«Не­аби­який до­свід і бо­йо­вий дух»

На Тер­но­піль­щи­ні від­кри­ли ди­тя­чий па­трі­о­ти­чний та­бір

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

Пер­ша зміна та­бо­ру «Дух на­шої дав­ни­ни » , зор­га­ні­зо­ва­но­го гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю « Три­зуб » за під­трим­ки Тер­но­піль­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції і обла­сної ра­ди, роз­по­ча­ла ро­бо­ту 29 черв­ня в Шум­сько­му ра­йо­ні на ба­зі оздо­ров­чо­го за­кла­ду « Гай­да­рі­вець » . Ді­ти ма­ти­муть змо­гу ово­ло­ді­ти за­са­да­ми тактичної ме­ди­ци­ни, на­вчи­ти­ся правил по­во­дже­н­ня зі збро­єю, отри­ма­ють на­ви­чки те­ре­но­вої гри, ді­зна­ю­ться ба­га­то ці­ка­во­го з істо- рії Укра­ї­ни і кра­є­знав­ства. « Па­трі­о­тизм, освіта, спорт, са­мо­ро­з­ви­ток, мо­раль — ось го­лов­ні прі­о­ри­те­ти для всіх уча­сни­ків. Я впев­не­ний, що всі ді­ти, які по­бу­ва­ють тут, отри­ма­ють ба­га­то но­вих знань, не­аби­який до­свід та бо­йо­вий дух » , — на­го­ло­сив під час від­кри­т­тя ке­рів­ник Де­пар­та­мен­ту в спра­вах сім’ ї, мо­ло­ді, фіз­куль­ту­ри і спор­ту Тер­но­піль­ської ОДА Ві­ктор Ма­ці­кур. У ви­шкіль­ний па­трі­о­ти­чний та­бір при­бу­ли не ли­ше юні жи­те­лі Тер­но­піль­щи­ни, а й ки­я­ни. Та­бо­ро­вих змін пла­ну­ють чо­ти­ри. Ко­жна три­ва­ти­ме по ти­жню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.