Бі­ло­русь: ви­бо­ри пре­зи­ден­та при­зна­че­но на 11 жов­тня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра Па­ла­та пред­став­ни­ків бі­ло­ру­сько­го пар­ла­мен­ту при­зна­чи­ла ви­бо­ри пре­зи­ден­та кра­ї­ни на 11 жов­тня 2015 ро­ку. На дум­ку ана­лі­ти­ків, ре­зуль­тат пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Бі­ло­ру­сі ви­рі­ше­но на­пе­ред — Оле­ксан­дра Лу­ка­шен­ка, який очо­лює кра­ї­ну вже по­над 20 ро­ків, бу­де обра­но на п’ятий тер­мін. Про під­трим­ку чин­но­го пре­зи­ден­та дня­ми за­яви­ла Ком­пар­тія Бі­ло­ру­сі. Утім, лі­дер опо­зи­цій­ної стру­кту­ри ко­му­ні­стів — пар­тії « Спра­ве­дли­вий світ » — Сер­гій Ка­ля­кін ви­су­ва­ти­ме­ться кан­ди­да­том на по­са­ду пре­зи­ден­та. Про на­мі­ри скла­сти кон­ку­рен­цію Лу­ка­шен­ко­ві за­яв­ля­ли опо­зи­цій­ний по­лі­тик Ана­то­лій Ле­бедь­ко, лі­дер Об’єд­на­ної гро­ма­дян­ської пар­тії; акти­віс­тка кам­па­нії «Го­во­ри прав­ду!» Те­тя­на Ко­ро­тке­вич; без­ро­бі­тний Юрій Шуль­ган. За сло­ва­ми гла­ви бі­ло­ру­сько­го Цен­тр­ви­бор­чко­му Лі­дії Єр­мо­ши­ної, про ре­аль­них уча­сни­ків пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нів мо­жна бу­де су­ди­ти за два-три ти­жні. «Ко­ли ми по­ба­чи­мо, які гру­пи по­да­ють за­яв­ки і хто має на­мір ста­ти кан­ди­да­том на по­са­ду пре­зи­ден­та, ми змо­же­мо го­во­ри­ти, на­скіль­ки ви­бор­ча кам­па­нія бу­де мля­вою чи ве­се­лою», — за­яви­ла Єр­мо­ши­на жур­на­лі­стам пі­сля за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.