Авіа­ка­та­стро­фа в Ін­до­не­зії: кіль­кість жертв зро­стає

Den (Ukrainian) - - День Планети -

В Ін­до­не­зії вій­сько­во-транс­порт­ний лі­так врі­зав­ся че­рез кіль­ка хви­лин пі­сля зльо­ту в го­тель і бу­дин­ки в мі­сті Ме­дан, в ре­зуль­та­ті чо­го за­ги­ну­ли, що­най­мен­ше, 53 осо­би. Про це по­ві­до­мив учо­ра пред­став­ник по­шу­ко­во-ря­ту­валь­но­го агент­ства Ін­до­не­зії. При цьо­му, за сло­ва­ми дже­ре­ла, не від­ра­зу бу­ло зро­зумі­ло, скіль­ки жертв бу­ло в лі­та­ку або на зем­лі. Між тим, за ін­фор­ма­ці­єю Reuters, кіль­кість жертв мо­же зро­сти, оскіль­ки на бор­ту лі­та­ка пе­ре­бу­ва­ло біль­ше ніж 100 лю­дей. Ін­до­не­зій­ське те­ле­ба­че­н­ня по­ві­до­ми­ло, що лі­так зва­лив­ся на два жи­тло­вих бу­дин­ки та ав­то­мо­біль. Не ви­клю­че­но, що він та­кож впав на го­тель Golden Eleven. Оче­вид­ці роз­по­ві­ли, що лі­так ви­бу­хнув у по­ві­трі. На мі­сце авіа­ка­та­стро­фи в Ін­до­не­зії при­бу­ли де­ся­тки по­же­жних ма­шин.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.