Оттава роз­ши­ри­ла сан­кції про­ти Ро­сії й пла­нує по­ста­ча­н­ня ле­таль­ної зброї Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ка­над­ський уряд роз­ши­рив спи­сок санкцій про­ти Ро­сії. У за­яві прем’єра кра­ї­ни Сті­ве­на Гар­пе­ра, роз­мі­ще­ній на сай­ті уря­ду го­во­ри­ться, що до санкційного спи­ску до­да­ли­ся 14 ро­сій­ських юри­ди­чних та 3 фі­зи­чних осо­би. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням ка­над­сько­го МЗС, до роз­ши­ре­но­го спи­ску по­тра­пи­ли та­кі ро­сій­ській ком­па­нії: «Газ­пром», «Газ­пром нефть», «Сур­гу­тне­фте­газ», «Тран­снефть», мо­то­клуб «Ні­чні вов­ки». Під до­да­тко­ві сан­кції по­тра­пи­ла ор­га­ні­за­ція «Єв­ра­зій­ський со­юз мо­ло­ді» та її ке­рів­ни­ки — Оле­ксандр Ду­гін, Пав­ло Ка­ни­щєв та Ан­дрій Коваленко. Окрім цьо­го, Оттава вве­ла за­бо­ро­ну на ім­порт та екс­порт то­ва­рів з те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го Ро­сі­єю Кри­му. «По­ки не бу­де справ­жньо­го ми­ру, по­ки не бу­дуть ви­ве­де­ні оку­па­цій­ні си­ли, і по­ки не бу­де від­нов­ле­но те­ри­то­рі­аль­ний су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни, ре­жим пре­зи­ден­та Пу­ті­на ма­ють очі­ку­ва­ти три­ва­лі наслідки», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Гар­пе­ра.

У Ка­на­ді обго­во­рю­є­ться й пи­та­н­ня по­ста­вок Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї. Однак для цьо­го От­та­ві по­трі­бно вклю­чи­ти Укра­ї­ну до кон­троль­но­го пе­ре­лі­ку кра­їн, яким мо­жна по­став­ля­ти ав­то­ма­ти­чну стрі­ле­цьку зброю. Йде­ться ка­над­ську зброю, при­строї, ком­по­нен­ти та ін­ше озбро­є­н­ня, вклю­ча­ю­чи транс­порт­ні за­со­би. Від­по­від­ну про­по­зи­цію — про вне­се­н­ня Укра­ї­ни до цьо­го спи­ску — вже роз­мі­ще­но на уря­до­во­му сай­ті Ка­на­ди. Та­кий крок відкриє мо­жли­во­сті для прем’єр-мі­ні­стра Гар­пе­ра роз­ши­ри­ти уря­до­ву під­трим­ку Укра­ї­ни у її кон­флі­кті з Ро­сі­єю.

На­га­да­є­мо, ми­ну­ло­го ти­жня Укра­ї­ну від­ві­дав мі­ністр на­ціо­наль­ної обо­ро­ни Ка­на­ди Джей­сон Кен­ні. Під час зу­стрі­чі з укра­їн­ським ко­ле­гою Сте­па­ном Пол­то­ра­ком, він роз­по­вів, що най­ближ­чим ча­сом Оттава від­пра­вить до Укра­ї­ни 200 ін­стру­кто­рів, які го­ту­ва­ти­муть укра­їн­ських вій­сько­ви­ків, по­ві­дом­ляє Ігор САМОКИШ, «День».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.