Що за­ва­жає Укра­ї­ні ви­ро­бля­ти вла­сний те­ле­ві­зій­ний кон­тент?

У ре­да­кції «Дня» обго­во­рю­ва­ли пер­спе­кти­ви, роз­ви­ток, та ідей­ний бек­гра­унд...

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Вчо­ра в ре­да­кції га­зе­ти «День» від­був­ся без­пре­це­ден­тний кру­глий стіл «Укра­їн­ський се­рі­ал vs ро­сій­ський: пер­спе­кти­ви ство­ре­н­ня сво­го кон­тен­ту і від­мо­ва від те­ле­про­ду­кту РФ». Ця ва­жли­ва ме­дій­на по­дія ство­ри­ла ан­шлаг у те­ле­ві­зій­но­му се­ре­до­ви­щі — ви­сві­тлю­ва­ти її при­бу­ли 8 ка­на­лів. Най­го­лов­ні­ше пи­та­н­ня, яке дис­ку­ту­ва­ло­ся уча­сни­ка­ми кру­гло­го сто­лу — що за­ва­жає Укра­ї­ні ви­ро­бля­ти свій вла­сний те­ле­ві­зій­ний кон­тент? «День» уже дав­но та­кий ви­ро­бляє у га­зе­тно­му ди­скур­сі, то хто ж із те­ле­ві­зій­ни­ків «пе­ре­хо­пить еста­фе­ту»?..

Обго­во­рю­ва­ли за­галь­не ро­зу­мі­н­ня про­це­су змін в укра­їн­сько­му те­ле­ві­зій­но­му про­сто­рі го­ло­ва На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­лен- ня Юрій АР­ТЕ­МЕН­КО, за­сту­пник го­ло­ви Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но Ан­дрій ЯЩИШИН та ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «1+1 media» Оле­ксандр ТКА­ЧЕН­КО. Де­я­кі за­про­ше­ні ме­діа-грав­ці, в то­му чи­слі і топ-ме­не­дже­ри про­від­них укра­їн­ських ка­на­лів, від­по­ві­ли, що не змо­жуть бу­ти при­су­тні­ми на кру­гло­му сто­лі, тож «День» про­по­нує ви­сло­ви­ти­ся їм за­о­чно, у ко­мен­та­рях. І де­я­кі, ми вже отри­ма­ли.

Про­бле­ма вла­сно­го те­ле­се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва і ви­крив­ле­н­ня те­ле­ві­зій­но­го про­сто­ру в ці­ло­му на­зрі­ла уже дав­но. За сло­ва­ми Ан­дрія Ящи­ши­на, сьо­го­дні укра­їн­ські те­ле­ка­на­ли зі­ткну­ли­ся з «но­вою ре­аль­ні­стю». За­кон, умов­но ка­жу­чи, про «за­бо­ро­ну ро­сій­ських се­рі­а­лів» зміг по­ка­за­ти, на­скіль­ки за­ле­жні на­ші ка­на­ли від чу­жо­го за юри­ди­чни­ми та іде­о­ло­гі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми кон­тен­ту. А чи хтось ду­мав про те, щоб пе­ре­тво­ри­ти на­шу істо­рію на по­пу­ляр­ний про­дукт і ро­би­ти на цьо­му ґрун­ті се­рі­а­ли?

«Ка­на­ли по­вин­ні за­ду­ма­ти­ся про вла­сне ви­ро­бни­цтво се­рі­а­лів, — го­во- рить Юрій Ар­те­мен­ко. — На остан­ньо­му за­сі­дан­ні На­цра­ди ка­на­ли за­яв­ля­ли, що в три ра­зи збіль­ши­ли вла­сне ви­ро­бни­цтво — і ТРК «Укра­ї­на», і «1+1», і гру­па StarLightMedia ... Мо­жна бра­ти на­віть не по­лі­ти­чних ге­ро­їв для се­рі­а­лів, на­при­клад, то­го ж Сі­кор­сько­го. Йо­го лі­та­ки у всьо­му сві­ті лі­та­ють. Якщо взя­ти пра­виль­ну істо­рію і кра­си­во зро­би­ти — це ма­ти­ме по­пит. За­раз на­віть са­ма си­ту­а­ція зму­шує ро­би­ти та­кі ре­чі». «Ми ма­є­мо усві­до­ми­ти, що укра­їн­ський се­рі­ал — це не аме­ри­кан­ський і не ро­сій­ський про­дукт. А який він — ді­зна­є­мо­ся про­тя­гом пів­ро­ку», — за­пев­няє Оле­ксандр Тка­чен­ко.

Про­те де­я­кі ка­на­ли, на­ма­га­ю­чись обі­йти за­кон, ство­рю­ють бар’єри на шля­ху пов­но­фор­ма­тно­го пе­ре­хо­ду на вла­сне укра­їн­ський кон­тент. Про це, а та­кож про роль дер­жа­ви в фор­му­ван­ні на­шо­го те­ле­про­сто­ру і чи го­то­ві ка­на­ли ви­ве­сти на екра­ни укра­їн­ську ре­аль­ність — чи­тай­те у під­сум­ко­во­му ма­те­рі­а­лі з кру­гло­го сто­лу у п’ятни­чно­му «Прес-клу­бі».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.