­мон Стем­плев­скі. Про ще двох чле­нів жу­рі бу­де ого­ло­ше­но зго­дом. Окрім гран­прі та ін­ших від­знак пе­ред­ба­че­но та­кож спе­ці­аль­ні при­зи від спон­со­рів та ме­це­нат­ської ра­ди фе­сти­ва­лю.

У рам­ках «Від­кри­тої но­чі» від­бу­де­ться та­кож під­би­т­тя під­сум­ків пі­тчин­гу (себ­то пре­зен­та­ції з ме­тою по­шу­ку ін­ве­сто­рів) но­вих ідей та про­е­ктів кі­но­кар­тин, який ор­га­ні­зу­вав те­ле­ка­нал «1+1». За­га­лом на кон­курс бу­ло по­да­но по­над 800 за­явок. Із них ві­ді­бра­ли 595, які бу­ло опу­блі­ко­ва­но в Ін­тер­не­ті. Осо­бли­ву ува­гу ор­га­ні­за­то­ри при­ді­ли про­е­ктам те­ле­се­рі­а­лів. По­за­ду вже два ту­ри, в ме­жах яких ви­зна­чи­ли пів­фі­на­лі­стів. « Ро­бо­ти ви­яви­ли­ся на­стіль­ки ори­гі­наль­ни­ми, акту­аль­ни­ми і своє­ча­сни­ми, що ми ще й до­сі не зумі­ли обра­ти сім­ку фі­на­лі­стів, — роз­по­від­ає Оле­ксандр Тка­чен­ко. — ЇЇ бу­де ого­ло­ше­но 27 черв­ня». Про­сто під час фе­сти­ва­лю сім­ка фі­на­лі­стів пред­ста­вить свої ідеї та від­по­вість на за­пи­та­н­ня жу­рі. Гля­да­чі змо­жуть спо­сте­рі­га­ти за про­це­сом. По­тім ого­ло­сять трій­ку при­зе­рів, а той з них, ко­го ви­зна­ють пе­ре­мож­цем, зав­дя­ки « 1+ 1 » отри­має мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти свій про­ект. Ор­га­ні­за­то­ри пе­ред­ба­чи­ли та­кож за­охо­чу­валь­ні при­зи. За сло­ва­ми Оле­ксан­дра Ткаченка, се­ред гля­да­чів ни­ні най­біль­ший по­пит на ко­ме­дії та хо­ро­ші дра­ми. « Пе­ре­д­усім ми оці­ню­є­мо ори­гі­наль­ність істо­рії, а та­кож те, на­скіль­ки про­фе­сій­но той чи ін­ший ав­тор мо­же ви­кла­сти її у ви­гля­ду роз­ши­ре­но­го си­но­пси­су чи сце­на­рію, — роз­по­від­ає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор « 1+ 1 ме­діа». — До пів­фі­на­лу ви­йшло чи­ма­ло до­стой­них ро­біт у рі­зних жан­рах. Се­ред ав­то­рів — пе­ре­ва­жно но­ві іме­на».

Вхід на всі май­дан­чи­ки фе­сти­ва­лю — віль­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.