Дві сто­ро­ни по­да­тко­вої «ме­да­лі» для АПК

Екс­пер­ти «Дня» — про плю­си і мі­ну­си ска­су­ва­н­ня піль­го­во­го ре­жи­му ПДВ

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Вчо­ра під сті­на­ми ВР зі­бра­ло­ся близь­ко 1,5 ти­сяч агра­рі­їв зі всі­єї Укра­ї­ни. Ви­йти під сті­ни Ра­ди їх зму­си­ло те, роз­по­ві­ли «Дню» про­те­сту­валь­ни­ки, що цьо­го ти­жня у ВР, в об­хід зви­чай­ної про­це­ду­ри (обов’яз­ко­ве узго­дже­н­ня з про­філь­ним ко­мі­те­том) Ка­бмін пла­нує по­да­ти за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до по­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни», яким ска­со­ву­є­ться піль­го­вий ре­жим спла­ти ПДВ для агро­се­кто­ра. На­га­да­є­мо, що від­мо­ва від да­ної піль­ги — одна з умов для отри­ма­н­ня кре­ди­ту МВФ.

Вно­си­ти чи ні до­ку­мент «з го­ло­су», ма­ли ви­рі­ши­ти на на­ра­ді Ра­ди ко­а­лі­ції. На мо­мент зда­чі но­ме­ра, ін­фор­ма­ції про її під­сум­ки не на­ді­йшло. Про­те, за сло­ва­ми гла­ви Ко­мі­те­ту ВР з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син Та­ра­са Ку­то­во­го, пи­та­н­ня не­о­дно­зна­чне, адже в ко­а­лі­цій­ній ухва­лі чор­ним по бі­ло­му на­пи­са­но «да­ний ре­жим діє до 1 сі­чня 2018 ро­ку». То­му «аграр­на ста­т­тя» ста­не те­мою для окре­мих дис­ку­сій і тор­гів у ко­а­лі­ції, за­пев­ня­ють опи­та­ні «Днем» де­пу­та­ти.

За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та Ко­мі­те­ту ВР з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син Оле­ксан­дра Ба­ку­мен­ка, да­ний за­ко­но­про­ект з по­да­чі Мін­фі­ну вже обго­во­рю­вав­ся ро­бо­чою гру­пою ми­ну­лої п’ ятни­ці. На­слід­ка­ми йо­го прийня­т­тя ста­не змен­ше­н­ня чи­сель­но­сті зайня­тих у АПК на 10% або на 100 ти­сяч лю­дей ( осо­бли­во в тва­рин­ни­цтві), а Фонд за­ро­бі­тної пла­тні в га­лу­зі зни­зи­ти­ся більш ніж на 1,3 мі­льяр­да гри­вень», — по­яснив він. За йо­го сло­ва­ми, зни­же­н­ня на 10% ВВП — це мі­нус 42 мі­льяр­ди гри­вень по­да­тко­вих над­хо­джень до бю­дже­ту. При цьо­му, за­зна­чає на­ро­дний де­пу­тат, дер­жа­ва від­дає АПК у ви­гля­ді піль­ги за спе­цре­жи­мом ПДВ ли­ше 14-19 мі­льяр­дів гри­вень на рік. Зби­тки — на­яв­ні, впев­не­ний він.

«Якщо йо­го при­ймуть, то, на жаль, мо­же­мо бу­ти від­ки­ну­ти­ми на­зад на сім ро­ків», — го­во­рить про наслідки для АПК гла­ва під­ко­мі­те­ту ВР з пи­тань еко­но­мі­чної та фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі Ле­о­нід Ко­за­чен­ко.

Лі­дер «Аграр­ної пар­тії Укра­ї­ни» Ві­та­лій Ско­цик до­дає, що ко­ли за­ко­но­про­ект спро­бу­ють «про­да­ви­ти» без кон­суль­та­цій з агра­рі­я­ми і га­лу­зе­ви­ми асо­ці­а­ці­я­ми, то КМУ на­штов­хне­ться на акції про­те­сту. «Ско­рі­ше за все, пі­де­мо шля­хом фран­цузь­ких фер­ме­рів: по­пе­ре­джу­валь­ні акції, які пе­ред­ба­ча­ють ви­ве­де­н­ня те­хні­ки на ав­то­шля­хи», — по­яснив він «Дне­ві».

За під­сум­ка­ми мі­тин­гу про­те­сту­ю­чі пе­ре­да­ли нар­де­пам і гла­ві ВР ре­зо­лю­цію від про­філь­них об’єд­нань із про­по­зи­ці­єю спіль­но роз­ро­би­ти ком­пле­ксну ре­фор­му дер­жав­ної під­трим­ки АПК, яка б за­без­пе­чу­ва­ла ди­на­мі­чний і ста­біль­ний роз­ви­ток га­лу­зі. До­ку­мент пе­ред­ба­чає 4 пун­кти. Зокре­ма, їм про­по­ну­є­ться: звер­ну­ти­ся до Ка­бмі­ну з ре­ко­мен­да­ці­єю не ска­со­ву­ва­ти піль­го­вий ПДВ, за­ли­ши­ти пра­кти­ку «про­су­ва­н­ня» до­ле­но­сних для еко­но­мі­ки кра­ї­ни ухвал без обго­во­ре­н­ня з гро­мад­ські­стю; роз­ро­би­ти за­ко­но­про­ект що­до спра­ве­дли­вих умов для ре­а­лі­за­ції сіль­госп­про­ду­кції і їхньої під­трим­ки, а та­кож — під­го­ту­ва­ти ком­пле­ксну ре­фор­му дер­жав­ної під­трим­ки АПК.

Про­те є й ін­ша сто­ро­на по­да­тко­вої аграр­ної «ме­да­лі». Да­ний за­ко­но­про­ект вста­нов­лює но­ву мо­дель від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ при екс­пор­ті зер­но­вих! Ін­ши­ми сло­ва­ми, у зер­но­трей­де­рів з’яви­ться мо­жли­вість отри­му­ва­ти від дер­жа­ви по­вер­не­н­ня ПДВ (за­раз цьо­го пра­ва не­має)! Від цьо­го за­ко­ну ви­гра­ють не ли­ше ве­ли­кі агро­хол­дин­ги (збе­рі­га­ю­чи со­бі піль­го­ву си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня), а та­кож зер­но­трей­де­ри, які теж отри­му­ють при­бу­ток за ра­ху­нок по­вер­не­н­ня цьо­го по­да­тку, по­яснив «Дню» по­че­сний пре­зи­дент «Асо­ці­а­ції фер­ме­рів і при­ва­тних зем­ле­вла­сни­ків Укра­ї­ни» Ми­ко­ла Мир­ке­вич.

«Сьо­го­дні дрі­бним і се­ре­днім агра­рі­ям ні­хто ПДВ не по­вер­тає, а ли­ше тим, хто ближ­че до «ко­ри­та». Якщо цей ре­жим ска­су­ють, то ав­то­ма­ти­чно це ві­діб’ється на фер­ме­рах, бо зер­но­трей­де­ри ві­ді­гра­ю­ться: во­ни спіль­но зни­зять за­ку­пі­вель­ну ці­ну на сіль­госп­про­ду­кцію на екс­порт. А фер­ме­ри ж са­мо­стій­но не мо­жуть про­да­ва­ти на зов­ні­шні рин­ки свою про­ду­кцію», — по­яснив він. Як бу­ти?

Мир­ке­вич за­пев­няє, що чин­ний піль­го­вий ре­жим, по­при все, тре­ба змі­ню­ва­ти. « Во­ни ( у ВР. — Авт.) від­сто­ю­ють екс­порт­ний ПДВ, а те, чо­му ПДВ не по­вер­та­ють дрі­бним ви­ро­бни­кам, ні­ко­го не об­хо­дить » , — емо­цій­но ре­зю­мує він. Зокре­ма, він на­га­дав, що сьо­го­дні будь- який під­при­є­мець по­дає по­да­тко­ву де­кла­ра­цію ко­жно­го мі­ся­ця до ДФСУ і в ра­зі за­ку­пів­лі за­со­бів для ви­ро­бни­цтва біль­ше, ніж він про­дає про­ду­кції, то згі­дно із за­ко­ном має пра­во на по­вер­не­н­ня ПДВ. Але за фа­ктом цьо­го до­мог­ти­ся пра­кти­чно не­ре­аль­но, по­яснив Мир­ке­вич. Ли­ше че­рез суд, до­дав він. То­му, вва­жає пре­зи­дент Асо­ці­а­ції фер­ме­рів і при­ва­тних зем­ле­вла­сни­ків Укра­ї­ни, змі­ню­ва­ти по­да­тко­ві пра­ви­ла по­трі­бно так, щоб ко­ристь і по­лег­ше­н­ня від­чу­ли всі грав­ці рин­ку, а не ли­ше ве­ли­кі.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ПІД СТІ­НА­МИ РА­ДИ ВЧО­РА ПО­РУЧ ІЗ АГРА­РІ­Я­МИ ТА­КОЖ ПІ­КЕ­ТУ­ВА­ЛИ ПІД­ПРИ­ЄМ­ЦІ. ВО­НИ ВИ­МА­ГА­ЛИ ВІД ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ ПІ­ТИ НА ПО­СТУ­ПКИ ЩО­ДО ВВЕ­ДЕ­Н­НЯ КА­СО­ВИХ АПА­РА­ТІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.