Кон­флікт уре­гу­льо­ва­но

Львів­ський те­атр ім. Ле­сі Укра­їн­ки шу­кає но­во­го ди­ре­кто­ра

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, яке по­ши­рив де­пар­та­мент гу­ма­ні­тар­ної по­лі­ти­ки Львів­ської мі­ської ра­ди, кон­флікт у Львів­сько­му укра­їн­сько­му дра­ма­ти­чно­му те­а­трі ім. Ле­сі Укра­їн­ки вре­гу­льо­ва­но. «На за­сі­дан­ні ко­мі­сії по роз­гля­ду звер­не­н­ня актор­сько­го ко­ле­кти­ву Львів­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. Ле­сі Укра­їн­ки, яка ство­ре­на за роз­по­ря­дже­н­ням мі­сько­го го­ло­ви Льво­ва, вда­ло­ся ви­рі­ши­ти де­кіль­ка ва­жли­вих пи­тань, — іде­ться у по­ві­дом­лен­ні. — Зокре­ма, прийня­то рі­ше­н­ня не про­дов­жу­ва­ти кон­тракт із те­пе­рі­шнім ке­рів­ни­ком Львів­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. Ле­сі Укра­їн­ки Оле­ксі­єм Ко­ло­мій­це­вим, про що йо­го по­ві­до­ми­ли ли­стом за під­пи­сом на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня куль­ту­ри ЛМР. Та­кож ого­ло­шу­є­ться кон­курс на за­мі­ще­н­ня ва­кан­тних по­сад ху­до­жньо- ар­ти­сти­чно­го скла­ду те­а­тру — у зв’ яз­ку із закінченням кон­тра­ктів. Кон­курс від­бу­ва­ти- ме­ться від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства, а са­ме — на­ка­зу Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни від 06.09.2013 № 851 « Про за­твер­дже­н­ня По­ряд­ку про­ве­де­н­ня кон­кур­су на за­мі­ще­н­ня ва­кан­тних по­сад ху­до­жньо­го та ар­ти­сти­чно­го пер­со­на­лу за­кла­дів куль­ту­ри » та від­по­від­но до ст. 21 За­ко­ну Укра­ї­ни про куль­ту­ру».

Окрім цьо­го, контрольно-ре­ві­зій­не управ­лі­н­ня про­во­дить пе­ре­вір­ку фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті те­а­тру. Ко­мі­сія звер­ну­ла­ся до фі­нан­со­вої ін­спе­кції з про­ха­н­ням пер­шо­чер­го­во пе­ре­ві­ри­ти ті факти, які за­зна­че­ні у звер­нен­ні ко­ле­кти­ву те­а­тру до Львів­ської мі­ської ра­ди.

На­га­да­є­мо, що 20 черв­ня під час ви­ста­ви «Дів­ка» 25 пра­ців­ни­ків те­а­тру, про­сто зі сце­ни звер­та­ю­чись до гля­да­чів, ви­сло­ви­ли не­до­ві­ру ди­ре­кто­ру те­а­тру Оле­ксію Ко­ло­мій­це­ву, який очо­лив те­атр у бе­ре­зні 2014 ро­ку, че­рез пі­до­зру в фі­нан­со­вих ма­хі­на­ці­ях та пе­ре­ви­ще­н­ня по­са­до­вих обов’яз­ків (див. «День» №№ 108 і 110).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.