Сте­пан ПОЛ­ТО­РАК,

мі­ністр обо­ро­ни Укра­ї­ни, ге­не­рал-лей­те­нант:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Під час за­сі­да­н­ня ко­мі­сії Укра­ї­на — НАТО всі кра­ї­ни-чле­ни Альян­су рі­шу­че за­су­ди­ли по­ру­ше­н­ня Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю Мін­ських угод і під­твер­ди­ли мо­жли­вість пе­ре­гля­ду пи­та­н­ня на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­но­го зброї, якщо Мін­ські уго­ди йна­да­лі гру­бо по­ру­шу­ва­ти­му­ться кра­ї­ною-агре­со­ром

(http://www.mil.gov.ua)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.